Tillväxtverket

Uppdrag att stötta vid större varsel och omställningar

Vårt nya regeringsuppdrag, att stötta regioner och kommuner vid större varsel eller någon annan form av omställning, är en viktig uppgift. Vi ställde några frågor till Monika Kväl som är ansvarig för uppdraget.

Vad handlar uppdraget om mer konkret?

– För regioner och kommuner som drabbas av större omställningar inom näringslivet eller offentlig sektor handlar det, i ett kortsiktigt perspektiv, om att försöka möta de behov som uppstår hos företag och individer. På lång sikt handlar det om att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling genom ett livskraftigt näringsliv. För det ska vi på Tillväxtverket kunna mobilisera insatser för näringslivets förnyelseförmåga.

Vad kommer vi att på Tillväxtverket kunna bidra med?

– I det här uppdraget kan vi på Tillväxtverket göra skillnad och utveckla vår operativa och strategiska roll på kort och lång sikt. Vi har verktyg som vi kommer att kunna använda på ett effektivt sätt.

– I första läget handlar det om att bygga upp en basverksamhet med omvärldsbevakning och relevanta nätverk, för att samla in fakta om hur andra har jobbat med den här typen av kriser tidigare. Det vore också bra om vi kunde knyta till oss någon form av expertgrupp som kan bistå både i vårt och andras arbete.

– För att kunna förutse behoven i kommuner och regioner behöver vi även kunna kraftsamla vårt operativa arbete. I den kontakten blir våra regionchefer viktiga då de ska kunna fånga upp signaler i kontakten med de regionala utvecklingsaktörerna.

Uppdraget pågår fram till och med 2018 och vi bör se på det som en pilot där vi kan utveckla vår strategiska och operativa roll som omställningsmyndighet.