Tillväxtverket

Ledningsgrupp 2 oktober: IT-utveckling och tertial­uppföljning

Långsiktig IT-utveckling och resultatet av den senaste uppföljningen av vår verksamhet och ekonomi stod på dagordningen den här tisdagen. Ledningsgruppen diskuterade också arbetet med en strategi för hur vi ser till att alltid vara en modern myndighet.

IT, nuläge och strategi framåt

Nader Svärd (IT) informerade ledningsgruppen om resultatet av den enkät som alla medarbetare fick möjlighet att svara på efter sommaren om hur vi upplever IT-miljön och IT-enhetens leveranser. Syftet är att få en nollmätning. Svaren har jämförts med de i sju liknande organisationer.

Resultatet visar på en hög grad av nöjdhet i stort. Vi får bra service när vi får hjälp. Svarstiderna upplevs dock just nu som för långa. Arbetsbelastningen är hög på IT-enheten, organisationen har många frågor. På relativt kort tid har flera nya produkter och tjänster introducerats. Planen för 2019 är att i första hand öka användningen och förståelsen för den teknik som nu är lanserad. Det är en inriktning som ledningsgruppen ställde sig bakom.

På lite längre sikt ser Nader att några strategiska utvecklingsområden för IT bland annat är att stärka kompetensen och att IT tar en mer aktiv roll i verksamhetens utveckling genom digitalisering.

Homan Sadat

Majoriteten av verksamheten går som planerat

Homan Sadat (Ekonomi) informerade ledningsgruppen om resultatet av den uppföljning som är gjord efter andra tertialen 2018. Uppföljningen följer den modell som är ny för året med nyckeltal för fyra perspektiv – verksamhet, ekonomi, medarbetare och processer.

Homan berättade att uppföljningen av verksamheten ger en mycket positiv bild. Drygt 90 procent av de uppdrag och andra aktiviteter som finns i verksamhetsplanen är grönmarkerade. Det betyder att allt flyter enligt plan. Vi har blivit 11 fler medarbetare sedan föregående tertialuppföljning, alla tidsbegränsat anställda. Bakgrunden är de många regeringsuppdragen. Vi har fått nio stycken sedan förra uppföljningen.

Alla avdelningschefer kommer den här veckan att ha ett uppföljningsmöte med gd kring resultatet av uppföljningen.

Chefsgruppen om vad det är att vara en modern myndighet

Vid chefsmötet i förra veckan ledde Sofie Arvidsson, som är ny på Tillväxtverket, en workshop om vad det innebär att vara en modern myndighet. Sofie arbetar i gd-staben med att ta fram en strategi för vår utveckling som modern myndighet.

Chefsgruppen höll fram att det alltid ska vara enkelt och krångelfritt att ha med Tillväxtverket att göra, summerade Sofie. Ett annat framlyft värdeord var flexibel.

Sofie bjöd in ledningsgruppen att ge sina reflektioner.

Vi behöver ha perspektivet vad det innebär att vara modern om fem år eller mer, betonade ledningsgruppen. Det är också viktigt att vi ser både företagare och partners, som till exempel regionalt utvecklingsansvariga, som våra målgrupper. En annan aspekt att ha med sig är att vi i myndigheten har olika roller och arbetsuppgifter som ger olika förutsättningar att vara till exempel flexibel och kreativ.

Modern myndighet är ett resultatområde som berör alla

Modern myndighet är ett av våra resultatområden med två definierade mål – ”Tillväxtverket är en attraktiv arbetsplats” och ”Våra arbetsprocesser är enkla och smarta”. Alla har något att bidra med när vi ska precisera vad vi lägger i att vara en modern myndighet och hur vi ser till att ständigt vara det, framhöll ledningsgruppen.

Hur kopplar det här till mig i vardagen? Är det bara en fråga om teknik eller är det något mer och annat? Det tar vi med oss i verksamhetsplaneringen.