Tillväxtverket

Nyheter från budget­propositionen

Igår överlämnade regeringen till riksdagen den ekonomiska vårproposition som anger inriktningen för den ekonomiska politiken inför 2018. Samtidigt lämnar man också en vårändringsbudget för innevarande år. Tillväxtverket berörs främst av utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv.

Ulf Savbäck

Ulf Savbäck, vid Analysenheten och deltagare i myndighetens omvärldsteam, berättar om Sveriges ekonomi och regeringens satsningar. 

Hur är läget i svensk ekonomi?

- Det är en mycket ljus bild av läget i svensk ekonomi som presenteras. Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, svensk export förväntas öka och de offentliga finanserna går med överskott även kommande år. Arbetsmarknaden är stark och sysselsättningsgraden är den högsta sedan 1992.

Tillväxten mattas dock av kommande år och osäkerheterna är många i en ganska turbulent omvärld. Politisk osäkerhet i Europa och USA och oro för stabiliteten i den europeiska banksektorn framhålls av regeringen.

Vilka satsningar är för oss särskilt värda att notera?

- Regeringen introducerar ett alternativt mått på välstånd som ligger väl i linje med BRP+-arbetet som vi driver. Man har tagit fram ett nytt ramverk med indikatorer för den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen. Med hjälp av ramverket ska regeringen få en bättre möjlighet att följa samhällsutvecklingen och befolkningens livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.

Inga explicita satsningar görs inom utgiftsområdena för regional tillväxt och näringsliv, men vikten av att Sverige ska hållas samman lyfts fram bland annat i texter om näringspolitiken och på presskonferensen. Man understryker vikten av kunskapslyftet och bättre matchning till jobb. Företagens genomsnittliga rekryteringstider har ökat de senaste åren och är nu på en högre nivå än under högkonjunkturen 2007.

Rekryteringsproblemen är särskilt stora inom välfärdens verksamheter. Man ser över möjligheterna att införa ett statligt lån för körkortsutbildning för att förbättra matchning till jobb samt möjligheterna för asylsökande att arbeta medan deras ansökan prövas.

Vilka är de stora nyheterna?

- Polisen förstärks med 700 miljoner kronor och totalförsvaret med 500 miljoner kronor, vilket inkluderar 15 miljoner till länsstyrelserna för deras roll i totalförsvaret. Klimatklivet, som ger möjlighet till lokala klimatinvesteringar till exempel i kommuner och företag, får ytterligare 500 miljoner kronor. Förlossningsvården och kvinnors hälsa får också 500 miljoner kronor och det får också skolor med låg andel behöriga till nationella program. Gymnasiets introduktionsprogram får ytterligare 150 miljoner kronor och lika mycket får den sociala barn- och ungdomsvården. Man annonserade också en utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa med 100 miljoner kronor.

I debatten talar man ju mycket om skatteförändringar som i olika grad är föreslagna, exempelvis utvidgat växa-stöd eller nya 3:12-regler, men ändringar av beskattning kommer alltså först i höstens budgetproposition.