Tillväxtverket

Erfarenheter från 21 möten med den regionalt utvecklings­ansvariga aktören

Det strategiska regionarbetet syftar till att öka regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar och förmåga att stärka och förbättra företagens utveckling. Genom strategiska dialoger stödjer Tillväxverket regionerna att prioritera och göra vägval som ska bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Under 2018 har vi träffat alla län för att göra precis det.

Lars Wikström

Lars Wikström

Vad är våra intryck, vilket är resultatet och hur går vi vidare. Lars Wikström, avdelningschef på avdelningen Regioner, har varit med på en majoritet av dessa möten. Vi stämmer av med Lars för att få svar på våra funderingar.

Lars, vad är ditt intryck efter att ha varit med på många av dessa möten?

– Många naturligtvis, det har varit diskussioner om nästan allt som berör det regionala tillväxtarbetet. Samtalen har varit på en strategisk nivå och vi har träffat regiondirektörer, utvecklingschefer och tillväxtchefer, så det har varit bra deltagande från regionerna. Dessutom bekräftas bilden av att regionerna är i olika faser och således har olika utmaningar men det som också är tydligt är att inom regionala skillnader är en fråga som vi behöver arbeta mer konkret med samt att alla regionalt utvecklingsansvariga kommer att vara landsting från och med den 1 januari 2019. Det kommer med stor sannolikhet att påverka oss i genomförandet av uppdrag eftersom politiska beslutsprocesser tar tid och regionerna då kan få svårare att snabbt delta i våra utlysningar exempelvis. Dessutom kommer behoven av att visa på resultat av insatser inom det regionala tillväxtarbetet bli ännu viktigare på grund av att utvecklingsfrågorna kommer att konkurrera om resurser med sjukvårdsfrågor.

Resultatet av dialogerna. Vad är vårt huvudsaklig resultat anser du?

– Vi befäster vår roll av att vara en nationell myndighet med regional närvaro som stärker regionerna i deras arbete. Genom att träffas kan vi bättre förstå varandras förutsättningar, bättre utforma och genomföra våra uppdrag och skapa en ännu bättre relation. Dessutom ska vi inte underskatta resultatet av att genomföra dessa möten. Vi vinner många poänger och skapar möjligheter för närmare samarbete framöver genom att vi möts och samtalar. I exempelvis Stockholm stöttar vi övergången och mottagandet av det regionala utvecklingsansvaret. I Östergötland stärker vi det regionala ledarskapet vid större etableringar i länet och i östra Mellansverige för vi tillsammans med Miljö och innovation strategiska diskussioner om hur vi kan stärka arbetet med smart specialisering.

Det låter bra men vi vill hela tiden förbättra oss på Tillväxtverket. Vad ska vi förbättra inom det strategiska regionarbetet anser du?

– Utifrån mitt perspektiv är det framförallt inom två områden som vi behöver bli ännu bättre. Vi ska för det första tydligare kunna, utifrån vår kunskapsroll, lyfta fram styrkor och svagheter som regionerna har utifrån vår nationella roll och ansvarig myndighet inom näringslivs- och regionala tillväxtpolitiken. För det andra så behöver hela myndigheten ta ansvar och involveras på ett ännu bättre sätt än idag. Ska vi lyckas i genomförandet av våra uppdrag och att stärka näringslivets konkurrenskraft i alla regioner behöver vi använda hela Tillväxtverkets portfölj av uppdrag och uppgifter för att bistå regionerna i deras arbete. Det kommer att vara fokus för det strategiska regionarbetet under 2019.