Tillväxtverket

Vi föreslås samordna landsbygds­politiken

Regeringen föreslår att Tillväxtverket blir samordnande myndighet för landsbygdsfrågorna. Det framgår av propositionen som Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht presenterade i måndags.

Den nya landsbygdspropositionen lyfter fram företagande, jobb, bostad och välfärd som särskilt fokus för politiken. Tillväxtverket föreslås bli samordnande myndighet för landsbygdspolitiken. Så här står det: ”En utvecklad myndighetsstyrning stärker nationella, regionala och lokala aktörers arbete med landsbygdsutveckling. Tillväxtverket utses som samordnande myndighet för landsbygdspolitiken.”

Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt. Vi har redan idag uppgiften att verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas och vidareutvecklas. Den nu föreslagna propositionen sätter ytterligare fokus på betydelsen av ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete som lägger grund för ett starkare Sverige, där alla delar utgör helheten.

– Genom att fokusera politikens genomförande på hållbar tillväxt och utveckling ser vi fram emot att få nya möjligheter att investera för utvecklingskraft i alla delar av landet, säger vår generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Vi har redan idag stor erfarenhet av att arbeta med hela Sverige som utgångspunkt. Varje plats är unik och behöver hanteras utifrån detta.

– Det finns många olika typer av landsbygder i vårt land, men det finns behov av ett samlat utvecklingsarbete för att svara upp mot dess potential. Tillväxtverket ser fram emot att ta sig an denna nya inriktning i samarbete med ett stort antal berörda aktörer runt om i vårt land, säger avdelningschef Lars Wikström.

Den senaste tiden har vi fått fyra nya uppdrag inom området: