Tillväxtverket

Ledningsgrupp 22 augusti: Förberedelse för styrelsemöte

Den 29 augusti är det styrelsemöte med en nästan helt ny styrelse. Ledningsgruppen ägnade en stor del av sitt möte den 22 augusti åt förberedelser. Vilken information ska styrelsen få och vilka beslut ska den fatta?

Vid sista mötet i ledningsgruppen före sommaren diskuterade gruppen ett förslag till reviderad verksamhetsstrategi. Efter sommaren har den diskussionen återupptagits. Styrelsen ska successivt fatta beslut om vissa delar av vår interna styrning.

En förenklad och tydligare styrning växer fram

Mattias Åsander (Förvaltning) påminde om viktiga ingångsvärden för hur vi ska utveckla den interna styrningen: Vi ska utgå från det som finns och rensa bort onödiga formuleringar och styrnivåer. Förenkling och resultat är också ledord i den pågående organisationsförändringen.

Verksamhetsplanen för hela myndigheten ska tas fram av ledningsgruppen och vara styrande när organisationen verksamhetsplanerar. Alla medarbetare ska förstå styrningen och hur de bidrar till helheten. Årsredovisningen ska ännu tydligare än idag vara en uppföljning av verksamhetsplanen för Tillväxtverket.

Nuläge revidering av verksamhetsstrategin

Aslög Odmark (Gd-stab) gick igenom hur verksamhetsstrategin för Tillväxtverket ser ut just nu. Den stora frågan vid mötet var vilka mål vi ska ha på olika nivåer som tydligt relaterar till just vår verksamhet, och vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Analysenheten har snabbinkallats efter sommaren för att ge ledningsgruppen stöd i det. Sigrid Hedin, Mats Alentun och Marcus Wåhlstedt kom med inspel och förslag.

- När vi ska se över vår styrning är en gemensam bild av vår verksamhetslogik en bra utgångspunkt, menade Mats. Vilka komponenter ska vår styrning bestå av och hur hänger de logiskt ihop?

Presentation för styrelsen

Efter ledningsgruppens möte har ett material satts samman som gd ska presentera för styrelsen. Vid styrelsemötet nästa vecka kommer vissa övergripande beslut att fattas om vår styrning. Styrelsen kommer att återkomma till frågan vid ett extrainsatt möte i oktober. Då ska de också ska få mer information om vår verksamhet och hur vi arbetar.

Lansering av Företagens villkor och verklighet

Den 14 september lanseras resultaten av undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 vid ett frukostseminarium i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm. Jan Persson (Analys) gav ledningsgruppen lite förhandsinformation.

- Det är viktigt att hela myndighetens kunskap tas tillvara när resultaten av undersökningen analyseras, betonade gd. Det finns djup sakkunskap i många av de frågor som lyfts i undersökningen.

Internrevision och kännedomsundersökning var andra frågor

Susanne Eklöf (Kommunikation) berättade att det just nu genomförs en kännedomsundersökning bland våra intressenter. Hur mycket och vad vet de om oss på Tillväxtverket? Resultaten kommer i oktober. Karin Lindholm, som är internrevisor, rapporterar direkt till styrelsen. Karin informerade ledningsgruppen om vad hon kommer att ta upp vid styrelsemötet den 29 augusti. Styrelsen ska så småningom välja representanter till ett revisionsutskott.