Tillväxtverket

Vårt miljöarbete utvärderat av Naturvårdsverket

Tillväxtverket ingår bland de 187 myndigheter som enligt instruktion årligen rapporterar sitt miljöarbete. En sammanställning gjord av Naturvårdsverket visar att myndigheternas utsläpp, från resor liksom totala energianvändning, ökar samtidigt som andelen miljökrav i upphandling minskar. För att minska de reserelaterade utsläppen föreslår Naturvårdsverket att regeringen sätter upp utsläppsmål och arbetar med klimatkompensation.

Tillväxtverket får 17 av 23 möjliga poäng (vilket är 2 poäng över medel- och medianvärde) och
bedöms enligt rapporten ha en ”hög grad av systematiskt miljöarbete”. Vi behöver dock uppdatera vår miljöutredning från 2010 samt se över hur vi styr miljöarbetet i upphandlingsarbetet.

Liksom för många andra myndigheter ökar våra utsläpp från resor. Totalt ökade våra utsläpp med 4,7 procent. Sett per medarbetare är ökningen 2,4 procent. Orsaken till ökningen ligger i ett ökat resande - antalet resor och det totala antalet resta kilometer ökade 2018 med 13 procent. Detta har i sin tur sin bakgrund i utlokaliseringen (som medfört att enheter spridits ut på flera kontor) och ett stort antal nyanställningar (som medfört resande för att träffa kollegor eller genomgå introduktionskurser).

För att minska de reserelaterade utsläppen finns två vägar att gå, antingen genom att minska resandet (t ex välja digitala alternativ) eller genom att flytta resandet till mer utsläppssnåla alternativ (tåg). Vi vet att vi redan idag är bra på att välja tåg (tågresandet ökade med 22 procent 2018 vilket höll nere antalet korta flygresor). Vi vet också att antalet digitala mötestimmar exploderat. Så hur gör vi då? Avdelningen för Myndighetsstöd tittar just nu på detta. I Yammer-gruppen Hållbart Tillväxtverk, kan medarbetare bidra med och diskutera olika förslag. Där delar vi även ytterligare statistik, som till exempel andelen tåg/flyg för respektive kontor.

Tillväxtverkets miljömål

Mål 1 (utsläpp): Tillväxtverket ska fram till 2030 minska de totala utsläppen av koldioxid från
resande med 70 procent jämfört med 2010.

Mål 2 (energi): Tillväxtverket ska årligen minska sin totala energiförbrukning (kWh) med 5 procent.

Mål 3 (energi): Tillväxtverket ska senast 2020 ha 100 procent förnybar energi i sina lokaler.

Mål 4 (inköp): Tillväxtverket ska senast 2020 fastställt hållbarhetskrav för produktgrupperna
konsulttjänster, konferens/catering, förbrukningsvaror, servicetjänster och IT.

Mål 5 (inköp): Tillväxtverket ska fr o m 2020 årligen genomföra 10 stickkontroller av ställda
hållbarhetskrav vid inköp.

Mål 6 (miljöhänsyn i kärnverksamhet): Samtliga uppgifter och uppdrag ska klassas och mätas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Mål 7 (miljöhänsyn i kärnverksamhet): Verktyg, modeller och processer för att integrera
hållbarhetsaspekter vid projekt- och programhantering ska finnas tillgängliga för handläggare och sökande.

Årlig redovisning av miljöledning i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster