Tillväxtverket

Katarina Rydén, tillförordnad enhetschef för Verksamhetsstöd

Katarina Rydén är tillförordnad enhetschef för Verksamhetsstöd med start den 15 januari. Hon efterträder Kajsa Mattsson, som varit chef för enheten sedan 2014.

Katarina Rydén

Katarina Rydén. Fotograf: Tobias Flodin

Berätta om din bakgrund

– Jag kom till Tillväxtverket hösten 2016 som ekonom på enheten Mellersta Norrland. Då hade jag arbetat många år på Mittuniversitetet och bland annat rekvirerat EU-medel från Tillväxtverket, vilket ibland var omständligt och tidskrävande. Därför hoppades jag kunna bidra till en enklare tillvaro för Tillväxtverkets stödmottagare. När jag ett år senare blev processansvarig för granskning på Verksamhetsstöd öppnades nya möjligheter till att skapa smidare processer för stödmottagare. Initialt fokuserade jag mycket på att hitta bra samarbetsformer med den då nybildade Granskningsenheten. Jag har också arbetat med förenklingar. Det senaste året har jag exempelvis varit en av Sveriges två representanter i ERUF:s förenklingsnätverk.

Vad hoppas du kunna bidra med som tillförordnad enhetschef?

– Att få vara delaktig i etablering av goda samarbeten och relationer med andra avdelningar och enheter på bred front. För att lyckas med det behövs en balans mellan å ena sidan Verksamhetsstöds uppdrag och erbjudande, å andra sidan verksamhetens behov och förväntningar. Där hoppas jag uppfattas som både lyhörd, nyfiken och rättvis. Inom enheten vill jag bidra med ett positivt synsätt och se till att vi bibehåller den fina arbetsmiljö vi redan har där vi är prestigelösa, inkluderande och toleranta.

Vad är ditt uppdrag? Berätta om det viktigaste projektet just nu?

– Som tillförordnad månar jag om att skapa en hållbar vardag på arbetet för mina medarbetare nu när vi under våren har flera stora och spännande uppgifter igång eller på ingång. Det innebär att vi kommer att behöva göra genomtänkta prioriteringar i hur vi använder de resurser vi har. Var ska vi tillfälligt pausa, dra ner på ambitionen eller lösa uppgiften på ett annat sätt? Där har jag ett ansvar i att vara tydlig med Verksamhetsstöds prioriteringar så att verksamheten har rimliga förväntningar på vad vi kan bidra med.

– För våren och hösten 2020 ser jag två områden som särskilt viktiga. Det ena är att förbereda för att vara förvaltande och attesterande myndighet för ERUF 2021-2027. Här inväntar vi fortfarande ett formellt besked om att Tillväxtverket får det uppdraget. Mer information finns på medarbetarsidorna.

– Det andra viktiga arbetet ligger inom ramen för Utvecklingsresans delprojekt ”Stödmedelsprocessen”, där höstens genomlysning utmynnade i ett antal förändrings- och förbättringsförslag som vi nu ska ta om hand och förverkliga. Det kan man läsa mer om på Medarbetarsidorna.

Faktaruta

Namn: Katarina Rydén
Ålder: 40
Familj: En sambo som blir min äkta man i sommar. Tre barn på 5, 12 och 13 år.
Bor: I en timmervilla på landet, en dryg mil utanför Östersund.
Fritidsintressen: Stort fotbollsintresse och tycker om trädgårdsarbete. Strävar efter att 2020 ska vara året då jag blir både löpare och flexitarian.
Aktuell: Som tillförordnad enhetschef för Verksamhetsstöd.