Tillväxtverket

Dags för mötesplatsen Forum

Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet är en mötesplats för regelbunden avstämning och dialog mellan regeringen, regionerna och oss, Tillväxtverket. Nu är det dags igen. Generaldirektör Gunilla Nordlöf berättar i en filmad intervju mer om Forum och vad hon förväntar sig av Forum 5 april.

Du kan läsa mer om Forum under filmfönstret.

Ulrika Åberg (Östersund) som arbetar med Forum på Tillväxtverket följer intervjun med generaldirektören (i lokal Tillväxten i Stockholm) via Starleaf. Ett smart sätt att låta sakkunnig delta.

Ulrika Åberg (Östersund) som arbetar med Forum på Tillväxtverket följer intervjun med generaldirektören (i lokal Tillväxten i Stockholm) via Starleaf. Ett smart sätt att låta sakkunnig delta.

Om forum

Syftet med Forum är att öka dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning med andra ord att göra det regionala tillväxtarbetet mer effektivt och resultatinriktat. I samband med att regeringen i juli 2015 beslutade om den nationella utvecklingsstrategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft inrättade man en mötesplats med regionernas företrädare.

Tillväxtverket medverkar

Tillväxtverket är genomförandemyndighet för den regionala tillväxtpolitiken, dvs den myndighet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Vi samarbetar med regionerna i många sammanhang och forum är för oss en naturlig mötesplats då vi kan samlas alla gemensamt och diskutera utmaningar och aktualiteter i den regionala tillväxtpolitiken. Forum är en mötesplats där vi kan lyfta för oss angelägna frågor – frågor som löper över både enhets- och avdelningsgränser.

Två former av forum

Forum finns i två former; Näringsdepartementet samlar i en gruppering alla regionala utvecklingsdirektörer (alltså tjänstepersoner). I en annan gruppering samlar de nominerande politiska företrädare, en från majoritet och en från opposition. Där finns också ordföranden från Riksdagens näringsutskott och politiska representanter från Sveriges kommuner och landsting (SKL). I det sistnämnda som vi kallar för ”polforum” dagligdags är GD, Gunilla Nordlöf representant och i tjänstemannaforum är det Lars Wikström, avdelningschef för regioner som representerar myndigheten.

Vid både politiker- och tjänstemannaforum deltar (beroende på sakfråga) representanter från olika delar av regeringskansliet (statsråd, statssekreterare, utredningar m.fl.) men även representanter från andra myndigheter och organisationer.

Kanslifunktion

I samband med att forum inrättades fick Tillväxtverket i uppdrag att utgöra kanslifunktion, dvs bistå departementet att rigga forummötena. Just nu är det Ulrika Åberg och Johanna Mikaelsson som är ansvariga. Det är också de som planerar och förbereder med tjänstepersoner på departementet inför varje forum. Kansliuppdraget ger vår myndighet insyn i departementets och även RK:s arbete och en reell påverkansmöjlighet för vilka frågor vi tycker är angelägna att lyfta och diskutera med regionerna.