Tillväxtverket

Vad gör vi inom digitalisering?

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället.

Förutom att skapa möjligheter för att utveckla den sociala välfärden har digitaliseringen bidragit till att driva en hållbar tillväxt i Sverige. Vi har flera insatser på gång som syftar till ökad digitalisering och digital delaktighet.

 • Vi tar fram och sprider kunskap om företagens behov vad gäller digitalisering.
 • Vi utformar och genomför insatser som stärker företagens konkurrenskraft genom digitalisering.
 • Vi främjar utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur, investeringar i bredband (totalt 800 miljoner där 61% är utbetalat 2016-09-12).
 • Vi samverkar och initierar samverkan på områden som Tillväxtverket anser lämpliga utifrån vår kunskap om företagens behov och regionernas förutsättningar och prioriteringar.
 • Vi ska vara en kunskapsnod vad gäller näringslivets och företagens digitalisering.
 • Vi genomför Start-up Sweden. Utöver genomförande av initiativet ska kunskap samlas och dokumenteras kring start-up företagens verklighet och behov samt hur dessa typer av verksamheter bäst kan främjas.
 • Vi har digitaliseringscheckar – affärsutvecklingscheckar. Fokus på att bedöma och besluta lämplig inriktning på checkarna.
 • Vi genomför digilyft – pilotprojekt i tre regioner riktade mot industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. I samband med genomförandet av initiativet kommer intervjuer att ske med deltagande företag för att bättre förstå utmaningar och behov hos företagen.
 • Vi utvecklar Verksamt.se – vidareutveckling av e-tjänster och tydliggörande av förenklingspotential, men också kunskapsinnehåll i form av utbildningsmaterial riktat till företag med digital mognad utifrån behov som identifierats i en rapport från en konsult.
 • Vi har ett uppdrag att tillsammans med Bolagsverket samordna och samverka inom arbetet med minskat uppgiftslämnande för företag. 

Insatser för att stärka digitaliseringen på regional nivå

 • Tillväxtverket gör en uppföljning av regionala digitala agendor, studien levereras i december. Frågan om regional digitalisering är bredare än bara bredband, studien kommer att titta på hur regioner arbetar med att öka näringslivets digitalisering, utveckling av e-tjänster och digital kompetens.
 • En seminarieserie kommer att hållas under nästa år för att uppmuntra ett större tillväxt- och näringslivsfokus i regionala digitala agendor.
 • Tillväxtverket kommer att arbeta för att öka kunskapen hos regioner om hur digitalisering kan främjas med ERUF medel (mer fokus på utvecklande av innehåll och tjänster än grävande av fiber).

 Innehållsansvarig: Daniel Fahlander