Tillväxtverket

Norge- Sverige 1-0

Nej det är inget OS-resultat, det är resultatet när vi har jämfört det norska och svenska kompetens­försörjnings­arbetet på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsstartegi

Vi besökte Kompetanse Norge för att höra hur de organiserat det nationella arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsutredningen följde med på resan.

En strategi för kompetenspolitik

Till skillnad från Sverige har Norge valt att ta ett helhetsgrepp på nationell nivå. År 2014 presenterade OECD en studie som visade att Norge inte tog till vara befolkningens kompetenser på ett effektivt sätt. Orsaken uppgavs vara att ansvar och koordinering inom kometensförsörjningsområdet inte var tillräcklig. Den norska regeringen beslutade därför att ta fram en nationell kompetenspolitisk strategi för 2017-2021. Strategin ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter, regeringen och organisationer från det civila samhället.

- Strategin förpliktigar och den ska inte vara en hyllvärmare, säger Margrete Marström Svensrud avdelningschef på Kompetanse Norge.

Därför är de särskilt glada att så många organisationer och departement är med i genomförandet, strategin har undertecknats av:

  • Kunskapsdepartementet
  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Närings- og fiskeridepartementet
  • Sametinget
  • Samt de 8 största huvudorganisationerna i arbetslivet
  • Organisationer som representerar det civila samhället

Strategin ska bidra till att individer och företag har den kompetens som ger Norge ett konkurrenskraftigt näringsliv, en god och effektiv offentlig sektor och att så få som möjligt står utanför arbetsmarknaden. Den beskriver också vad som ska göras och vilka som är ansvariga för genomförandet.

För att arbetet inte ska tappa fart har man bildat ett Kompetenspolitiskt råd som har till uppgift att löpande följa och utvärdera arbetet. Rådet har även tillgång till ett Kompetansebehovsutvalg (KBU) som kartlägger och prognostiserar vilka behov av kompetensförsörjning som behövs i framtiden. Utvalget består av ledande forskare, arbetsmarknadens parter och politiska företrädare.

Den 31 januari presenterades utvalget det första prognosen som ligger till grund för det kommande arbetet

Nu arbetar man med strategin på regional nivå

Nu pågår ett intensivt arbete på regional nivå. Fylkeskommunerna (regionerna) har, med utgångspunkt i den nationella strategin, arbetat fram regionala strategier med tillhörande årliga handlingsplaner. Till skillnad mot de aktörer som har regionalt utvecklingsansvar i Sverige har fylkeskommunerna ett formellt ansvar inom vuxenutbildningen och inom arbetsmarknadspolitiken.

- Norge har tagit ett samlat grepp om frågorna, här har vi mycket att lära för att effektivisera det svenska systemet och stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna, säger Anita Sandell som arbetar med de regionala kompetensförsörjningsfrågorna på Tillväxtverket.

Läs mer om den nationella strategin för kompetenspolitik på kompetansenorge.nolänk till annan webbplats

Vill du veta mer om besöket?

Tveka inte att kontakta Monika Kväl eller Anita Sandell