Tillväxtverket

Nyligen skedde en historisk knapptryckning

Det var när slutrapporterna för de nio program inom Regionala utvecklingsfonden som Tillväxtverket ansvarade för 2007-2013 skickades iväg till EU-kommissionen. - Jag är mycket stolt över det fantastiska arbete som alla inblandade har gjort, säger Lars Wikström, chef för avdelningen Regioner.

Birgitta Pettersson och Anna-Carin Lanner Hammar

Men om programperioden slutade 2013, vad har vi gjort i drygt tre år?

- Många projekt pågick också under 2014 och några under 2015, och efter det har vi samlat in uppgifter, granskat och redovisat till kommissionen vad som har gjorts i programmen, säger Birgitta Pettersson, som tillsammans med Anna-Carin Lanner Hammar har lett arbetet med att slutredovisa programmen.

99,6 procent utnyttjat

Hur gick det då under programperioden 2007-2013? Jo, om framgång mäts i att utnyttja så mycket som möjligt av tilldelad budget så har de regionala programmen, som Tillväxtverket är förvaltande myndighet för, skötts mycket bra. Nyttjandegraden har varit mycket hög i samtliga åtta regionala program, snittet för programmen ligger på 99,6 procent.

De åtta regionala programmen hade en budget på totalt ca 8,4 miljarder kr, (ca 8,1 miljarder exklusive TA). Programmen var olika stora; Övre Norrland var störst med nästan 25 procent av den totala budgeten och Stockholm var minst med ca 4 procent.

Cirka två tredjedelar av beviljat belopp gick till projekt inom FoU och teknisk utveckling samt innovation och entreprenörskap.

Programmen har totalt sett bidragit till drygt 42 000 nya jobb och drygt 17 000 nya företag.

ÖKS

Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, ÖKS. Programmet hade en budget för projekt på 120 miljoner euro. Pengarna gick till drygt 200 projekt med ett genomsnittligt stöd på 850 000 euro/projekt. Nyttjandegraden totalt sett i programmet var 94,5 procent, vilket är ett bra utfall jämfört med motsvarande Interregprogram.

Programmet har i Danmark, Sverige och Norge ökat kunskapen om och bidragit med lösningar på konkreta samhällsproblem utifrån ett gränsregionalt perspektiv inom områden som klimat, miljö, arbetsmarknad, transporter, företagande och innovation.

Många kollegor inblandade

En stor del av Tillväxtverkets medarbetare har bidragit när programmen genomfördes. Projekt har handlagts och granskats på kontoren i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Handläggare för ÖKS fanns också i Köpenhamn och Kungsbacka.

Flera enheter inom avdelningen Förvaltning har bidragit genom exempelvis stöd till handläggare, ekonomisk sammanställning, utveckling av ärendehanteringssystemet och juridisk rådgivning. Attesterande myndighet har sett till att medel har rekvirerats från kommissionen och enheten Uppföljning och utvärdering har bidragit med utvärdering av genomförandet.

Avslutsarbetet börjar tidigt

Arbetet med att avsluta ett EU-finansierat program börjar redan medan programperioden pågår. I det här fallet började avslutsarbetet redan 2011 och har involverat många medarbetare inom olika delar av myndigheten. Tack vare god planering och ett bra samarbete har en slutrapport per program tagits fram och den 27 mars skickades samtliga slutrapporter över till EU-kommissionen via deras eget system SFC2007. EU kommissionen har nu fem månader på sig att bedöma och godkänna rapporterna.

Bygger vidare på erfarenheterna

Genomförandet av programmen har bidragit till regional utveckling i hela landet. Utöver det har det också bidragit till erfarenheter som ligger till grund för det arbete som görs under nuvarande programperiod, 2014-2020. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram och Interregprogrammet ÖKS. Erfarenheterna har lett till att genomförandeorganisationen har anpassats, men också till mer fokuserade program med projekt som bygger vidare på tidigare vunna framgångar.

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson och Birgitta Rhodin