Tillväxtverket
Vetefält

Livsmedels­­strategi för Sverige

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Tillväxtverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin

Ett av våra uppdrag fram till 2025 är att samordna arbetet inom livsmedelssektorn. En annan del i uppdraget är att utveckla området regler och villkor genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Vi kommer fortsatt att utveckla verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner. En annan viktig del i uppdraget är kompetensförsörjning, där vi ska arbeta för att trygga sektorns tillgång till rätt kompetens.

Samordnande roll inom strategin för livsmedel

Vi ska verka för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion genom att främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, nationellt och regionalt. Vi ska ska skapa förutsättningar för ett stärkt genomförande av strategin och för konkurrenskraftiga företag.

Tillväxtverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin.

Aktuellt

En man håller i en trälåda med grönsaker framför en lada.

Regeringen lanserar handlingsplan

del tre

Regeringen följer nu upp livsmedelsstrategins långsiktiga handlingsplan del två med ytterligare åtgärder för att stärka arbetet med att nå det övergripande målet med strategin.

Vetefält.

Ny kartläggning av insatser för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem

Utöver kartläggning av insatser så presenteras en definition för hållbara livsmedelssystem och en behovsanalys lägger grunden för vidare diskussion om insatser.

Kontakt

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se