Tillväxtverket

Svårt för företag som vill växa att hitta arbetskraft

Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har mer problem med tillgången på lämplig arbetskraft än andra företag. Det gör det extra viktigt att försöka minska denna problematik. Annars riskerar tillväxten att hämmas såväl i enskilda regioner som i landet i stort.

Missade du Jan Perssons presentation av rapporten? Nu kan du se den här istället. Efter presentationen följer ett panelsamtal med Caj Luoma, Transportföretagarna och Emil Johansson, Arbetsförmedlingen. Eva Johansson var moderator.

Det är några av slutsatserna i temarapporten Rätt kompetens till företagen - Företagens villkor och verklighet 2017 som nu är publicerad.

Om rapporten

I temarapporten Rätt kompetens till företagen har vi borrat djupare i frågorna som rör kompetensförsörjning, både på branschnivå, regional nivå och storlek på företag.

Brist på lämplig arbetskraft största tillväxthindret

Enligt undersökningen är tillgången till lämplig arbetskraft det största tillväxthindret för de små och medelstora företagen. Störst är problemen i de större småföretagen (10–49 anställda) och i de medelstora företagen (50–249 anställda). Bland dessa företag uppger ungefär 50 procent att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Störst problem inom bygg, tillverkning och transport

Men problemen ser olika ut i olika branscher och i olika regioner. Företag inom Byggverksamhet, Utvinning och tillverkning samt Transport och magasinering är de som i störst utsträckning ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Inom Byggverksamhet är det hela 43 procent som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Motsvarande siffra inom Utvinning och tillverkning är 36 procent.

Regionala skillnader

Det finns också stora skillnader mellan länen när det gäller i vilken utsträckning företagen upplever att tillgång till lämplig arbetskraft hindrar deras möjligheter att växa. Utmaningarna är störst i Blekinge, Örebro och Gotlands län. I Blekinge är det hela 40 procent av företagen som ser tillgången på rätt kompetens som ett stort tillväxthinder.

Trots att arbetslösheten fortfarande är relativt hög i många län har andelen företag som uppger att de har problem att hitta rätt arbetskraft ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2014. Detta tyder på att matchningen mellan tillgänglig arbetskraft och företagens behov av kompetens är en utmaning.

Innovativa företag har svårare att växa genom att anställa

Undersökningen visar att de företag som säger att de vill växa, har starkare framtidstro, är mer innovativa och digitaliserade också är de som har störst problem att rekrytera lämplig arbetskraft. En förklaring till detta kan vara att företag som vill växa och utvecklas på olika sätt i högre utsträckning vill anställa och då drabbas av problem. Bland företag som vill växa både genom att anställa och öka sin omsättning är det över 40 procent som ser tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Därför bör det vara en prioriterad näringspolitisk fråga att förbättra företagens kompetensförsörjning. Denna fråga är även viktig för den regionala tillväxtpolitiken.

Läs mer

Ladda ner rapporten

Mer om rapporten på webben

Missa inte Jan Perssons inlägg på Tillväxtverkets blogg!