Tillväxtverket

Flernivå­samverkan ska stärka och inte störa regionala processer

Ett effektivt genomförande av den regionala tillväxtpolitiken förutsätter en väl fungerande samverkan av politikområden, mellan resurser och mellan förvaltningsnivåer. Men hur ser egentligen de statliga myndigheternas deltagande ut i det regionala tillväxtarbetet?

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om som beskriver hur myndigheterna medverkar i det regionala tillväxtarbetet.

Gemensamma uppdrag är incitament för samverkan

Myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet varierar. Det främsta incitamentet för samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) tycks vara gemensamma uppgifter och uppdrag inom vilka både myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga ser sin roll kopplat till sin respektive kärnverksamhet. I vilken utsträckning de gör det tycks bero på vilket utrymme sakfrågorna har och har haft inom den regionala tillväxtpolitiken och om de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har konkreta uppgifter inom sakfrågorna.

Flernivåsamverkan som stärker och inte stör regionala processer

Det är viktigt att statliga myndigheters medverkan sker på ett ändamålsenligt sätt som stärker regionala processer. För att myndigheternas medverkan ska ge mervärde och stärka, utan att riskera att störa, regionala processer är det viktigt att RUA efterfrågar myndigheterna och ser nyttan av samverkan. Det är därför viktigt att de statliga myndigheterna har en förståelse för det regionala tillväxtarbetet och kan se vilken roll de kan spela i att stärka regional utveckling inom sina sakområden. Förutsättningarna för en effektiv flernivåsamverkan är i grunden att både statliga myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga ser sina respektive roller och nytta av varandra.

Myndigheter medverkar i olika omfattning

I arbetet med rapporteringen har vi uttolkat tre, om än breda, kategorier som beskriver myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Kategori 1: lite eller ingen samverkan

I kategori ett återfinns att myndigheter har lite eller ingen samverkan med regionalt utvecklingsansvarig aktör. Här finns myndigheter som arbetar inom områden som traditionellt sett legat hos länsstyrelserna till exempel Havs och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.. Dessa myndigheter beskriver också en osäkerhet kring vilken roll de har i det regionala tillväxtarbetet och i relation till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.

Kategori 2: tidsbegränsad medverkan

I kategori två återfinns myndigheter som medverkar genom tidsbegränsade uppdrag, samverkansavtal och enskilda initiativ med regionalt utvecklingsansvariga aktörer till exempel Naturvårdsverket, Kulturrådet och Arbetsförmedlingen. Gemensamt för myndigheterna inom den här kategorin är att samtliga, utöver att beskriva hur deras löpande verksamhet bidrar till regional utveckling, även etablerat en dialog och en samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i någon form.

Kategori 3: tät samverkan

I kategori tre återfinns myndigheter till exempel Trafikverket och Post- och telestyrelsen, vilkas medverkan i det regionala tillväxtarbetet innebär en tät dialog och samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom myndighetens sakfrågor och i löpande verksamhet. Inom den här kategorin har myndigheterna uppdrag som också delas med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna som har motsvarande långsiktiga uppdrag. Verksamheten har också en regional förankring, verksamheten bedrivs med utgångspunkt i regionala förutsättningar och prioriteringar och utifrån en regional och nationell organisation.

Vad behöver göras?

I rapporten rekommenderar vi bland annat att regeringen tydliggör inom vilka områden respektive myndighet förväntas bidra till det regionala tillväxtarbetet och samverka med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Vidare rekommenderar vi att regeringen ser över vilka myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala tillväxtarbetet. Det regionala tillväxtarbetet utvecklas och inkluderar regelbundet nya frågor och perspektiv.

Vi rekommenderar även myndigheterna att stämma av verksamhet och arbetssätt mot den ”nya” förordningen om regionalt tillväxtarbete  så att man uppfyller de förväntningar som finns. Myndigheterna behöver i högre grad känna till och involvera sig i regionala processer.

Nästa steg

Den 6 november håller Tillväxtverket en nätverksträff med de aktuella myndigheterna för att presentera och diskutera rapporten och kommande arbete. Till mötet har även de myndigheter som omfattas av vårt nya uppdrag inom en sammanhållen landsbygdspolitik bjudits in. Vi har bett myndigheterna att ge oss inspel till hur vi kan utveckla vårt stöd till myndigheterna.

Läs mer:

Hela rapporten ”Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Sammanställning av statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet” hittar du i diariet - Ä2018-165:02.

Kontakt

Josefine Majewski, enhet Regionalt tillväxtarbete

Johanna Mikaelsson, enhet Regionalt tillväxtarbete