Tillväxtverket

Uppdrag att för­bättra kom­muners företags­klimat

Vi har fått regeringens uppdrag att arbeta tillsammans med 39 kommuner för att förbättra deras företagsklimat. Vi ställde tre frågor till Åsa Bjelkeby, enhetschef Regional näringslivsutveckling.

Åsa Bjelkeby

Åsa Bjelkeby

Varför får vi detta uppdrag?

Vi har lång erfarenhet av att utveckla kunskap, metoder och verktyg för kommuner och regioner i arbetet med näringslivsutveckling och kan jobba på bredden i denna fråga.

Varför just dessa 39 kommuner? Vad kännetecknar dem?

De har särskilda utmaningar för näringslivet, exempelvis långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen. Företagen har också ofta brist på rätt kompetens och utmaningar i att nyttja digitaliseringens möjligheter. Merparten av de 39 kommunerna är också väldigt små med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete.

Vad tycker du är de viktigaste strategiska satsningar en kommun kan göra för att företag ska ha lättare att etablera sig eller fortsätta verka?

Att ha ett helhetsperspektiv i planering och utvecklingsarbete där företagens behov och förutsättningar finns med. Att kroka arm med andra, om det så handlar om grannkommunen, regionen, eller företagsfrämjande aktörer. Genom samarbete kan vi stärka både kompetensen och kapaciteten.

Sist men inte minst – företagaren är också medborgare. Därför behöver dessa kommuner också jobba med att stärka sin attraktivitet. Arbeta för attraktiva boendemiljöer, fungerande kollektivtrafik, meningsfull fritid för unga, fungerande skola, vård och omsorg – ja allt detta spelar faktiskt in i hur företagen upplever företagsklimatet, även om just dessa medel såklart inte kommer att lösa allt detta.