Tillväxtverket

Ledningsgrupp 13 juni: Prioriteringar, skatteförslag och resultat

Hur ligger vi till i våra prioriteringar, vad blir det för resultat i företagen och hur ser regeringens skatteförslag ut som påverkar företagen?

Vid ledningsgruppens möte den 13 juni deltog för första gången Anna Johansson och Lena Carlsson för en liten mjukstart på sina uppdrag att ansvara för våra två nya avdelningar med arbetsnamnen E-förvaltning och Analys. De fick kasta sig in i en stor bredd av frågor.

Full fart i arbetet med våra prioriteringar

Eva Johansson (Entreprenörskapsenheten), Lena Carlsson (chefsstrateg digitalisering och t.f. Analyschef) samt Tim Brooks (avdelningschef Företag) informerade om status i arbetet med våra tre prioriteringar – kompetensförsörjning, digitalisering och grön tillväxt.

Vi har det senaste året fått många uppdrag som handlar som kompetensförsörjning. De flesta är nu i full gång och rullar. Gd betonade vikten av att vi efter sommaren börjar diskutera resultat.

Lena presenterade vårt arbete med digitalisering i form av ”trafikljus”. Det mesta lyser grönt. Kunskapsuppbyggnad och analys har gått från rött till gult sen redovisningen i början på april.

- Vi behöver göra mer för att underlätta för våra regionala kontor att känna till och informera om vad vi gör på Tillväxtverket inom området digitalisering, konstaterade Lena.

Presentationsmaterial och utbildningstillfällen är på gång

Tim betonade i sin genomlysning behovet av att använda vår breda kompetens inom grön tillväxt för att maximera resultaten i användningen av de 3 miljarder som finns på området inom strukturfondsprogrammen.

Bra resultat i företagen men svårt att få en helhetsbild

Tim gjorde också en exposé med exempel på resultat vi kan se i företag som vi på olika sätt ger stöd. Företagen står sig oftast bra i förhållande till kontrollgrupper när det handlar om utveckling av förädlingsvärde och omsättning et cetera. I enkäter svarar de också positivt på betydelsen av det stöd de fått. Vi saknar dock ofta data och mäter inte alltid samma saker, vilket gör det svårt att få en helhetsbild.

- Jättebra att få en bild av kartan, menade gd. Vi måste skaffa oss sätt att beskriva och mäta våra insatser för företag på ett homogent sätt. Vad ska alltid finnas med och kunna redovisas?

- Det är en viktig uppgift för våra nya Analysavdelning, konstaterade gd.

Riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete

Monika Kväl (Regionalt tillväxtarbete) berättade om vårt uppdrag att ta fram riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det ska avrapporteras innan sommaren. Ett stort antal aktörer haft möjlighet att lämna synpunkter, blan andra Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Vi ger fyra rekommendationer till regionalt utvecklingsansvariga aktörer som går ut på att bygga kunskap om näringslivets behov av kompetens, analysera och samverka brett. Vi lyfter också att Tillväxtverket behöver finnas med för att bland annat stödja det regionala analysarbetet.

Aktuellt i omvärlden: skatteförslag och rapport om riskkapital

Martin Daniels (Analysenheten) informerade om de skatteförslag regeringen har lagt som har bäring på företag. Ledningsgruppen diskuterade blan annat innebörden för företag i olika storlekar, branscher och regioner.

Jenny Stark Molvin (Kapitalförsörjning) berättade om slutsatserna i en rapport om svensk kapitalförsörjning - Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd - som har skrivits av forskaren Roger Svensson, Institutet för näringslivsforskning, på uppdrag av Entreprenörskapsforum.

- De venture kapital-projekt som Tillväxtverket förvaltar anses av utredningen vara de statliga insatser som ligger mest ”rätt” både i fas och inriktning, men med vissa förbehåll, enligt Jenny.

Det kan nu komma att bli ett blogginlägg om vår kunskap och syn på kapitalförsörjningen i Sverige.

Hur ska vår struktur för intern styrning se ut?

Aslög Odmark (GD-stab) presenterade avslutningsvis det förslag till struktur för hur vi ska jobba med intern styrning som en arbetsgrupp har tagit fram under ledning av ekonomichef Yvette Lennartsson. Syftet är att förenkla och förtydliga. Förslaget presenterades och diskuterades vid det senaste chefsmötet.

Ledningsgruppen ställde sig bakom förslaget vilket innebär att det till mötet i ledningsgruppen den 28 juni ska tas fram en reviderad version av vår verksamhetsstrategi och att ledningsgruppen efter sommaren ska utarbeta en treårig verksamhetsplan som blir styrande för avdelningar och enheters verksamhetsplanering till hösten.

Kommunikationsavdelningen och GD-stab presenterar några nedslag från ledningsgruppens möten. Oftast i form av text, andra gånger filmar vi. Detta kompletterar minnesanteckningarna och är tillgängliga snabbare.