Tillväxtverket

Vilka kategorier finns?

1. Främja entreprenörsanda

Initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som främjar entreprenörskap framförallt bland ungdomar och kvinnor.

Exempel:

Evenemang och kampanjer som ger en positiv bild av entreprenörskap och entreprenörer och en kultur som uppmuntrar kreativitet och innovation samt accepterar risker.

2. Kompetens om företagande och i företag

Initiativ på nationell, regional eller lokal nivå, som förbättrar kompetensen inom entreprenörskap och företagsledning. Insatser som stärker kompetensen för anställda på företag kan också belönas.

Exempel:

Insatser och metoder för att stärka kompetensen hos anställda i företag. Insatser för att främja särskilda färdigheter, till exempel tekniska färdigheter som behövs inom hantverksyrken, språkkunskaper, datakunskaper, rörlighets- och mentorsprogram för entreprenörer, utbildning i entreprenörskap i skolor och på universitet.

3. Förbättra affärsmiljön och främja digital omställning

Insatser på nationell, regional eller lokal nivå som underlättar för små och medelstora företag när det gäller exempelvis digitalisering eller ta del av offentlig upphandling.

Exempel:

Åtgärder för att göra det lättare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar, starta upp nya verksamheter och underlätta informations- och kommunikationsteknikens och e-handelns innovationspotential.

4. Öka internationalisering

Initiativ på nationell, regional, eller lokal nivå som uppmuntrar företag att göra affärer internationellt.

Exempel:

Projekt för att bygga upp, bibehålla och stödja internationellt affärssamarbete, stöd till insatser som hjälper små och medelstora företag att satsa utomlands.

5. Stöd för att främja hållbar omställning

Det handlar om initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som underlättar för små eller medelstora miljöföretag och/eller företag inom energieffektivisering.

Exempel:

Insatser för att främja cirkulära affärsmodeller eller stärka företagens förmåga att arbeta resurseffektivitet.

6. Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap

Initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som främjar företagens sociala ansvar och entreprenörskap bland arbetslösa, invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Exempel:

Samhällsföretag och icke-vinstdrivande företag som tillgodoser samhällets behov genom entreprenörskap.