Tillväxtverket

Förenklade ERUF-alternativ

Nu finns uppdaterad information för sökande och stödmottagare i Handbok för EU-projekt. De viktigaste förändringarna handlar om hur kostnader ska redovisas och gäller utlysningar publicerade efter den 1 augusti.

Stödmottagare med beviljade projekt inom ERUF kommer att få e-post som innehåller länkar till information om förändringen. Efter sommaren kommer handläggarstödet Guru att uppdateras med praktisk information för dig som handlägger stödärenden inom ERUF. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer endast att införa Klumpsumma för förprojekt av de nyheter som beskrivs nedan.

Enklare redovisningsalternativ inom ERUF
Handboken för EU-projekt
Sammanfattning av alla ändringar i handboken

Vad innebär förändringarna för sökande av nya projekt?

Sökande i utlysningar som Tillväxtverket publicerar för ERUF efter 1 augusti 2019 ska använda sig av något av följande redovisningsalternativ:

  • Klumpsumma för förstudier.
  • Personalintensiva projekt – ska redovisa sina faktiska personalkostnader + 40 procent i schablonpåslag för alla övriga faktiska kostnader.
  • Projekt som varken är förstudier eller personalintensiva ska redovisa sina faktiska kostnader.

Schabloner höjs:

  • Schablonen för lönebikostnader höjs till 45,24 procent.
  • Sökande av vissa typer av forskning-, innovations- och entreprenörskapsinriktade projekt kan använda en schablon för indirekta kostnader med 25 procent.
  • Schablonen för arbetad tid i form av bidrag i annat än pengar höjs till 409 kronor per timme, beloppet inkluderar lönebikostnader.

Enhetskostnad för lön per timme införs:

  • Sökande kan, om det är rimligt utifrån lönenivåerna i projektet, på frivillig basis välja att använda enhetskostnader för lön istället för att redovisa sina faktiska lönekostnader. Enhetskostnaden är 282 kronor exklusive lönebikostnader.

Hur ska man göra med en påbörjad men inte inskickad ansökan om ett nytt projekt?
Sökande i ERUF-utlysningar som Tillväxtverket har publicerat under våren och sommaren 2019 får använda sig av de nya alternativen, om ansökan skickas in efter den 1 augusti. De nya alternativen måste användas i ansökningar baserade på nya utlysningar som Tillväxtverket gör från och med augusti 2019.

Vad innebär förändringarna för pågående projekt?

  • Schablonpåslaget för lönebikostnader höjs till 45,24 procent.
  • Schablonbeloppet för arbetad tid i form av bidrag i annat än pengar höjs till 409 kronor per timme, beloppet inkluderar lönebikostnader.

Pågående projekt kan välja att använda dessa båda höjda schablonbelopp så länge kostnaderna totalt håller sig inom beviljad budget enligt beslut om stöd.