Tillväxtverket

Nedslag från ledningsgruppen 16 maj

Smart specialisering, nödvändighets­företagande och utlysnings­processen var tre av ämnena på ledningsgruppens senaste möte.

Smart specialisering – strategiskt viktigt för alla regioner

Ledningsgruppens möte den 16 maj handlade bland annat om vårt arbete med smart specialisering där vi stödjer regionerna. Smart specialisering handar om att att satsa på det regionen kan bli bäst på. Cecilia Johansson och Regina Summer(Miljö och innovation) berättade att sju län har en strategi för smart specialisering och tio län tar hand om frågan i sin innovationsstrategi. Övriga har sin regionala utvecklingsplan/-strategi som utgångspunkt för arbetet.

Ledningsgruppen konstaterade att en viktig strategisk fråga framöver är hur smart specialisering kan integreras mer i arbetet med ERUF och vara ett stöd i förberedelserna för nästa period med strukturfonderna.

Läs mer om smart specialisering.

Personer deltar vid möte

Ulf Savbäck (till vänster) presenterar veckans omvärldsspaning.

Nödvändighetsföretagande?

Vid varje möte i ledningsgruppen gör Ulf Savbäck (Analysenheten) eller någon annan som har gjort en omvärldsspaning, några nedslag i intressanta händelser i omvärlden. Den här veckan om det franska presidentvalet och diskussioner i efterdyningarna av vårbudgeten. Särskilt stort intresse från ledningsgruppen fick dock en studie av Timbro. Enligt den finns det en grupp som tvingas till företagande eftersom arbetskraftskostnaderna är så höga i Sverige att de inte kommer över trösklarna till att få en anställning. Företagare är också enligt studien den grupp arbetande bland vilka flest låginkomsttagare finns.

-Det här är något vi behöver komma tillbaka till, menade gd. Vi behöver ta reda på mer. Det kan ge oss viktiga ingångsvärden i höstens verksamhetsplanering.

Bättre framförhållning i vår utlysningsprocess

Vår styrelse och likaså regionala företrädare har efterfrågat en mer långsiktig planering för våra utlysningar. Det ger bättre förutsättningar för regioner och företag att planera och ta del av våra erbjudanden. En bättre framförhållning gör det också lättare för oss själva att planera och prioritera vårt arbete.

Kajsa Mattsson (Verksamhetsstöd) berättade hur processen kring våra utlysningar nu har utvecklats, vem som ansvarar för vad och vilket stöd som finns att få. (Processen finns beskriven i handläggarstödet respektive intern handbok så att man som ansvarig chef/handläggare kan läsa mer om vad man behöver göra och hur man behöver förbereda. Mallar finns i Word under mallar och Arbeta med finansiering.)

Kajsa fick i uppdrag att vid sista mötet före sommaren komplettera med förslag på hur regionerna skulle kunna involveras i något skede av processen.

Kommunikationsavdelningen och GD-stab presenterar några nedslag från ledningsgruppens möten. Ibland gör vi det i form av text, andra gånger filmar vi. Detta kompletterar minnesanteckningarna och är tillgängliga snabbare.