Tillväxtverket

Avdelning byter namn till Kvalitet och kontroll

Den relativt nya avdelningen Verksamhetsstöd som rymmer enheterna Granskning, Juridik och Verksamhetsstöd byter 1 januari namn till Kvalitet och kontroll. Vi ställde tre frågor till avdelningschef Richard Källstrand.

Bild på Richard Källstrand

Richard Källstrand

Varför byter ni namn?

– Vi har sedan tidigare en enhet som heter Verksamhetsstöd och namnet är väl etablerat för den enheten. Bland annat därför blev det ett otydligt namn för avdelningen. Jag har velat hitta ett namn som speglar hela verksamheten, där alla kan känna igen sig. Tillsammans med medarbetarna på avdelningen har vi kommit fram till det nya namnet Kvalitet och kontroll.

Vad lägger du in i kvalitet?

– Om vi börjar med Kvalitet så är det viktigt för hela myndighetens verksamhet. Vi ska leverera det bästa vi kan utifrån de resurser som vi har och det behov som finns.

– Kvalitet när det gäller enhet Juridik handlar om att säkerställa att det finns en rättslig grund för de beslut vi tar och att vi använder juridiken ändamålsenligt så att myndigheten kan nå sina mål utan att ta omedvetna risker.

– Kvalitet vad gäller enhet Verksamhetsstöd handlar om att säkerställa att vi utnyttjar all kunskap som finns i hela myndigheten så att vi har ändamålsenliga processer av som fungerar rättssäkert och effektivt både för oss själva och våra kunder. Processer som är enkla, tydliga och ändamålsenliga.

– Kvalitet i granskning är rätt nivå av granskning och på rätt saker. Att skilja på nivåerna av granskning beroende på hur risk och väsentlighet ser ut. Alltså, mer fokus på granskning där riskerna är större och av väsentlig karaktär.

Vad säger du till dem som tycker att ordet kontroll kan uppfattas som något negativt?

– Det finns bra och dålig kontroll. Säger jag ordet kontrollsamhället har det en negativ laddning. Säger jag däremot att någon tappar kontrollen är förlorandet av kontrollen dåligt och det upplevs då som positivt att man har kontrollen. Därför beror det helt på vad man associerar till ordet. På avdelningen jobbar vi både som first level control inom Förvaltande myndighet och med Tillväxtverkets internkontroll. Därför tycker inte jag att vi ska skämmas över att vi jobbar med kontroll. Dock vilar ett stort ansvar på oss på avdelningen att visa att det är en positiv form av kontroll vi ägnar oss åt.

– Orden granskning och kontroll är ganska lika. Vi ska kontrollera att stödmedel går till rätt saker och på rätt sätt, så att myndigheten når sina övergripande mål. Ett stort fokus ska ligga på väsentlighet och risk och vad och hur vi granskar eller kontrollerar ska vara ett resultat av en väl förankrad och grundad analys när stöden tas fram och utlyses. Hela tiden med myndighetens bästa för ögonen.

– Mycket av vårt arbete kretsar kring väsentlighet och risk och även där är kontroll en viktig parameter. Vi måste ha kontroll på våra risker och på vad som är väsentligt.