Tillväxtverket

Nätverksträff för gränsöverskridande samarbetare

Den 24 oktober arrangerade vi höstens nätverksträff för EUSBSR – dvs EU:s utvecklingsstrategi för Östersjöregionen! Ca 50-talet personer från olika myndigheter och länsstyrelser hade hörsammat inbjudan. Glädjande denna gång var att flera regionalt utvecklingsansvariga deltog och tom en enskild kommun: Umeå!

Under träffen informerade statsrådsberedningen om aktuell status i arbetet med att genomföra strategin och att handlingsplanen ska revideras – ett arbete som påbörjas efter jul. Då det är läge att se över aktualiteten i strategin förväntas det bli en ganska övergripande revidering. Både Statsrådsberedningen, som har ett övergripande horisontellt ansvar, och Näringsdepartementet, som ansvarar för arbetet med strukturfonderna, informerade om arbetet med kommande sammanhållningspolitik. Den svenska hållningen är att makroregionala strategier ska prioriteras i kommande programperiod.

Goda exempel hur man kan jobba med EU:s strategi för Östersjöregionen

Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Östergötland presenterade inför plenum hur de internt i sina respektive organisationer arbetar med strategin. Jordbruksverket är en så kallad ”Policyareaco ordinator” (PAC) för området Bioekonomi där de samordnar fiskerifrågor. Även om de är en starkt pådrivande aktör i sammanhanget konstaterar de att det är en försvårande faktor att arbetet är så projektiferat.

Länsstyrelsen i Östergötland har varit en aktiv aktör i internationella sammanhang under många år. De har insett vikten av att ha en organisation som kan svara mot de krav som finns när det handlar om att driva projekt samt ta hand om projektresultaten. De arbetar alltid tvärsektoriellt när de driver projekt och belyser på så sätt frågorna från olika håll.

På eftermiddagen var fokus på två i handlingsplanen prioriterade områden; Secure och Transport. I Sverige har MSB utsetts till PA-samordnare för Secure och ideras arbete är det självklart med gränsöverskridande samarbete. Det senaste och kanske tydligaste exemplet är från i somras då flera europeiska räddningstjänster bistod i att släcka de omfattande skogsbränderna i Sverige. En stor del av diskussionen inom området Secure handlade om hur vi internt i landet inkluderar regioner och kommuner i kris-och katastrofberedskap i det transnationella arbetet, vad som kan utvecklas och hur det i så fall kan ske. Flernivåsamverkan är nyckeln till ett effektivt och framgångsrikt kris-och räddningsarbete!

Inom området transport kunde vi konstatera att deaktörer med ansvar för transportinfrastruktur i stora delar saknades vid nätverksträffen - de regionalt utvecklingsansvariga. Transportinfrastruktur är ett (givet) prioriterat område vad gäller all utveckling och tillväxt, både regionalt och lokalt och de stora transportkorridorerna stannar inte vid nationsgränsen. Stora systemlösningar med alla transportslag utvecklas hela tiden och närvaron av regioner och kommuner vid de här nätverksträffarna blev utpekad som särskilt viktig.

En åldrande befolkning - en gemensam utmaning

Den åldrande befolkningen var temat på den programpunkt som fick avsluta dagen. Östersjörådets (CBSS) seniorrådgivare; Daria Akhutina deltog och redovisade den rapport som nyligen blev klar som visar att det finns många gemensamma utmaningar i länderna i Östersjöregionen, men underströk även att de löst dessa på olika sätt. Utredningen var särskilt intressant sett i ljuset av den pågående kommunutredningen.

Länk till rapporten hittar du här:länk till annan webbplats

 

Tillväxtverket har i uppdrag att koordinera arbetet de svenska myndigheternas arbete kring genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen. I detta arbete ingår att hålla samman ett brett nätverk för huvudintressenter.

Läs mer om strategin här

Kontakt: Ulrika Åberg, Christina Imander, Madelen Nilsson och Robert Berggren