Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla innovations­förmågan i Skåne-Blekinge

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Nu söker vi er som vill arbeta för ett ökat näringslivsdeltagande inom forskning och innovation i samverkan, öka kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation samt bygga infrastruktur och innovationsmiljöer. Finansiering går att söka om ni är verksamma i Skåne och Blekinge.

En kvinna och två män går i en fabrikslokal
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten hos företag.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation, offentliga organisationer och utbildningsorganisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Låg privat forskning och utveckling är en utmaning för regionen Skåne-Blekinge. Små och medelstora företags innovationsresultat har sjunkit. Här finns ett behov av ett starkare samarbete med den akademiska världen. Nyckelområden är att öka graden av näringslivsinvolvering samt involvering av forskningsinstitut, samverkansforskning, tillämpad forskning samt etablering och utveckling av testbäddar och demonstrationsmiljöer. Det saknas också kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar, exempelvis i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.

Insatser i specifikt mål 1.1 Innovation ska leda till att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten hos små och medelstora företag. Till exempel genom utveckling av nya produkter eller processer, utveckling av stödstrukturer och miljöer. Insatser som efterfrågas i denna utlysning ska vara kopplade till något eller några av områdena för smart specialisering. I Skåne är det Tech, Life Science och hälsa, Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri, Smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. I Blekinge är det Smart industri; Tech och policymodellen Missions. Missions är en metod med fokus på samhällsutmaningar.

Exempel på insatser:

 • Att stimulera företagens möjligheter att öka sin egen forskning och utveckling.
 • Att stödja tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.
 • Att etablera och/eller utveckla innovationsmiljöer och testmiljöer.
 • Att bygga infrastruktur för samverkansforskning, tillämpad forskning och innovation.
Genom valda insatser kommer projekt att bidra på lång sikt till EU:s mål om ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 2 Ingen hunger
Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 1.1 Innovation karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • Näringslivet och forskningsinstituten är inte tillräckligt involverade i innovationssystemet idag. Skåne och Blekinge behöver också öka graden av samverkansforskning, tillämpad forskning samt etablering och utveckling av testbäddar och demonstrationsmiljöer.
 • Idag är privat forskning och utveckling låg i Skåne-Blekinge. Det är särskilt problematiskt inom teknik för miljö- och klimatlösningar eftersom innovation är en viktig del i att möta miljö och hållbarhetsutmaningar.
 • Inom vissa områden saknas kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar till exempel i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).

Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant exempelvis:
Mål 2 Ingen hunger

Genom delmål 2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet med bäring på insatser för smart specialisering inom Livsmedel.

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder genom innovation inom livsmedelssektor för hållbara system för livsmedelsproduktion.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Insatser inom området Life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet. Här kan särskilt delmål 3.4 minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt delmål 3.8 minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.


Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.


Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Insatser inom smart specialiseringsområdena kan bidra till industriell omställning genom hållbar produktion. Detta genom till exempel ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn. Här lyfts särskilt delmål 9.1, Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 9.4, Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 9.5, Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn


Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Insatser inom smarta specialiseringsområdet Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Här kan delmål 11.6, Minska städers miljöpåverkan särskilt lyftas fram.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka och driva projekt är stödaktörer för innovation och entreprenörskap (vilket kan inkludera aktörer från idéburen sektor), branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Insatserna ska bidra till Region Skånes och Region Blekinges områden för smart specialisering: Tech, Life Science och hälsa, livsmedel, avancerade material och tillverkningsindustri, smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village, smart industri och policymodellen Missions.

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • Innovationsprocesser som involverar företag. Företag får en ökad kunskap och förmåga att utveckla innovationer, innovationsprocesser eller tillämpning av ny teknik.
 • Tekniköverföring från exempelvis forskare och uppfinnare till företag och entreprenörer.
 • Kapacitetsuppbyggnad för tillämpad forskning i samverkan.
 • Tillgängliggörande av test- och demonstrationsmiljöer.
 • Kapacitetsbyggande för att öka förmågan att nyttja test och demonstrationsmiljöer.
 • Insatser för samarbeten som möjliggör tekniköverföring mellan relevanta parter.
 • Organisationer utvecklar stödstrukturer (nya metoder/arbetssätt) som stödjer tillämpningen av innovation och ny teknik till att användas för att lösa samhällsutmaningar eller att utveckla öppna och tvärsektoriella nätverk för detta ändamål.
 • Insatser för saminvestera i uppbyggnad och utveckling av infrastruktur och miljöer för tillämpad forskning och innovation. Det kan röra sig om investeringar i både fasta och immateriella tillgångar, testbäddar och demonstrationsmiljöer.

Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer som finansieras genom detta program ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer och behöver falla inom ramen för 'living labs', öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi i linje med programgeografins specialiseringsområden.

Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på insatser för jämställdhet

Samtliga projekt inom ramen för programmet ska beakta jämlikhet, jämställdhet, inkludering och säkerställa likabehandling. Kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet, inkludering och likabehandling ska integreras i framtagande, mål och genomförande av projekt är central. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna.

Kvinnor är underrepresenterade bland företagare jämfört med män, vilket riskerar leda till att kompetens, bra affärsidéer och affärsmodeller går förlorade. Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar och möjligheter att skapa bärkraftiga innovationer med stöd från innovationsinfrastrukturen.

För att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och nå en högre innovationsgrad i regionen behöver traditionella synsätt och strukturer i de innovationsfrämjande systemen förändras för att möjliggöra att regionens bredd av kompetens, erfarenheter och affärsidéer tillvaratas och inkluderas. För specifikt mål 1.1 är jämställdhetsintegrering ett krav. Det ska också framgå i projektbeskrivningen hur projektkonstellationen har tillkommit i förhållande till projektets fokus. Det ska framgå i vilken mån man har vänt sig till sådana aktörer man vanligtvis inte arbetar med. Dessa beskrivningar ska framgå för att borga för att projekt i Skåne-Blekinge sätts upp och bedrivs ändamålsenligt och inkluderande med nya samarbeten och att projekt inte uppkommer slentrianmässigt.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

Johanna Wahn, Malin Hassler, Hannes Wigerfelt eller Sally Grahn via E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller Telefon: 08-681 00 00 (växel).

Du kan även kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

Hör gärna av dig till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé. 

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida.

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge