Tillväxtverket

Våra uppdrag 2017

Här får du här information om våra uppdrag för 2017. Ansvaret för de nya uppdragen i regleringsbrevet har fördelats till avdelningar och enheter. Du kan även se en film, här på Medarbetarsidorna, där vår Gd kommenterar uppdragen övergripande.

De övergripande målen för vår verksamhet 2017 är de samma som för föregående år:

  • Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag
  • Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag
  • Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Nya uppdrag och fördelat ansvar

Tillväxtverkets regleringsbrev innehåller åtta nya uppdrag och ansvaret för dem har nu också fördelats till avdelningar och enheter.

Här följer sammanfattningar av de åtta uppdragen och vilken avdelning och enhet som ansvarar för respektive uppdrag.

1. Socialt entreprenörskap.

I uppdraget ska vi redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja utvecklingen av och kunskapen om socialt entreprenörskap samt hur vi  arbetar för att utveckla tjänster, information och kommunikation för att möta behoven hos sociala entreprenörer och sociala företag.

Ansvar: avdelningen Näringsliv och enheten Entreprenörskap.

2. Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar.

Uppdraget innebär att vi ska utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament och
finansieringsstimulanser för filminspelningar. Uppdraget ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Ansvar: avdelningen Näringsliv och enheten Entreprenörskap i samarbete med enheterna Affärsutveckling och kontoret i Malmö.

3. Strategiskt och långsiktigt arbetet med lärande

Genom uppdraget förväntas vi följa upp det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Bland annat genom att se hur ansvariga aktörer arbetar med uppföljning och utvärdering. Vi ska dessutom främja samarbete och lärande inom och mellan regioner samt bidra till ett ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Ansvar: avdelningen Näringsliv och enheten Uppföljning och utvärdering.

4. Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.

Vi ska genom detta uppdrag bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. Uppdraget innefattar en kartläggning och analys av det nationella och det regionala arbetet med att utveckla stöden i denna riktning. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda länsstyrelser, berörda landsting, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län.

Ansvar: avdelningen Företag och enheten Kapitalförsörjning i samverkan med enheterna Analys och Entreprenörskap.

5. ”Mina meddelanden”

Detta är ett så kallat övrigt uppdrag som ska redovisas i anslutning till årsredovisningen och då särskilt redovisa hur myndigheten under året har arbetat för att förbereda anslutning av meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden.

Ansvar: avdelningen Förvaltning och enheten Stödärendesystem

6. Moderna beredskapsjobb i staten

Inom uppdraget ska vi bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020 inom de statliga myndigheterna . För 2017 bör omfattningen uppgå till minst sammanlagt 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Ansvar: avdelningen Förvaltning och HR-enheten

7. Samverkan med Vinnova, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

Här är syftet att ta tillvara synergier och undvika överlappningar myndigheterna emellan, för att bidra till de politiska målen för närings- energipolitiken samt den regionala tillväxtpolitiken samt politiken för utrikeshandel, export och investeringsfrämjande.

Ansvar: enheten Gd-stab

8. Samverkan med Arbetsförmedlingen

Syftet med uppdraget är att identifiera hur man kan använda Tillväxtverkets nätverk för att bidra till att informera om de anställningsstöd som finns till arbetsgivares förfogande. Det ska generera synergieffekter mellan myndigheternas verksamheter och sänka tröskeln för företag att anställa personer med anställningsstöd.

Ansvar: avdelningen Företag och enheten Starta och driva i samarbete med Entreprenörskap

Regleringsbrevet i sin helhet

Läs mer om de nya uppdragen och de sen tidigare pågående uppdragen i regleringsbrevet 2017.PDF
Dokumentet innehåller även infogade kommentarer om ansvarig avdelning och enhet.

De 48 uppdragen som redan pågår

När regleringsbrevet skrevs hade vi också 48 pågående uppdrag från tidigare. De listas i bilaga 3 i det aktuella regleringsbrevet. Sammanfattning av de pågående uppdragen.PDF

Eventuella ändringar i regleringsbrevet

Regleringsbrevet, som myndigheten får årligen, innehåller mål och huvuduppdrag som regeringen tilldelar oss och som vi ska styra våra olika verksamhetsområden mot.

Ibland finns det behov av att justera innehållet i regleringsbrevet, det sker genom ett ändringsbeslut från regeringen. Justeringen kan handla om alltifrån att datumet för att rapportera ett uppdrag ändras, att inriktningen i något åtagande justeras eller att det tillkommer nya uppdrag. Du hittar alltid de senast aktuella regleringsbreven på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats.

Innehållsansvarig: Maria Eriksson