Tillväxtverket

Nu är det klart! – Åtta EU-program 2007–2013 godkända av kommissionen

I december godkände EU-kommissionen slutrapporterna för de åtta regionala strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltade 2007–2013. Det innebär att många år av väl genomförd förvaltning nu är avslutade.

Många medarbetare på Tillväxtverket (och tidigare Nutek) har varit inblandade i förvaltningen av de åtta programmen. Från förberedelserna inför programperioden till genomförandet av programmen och därefter sex års avslutsarbete.

Birgitta Pettersson

– Det känns skönt att vi kunde slutrapportera programmen inom fastslagen tid, men framför allt att Sverige har kapacitet att genomföra programmen så att det blir ett bra resultat, säger Birgitta Pettersson, som har lett arbetet med att slutredovisa programmen.

Lagarbete med 25 personer

Att slutredovisa EU-finansierade program görs inte i en handvändning. Det börjar redan medan programperioden pågår, och Birgitta Pettersson fick 2011 uppdraget att leda det arbetet. Genom åren har många kollegor deltagit.

– Det har varit ett lagarbete, med sammanlagt 25 personer i ett nätverk, säger Birgitta.

Det är många parametrar som ska stämmas av och redovisas, och många instanser som är inblandade efter vägen.

– Men troligen blir det inte ett lika omfattande arbete med slutrapporterna i kommande programperioder eftersom vi numera gör årliga finansiella avslut av programmen, säger Birgitta.

Viktiga för regionala tillväxten

Hur gick det då i de program som nu är slutrapporterade?

Jo, Sverige är bra på att utnyttja de tilldelade EU-medlen:

  • 98,4 procent av budgeten utnyttjades sammanlagt i de åtta programmen.
  • 8,3 miljarder kronor betalades ut till projekt.
  • Totala antalet projekt var 1 585.
  • 53 100 nya jobb skapades.
  • 22 238 nya företag startades.

– Det här är siffror som visar att de regionala strukturfondsprogrammen betyder mycket för den regionala tillväxten, säger Lars Wikström, chef för förvaltande myndighet för programperioden 2007–2013. Arbetet för att strukturfondsprogrammen ska få avsedd effekt i regionerna bedrivs ju till största delen av just regionala aktörer. Men det är också av stor vikt att de förvaltande myndigheterna arbetar effektivt, och det tycker jag att resultatsiffrorna från 2007–2013 visar att Tillväxtverket gör.

– Jag är stolt över det fantastiska arbete som alla inblandade har gjort, med början före 2007 och till att perioden nu är avslutad, säger Lars Wikström.

Slutrapporter för de åtta regionala programmen