Tillväxtverket

Ledningsgrupp 4 september: Landsbygdsuppdrag och EU 2020+

Richard Källstrand, ny chef för avdelningen verksamhetsstöd, hälsades välkommen av ledningsgruppen. Efter en runda runt bordet om aktuella frågor stod bland annat digitalt arbetssätt och lagstiftningspaket inför EU 2020+ på dagordningen.

Landsbygdsuppdraget, medarbetares pitchar och en kunskapsutvecklande rapport

Det var första ledningsgruppsmötet för Richard Källstrand som är ny chef för den del av den tidigare Förvaltningsavdelningen som har arbetsnamnet Verksamhetsstöd. Ledningsgruppen gick därför en kort runda runt bordet och berättade om aktuella frågor på övriga avdelningar.

Tim Brooks (Företag) informerade om den brådskande delen av det nya uppdraget om en sammanhållen landsbygdspolitik. Tillväxtverket ska senast den 15 oktober i år lämna förslag på hur de 424 miljoner kronor per år 2019-2020 som regeringen har avsatt för näringslivsinsatser ska användas och följas upp. Enligt uppdraget ska medlen bland annat gå till ”testbädd landsbygd” för utveckling av framtidens lösningar för landsbygdens utmaningar, och insatser för att öka företagens förmåga och möjligheter att bättre nyttja och utveckla digitala lösningar.

– Vi behöver definiera målgruppen, konstaterade Tim. Det är också viktigt att tänka brett och innovativt om vi på relativt kort tid ska fördela stora medel till effektiva åtgärder.

Tim och Christina Henryson (Kunskapsutveckling) berättade också vad som händer med några av de idéer som medarbetare pitchade för ledningsgruppen före sommaren. En innovationsledare har rekryterats i Östersund, berättade Christina. Den personen kommer att leda en design sprint för att tillsammans med bland annat personer från enheten Kapitalförsörjning ta pitchen om att använda AI för handläggning av transportbidraget vidare.

Christina berättade också att Analys arbetar med den kunskapsutvecklade rapport som vi enligt uppdrag i regleringsbrevet ska lämna senast den 14 september. Den ska innehålla en analys av utvecklingen i regionerna och ge rekommendationer och policyförslag. En betydelsefull rapport som många i myndigheten bidrar till.

Plan och strukturer för vårt digitala arbetssätt diskuterades

Nader Svärd (IT) informerade om höstens plan för fortsatt introduktion av gemensamma digitala samarbetsytor. Det finns nu en digital vägledning för eget lärande om hur jobba smart med Office 365 som nås via Verktyg på Medarbetarsidorna.

Ledningsgruppen diskuterade om det behöver göras tydligare vilken struktur vi ska jobba i när G: och H: stängs ner. Här arbetar Myndighetsstöd vidare.

Förslag till svar på regeringens remiss om det legala ramverket för EUs fonder 2021-2027

En stor arbetsgrupp har under ledning av Jenny Forkman och Helena Möllerman (Juridik) på kort tid arbetat med att ta fram ett svar på regeringens remiss om det legala ramverket 2021-2027 med EUs olika fonder.

– Det gäller att få ramen stor med utrymme för flexibilitet, framhöll Helena. Ramverket kommer bli styrande för den regionala utvecklingspolitiken för en lång tid framöver.

Ledningsgruppen tyckte i stort att utkastet till svar var bra och lyfter de frågor som är viktiga för Tillväxtverket, till exempel förenkling och indikatorer som fångar ”rätt” saker.

Näringsdepartementet förhandlar för Sveriges räkning. Om tidsplanen håller blir det beslut våren 2019.

Vid pennan: Aslög Odmark, GD-stab