Tillväxtverket
eu-logotyp

Var med och utveckla arbetet med regionalfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, betyder mycket för att våra svenska regioner. Mer än 8 miljarder investeras i regional tillväxt och utveckling mellan 2014 och 2020.

Men hur vet vi att pengarna används på bästa sätt? Och hur bör vi jobba? Nu vill Tillväxtverket bjuda in berörda aktörer, regioner och myndigheter som jobbar med regionalfonden till lärprojektet Programteori ERUF för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, tillsammans.

Varför ska vi ha en programteori?

- Utvärderingarna av regionalfondsprogrammen under 2014-2020 visar att det finns en potential att använda strukturfondsmedlen mer effektivt och ändamålsenligt. Både EU-kommissionen, Tillväxtanalys och utvärderingarna lyfter i sammanhanget fram behovet av stärkt effektlogik för att kunna påvisa resultat och det kan en programteori tillföra, säger Jonas Örtquist som samordnar Tillväxtverkets arbete inför programperioden 2021-2027.

Men vad är det egentligen?

- En programteori beskriver kortfattat sambandet mellan konkreta insatser och de förväntade resultat, säger Anna Ryttberg, som är den konsult Tillväxtverket har tagit in för att genomföra processen med att ta fram ett förslag till en programteori för ERUF.

Kan du utveckla?

- Programteorin kan bidra till att stärka styrningen i arbetet med regionalfonden och att fokusera på långsiktigt hållbara effekter. En väl utformad programteori gör det lättare att prioritera rätt insatser för att nå målen och målen blir i sin tur möjliga att följa upp. Förslaget till programteori ska tas fram i en process som präglas av samskapande och delaktighet. Men det är viktigt att komma ihåg att det här inte är en politisk process som föregår själva programmeringsarbetet eller handlar om inriktning för de enskilda programmen, däremot kan den fungera som en kompass i arbetet med att prioritera och så småningom förenkla både genomförande och utvärderingar av insatser inom regionalfonden, säger Anna Ryttberg.

Det låter som att vägen är målet här?

- Ja absolut! Om vi kan lyckas ta fram ett bra förslag till programteori genom samskapande och engagemang hos de aktörer som har betydelse för regionalfondens utförande och genomförande kan det bli riktigt, riktigt bra.

Hur ska det här gå till?

- Huvudnumret för höstens process är ett lärprojekt i Reglabs regi där vi genomför tre seminarietillfällen med workshops och andra lärande inslag. Sen kommer jag också att intervjua personer som är aktiva i arbetet med fonden, både på Tillväxtverket men också ute i regionerna. Det kan även bli en del förankring i andra sammanhang, säger Anna och fortsätter:

- En av de främsta framgångsfaktorerna är att nyttja kunskapen från de utvärderingar som har gjorts av regionalfonden 2014–2020 liksom att nyttja kunskapen och engagemanget hos de aktörer som involveras och som ska verifiera förslaget till programteori. Vidare är en framgångsfaktor att tillvarata den kompetens och den erfarenhet som finns samlad hos Tillväxtverket, regionerna och andra viktiga aktörer för att styra mot en process som blir relevant för alla aktörers fortsatta arbete med regionalfonden.

I ett samarbete mellan Reglab och Tillväxtverket inbjuds nu Reglabs medlemmar och andra intressenter att delta i ett lärprojekt där syftet är att ta fram ett förslag till programteori för regionalfonden. Det handlar också om att höja kunskapen om programteori som ett verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande.

Välkomna!


När? 3 oktober, 5-6 november och 5 december.

Var? Ersta diakoni i Stockholm.

För vem? Regioner, centrala myndigheter och andra aktörer som jobbar med regionalfonden.

Anmäl dig här: http://www.reglab.se/projekt/programteori-eruf/länk till annan webbplats