Tillväxtverket

Avdelningen Företags arbete med Uppdragsfamiljer

Fyra frågor till avdelningschef Tim Brooks om arbetet med uppdragsfamiljer.

Tim Brooks

Tim Brooks

Vad är en uppdragsfamilj?

En uppdragsfamilj består av ett antal uppdrag (kan vara både regeringsuppdrag och egeninitierade) som är kopplade till ett specifikt område. Utgångspunkten är att uppdragen har liknande syfte och målgrupper. Uppdragen som ingår kan ha sin hemvist på olika avdelningar inom Tillväxtverket. 

Varför arbetar vi med uppdragsfamiljer?

Vi har valt att arbeta med att samla uppdrag i uppdragsfamiljer för att säkerställa ett kraftfullt och samlat genomförande av våra uppdrag. Det ger en bättre överblick, effektivitet, helhetssyn och synergier. Det kan till exempel leda till ökad tydlighet både internt och externt, inte minst genom att vi får sammanhållna erbjudanden. Uppdragsfamiljerna blir ett viktigt verktyg för att vi ska nå målen i resultatområdena som är en del i myndighetens styrmodell.

Vika uppdragsfamiljer finns idag?

I nuläget har vi sex familjer som har kommit olika långt i sitt arbete. Sedan 2016 har vi till exempel arbetat på detta sätt med uppdragen inom Smart industri, andra familjer har nyligen satt igång eller ska till att påbörja arbetet. De olika familjerna arbetar utifrån sina behov och förutsättningar.
 

Hur gör jag om jag vill vara med i en uppdragsfamilj?

Det är bara att kontakta koordinatorn för familjen.

Uppdragsfamiljerna

Uppdragsfamiljerna är:

Smart industri – koordinator: Gunilla Thorstensson

Digitalisering – koordinator: Anna Boström

Mångfald i näringslivet – koordinator: Lejla Babajic Löfgren

Kompetensförsörjning – koordinator: Eva Johansson

Besöksnäringen – koordinator: Marie Gyllenberg

Internationalisering – koordinator: Ellen Vidfamne Mildaeus

Se översikt över uppdragsfamiljernaPDF

Läs mer om myndighetens resultatområden

Kontakt

Övergripande frågor om uppdragsfamiljerna:
Helena Nyberg Brehnfors (enhetschef Entreprenörskap)
Ulf Savbäck (enhetschef Kompetensförsörjning och digitalisering).