Tillväxtverket

Svar om ny regional indelning för myndigheter

Tillväxtverket har nu lämnat sitt remissvar på indelningskommitténs betänkande om en ny regional indelning för ett antal myndigheter. Indelningskommittén föreslår en ny myndighetsgemensam regional indelning för tio statliga myndigheter.

Lars Wikström

Lars Wikström

Tre frågor till Lars Wikström, avdelningschef för avdelningen Regioner:

Hur har vi svarat och varför är det en viktig fråga för Tillväxtverket?

Vi delar kommitténs uppfattning att ”återsamla staten”. Behovet av en statlig struktur som främjar samverkan över sektorsgränser och en territoriell samordning av statens resurser är av stor vikt för att vidareutveckla och effektivisera det regionala tillväxtarbetet. Det finns flera fördelar med en gemensam geografisk indelning för de tio aktuella myndigheterna (däribland Tillväxtverket).

Betyder förslaget om ny regionindelning något för företagen runt om i landet?

Både ja och nej. Företagandets drivkrafter har helt andra utgångspunkter än hur vi myndigheter väljer att organisera oss. Men vi har en viktig uppgift att skapa miljöer och förbättra strukturerna kring företagandet. Kan vi göra det bättre och mer samordnat tillsammans med andra så kommer det att gynna tillväxtarbetet. Det finns knappast någon given geografi som är optimal. Den centrala frågan är egentligen inte utifrån vilken geografi som samverkan och samordning sker – utan att den faktiskt sker. Vi bedömer att detta förslag kommer att underlätta detta arbete och ställer oss därför positiva.

Hur kommer Tillväxtverket att påverkas om förslaget genomförs?

Förslaget är av stor betydelse för oss och berör direkt myndighetens verksamhet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Förslaget berör också indirekt andra uppdrag och uppgifter som vi har inom den nationella näringspolitiken, regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken. Främst får vi ökade möjligheter att gemensamt med andra myndigheter agera samordnat. Om förslaget går igenom kan det bli aktuellt att ändra nuvarande programområdesindelning för regionalfonden i Sverige inför nästa programperiod. Hur det ska genomföras och vad det innebär i praktiken för oss är för tidigt att säga något om.

Slutbetänkandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Remissvaret (pdf)PDF

Här hittar du våra remissvar till olika departement