Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla företags konkurrenskraft i Östra Mellansverige

  • Stängd 15 december 2022
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Västmanland
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland

Nu finns möjlighet att söka stöd för insatser som stärker regionens små och medelstora företags konkurrenskraft. Projekten ska vara kopplade till Östra Mellansveriges utpekade utmaningar smart industri, energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning eller Life science-välfärd och e-hälsa.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att utveckla konkurrenskraft och hållbar tillväxt hos företag.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna för ett projekt eller förstudie.

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan ni ansöka om finansiering för insatser som bidrar till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom att underlätta för en grön omställning och utveckling i nya och befintliga företag.

De små och medelstora företagen är avgörande för Östra Mellansveriges ekonomi i egenskap av jobbskapare och genom sina bidrag till dynamik och förnyelse av näringslivet. För att nå långsiktig och hållbar utveckling är dessa företag och att det skapas nya företag avgörande. En förutsättning är också relationen mellan mindre företag och stora företag.

För att stärka entreprenörskapet relaterat till Östra Mellansveriges utmaningsområden, öka företagens möjlighet att utvecklas och fortsatt vara konkurrenskraftiga finns behov av direkta och indirekta insatser mot företag. Detta kan ske genom till exempel affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning samt tillgång till olika nätverk. Vidare handlar det också om breddad tillgång till och användningen av finansiella instrument och annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden, inte minst för bolag som har ambitioner att växa och expandera. Här är det även viktigt med rådgivning och stöd för affärsutveckling och internationalisering.

Insatser för ökad internationell samverkan, som kan involvera såväl aktörer som företag, med fokus på konkreta operativa samarbeten kring exempelvis test- och demonstrationsmiljöer och utveckling av färdigheter för hållbar omställning.

Samhällsutvecklingen visar att omställningsförmåga är ett avgörande område där företag måste vara följsamma. Det kan gälla att främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi vilket kräver förändring av hela värdekedjor där innovativa hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och affärsmodeller. Ytterligare ett prioriterat område handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Ytterst handlar detta om att utveckla ett sammanhållet och tillgängligt innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och en långsiktig finansiering. Vi ser att insatser bör kopplas till färdplanernas inriktningar inom respektive utmaningsområde där satsningar i skärningspunkter mellan utmaningsområdena ses som särskilt intressanta. Motsvarande erbjudanden finns i en bransch/sektor mot andra branschaktörer. För tillväxt och konkurrenskraft är det viktigt med omsättning av kunskap till kommersialisering om hur samarbetet med akademi och omgivande samhälle kan utvecklas och förstärkas.

Genom att bedriva projekt ser vi att ni inom ramen för den här utlysningen kommer att bidra till miljömässig, ekonomisk, social perspektiv ska integreras i insatsen. Alla aspekter av hållbarhet ska beaktas, och ni behöver därför göra en hållbarhetsanalys innan ni skickar in en ansökan.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

Inom smart specialisering har Östra Mellansverige gjort gemensamma satsningar med hög relevans. Det handlar om fyra områden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar, behov och utvecklingsriktningar i näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i Östra Mellansveriges prioriterade smarta specialiseringsområden.

- Smart Industri
Industrins aktörer står inför utmaningar och har stora utvecklingsbehov i relation till digitalisering, innovations- och teknikutveckling och dess möjligheter. Ökade krav på hållbar produktion och ökad konkurrens ställer krav på investeringar i innovations- och produktionsprocesser. Omställningsförmåga kräver även utveckling av nya hållbara affärsmodeller, att företag kan nå nya marknader och med nya arbetsprocesser kommer krav på ny kompetens och nya färdigheter. Investeringar i innovationsstrukturer för att omsätta kunskaper inom AI, visualisering, produktionsteknik, automation, materialutveckling och tillverkning inom Life science, med mera till nytta inom industrin är nödvändiga.

- Morgondagens energilösningar
Övergången mot innovativa och förändrade energisystem med nya produktions-, tjänsteleverans- och distributionssätt för energi samt en accelererande elektrifiering ställer krav. Det reser också nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens och hållbarhet. Digitaliseringen medger nya lösningar inom områden som fastighet, stadsutveckling med byggnation, mobilitet/transporter, fordon och industriproduktion. Utmaningen för näringslivet är att kunna visa hur integrationen av fristående teknologier och produkter bidrar till framtida energi- och resurseffektiviseringslösningar. Detta samtidigt som affärsnyttan påvisas för kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader.

- Hållbar livsmedelsförsörjning
En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och stort behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.

- Life science, välfärdsteknik och e-hälsa
Vård- och omsorgsorganisationer står inför betydande utmaningar, där bland annat demografiska förändringar kräver innovation och nytänkande. Det kräver också utveckling av kompetens, implementering av lösningar för digitalisering/välfärdsteknik och nya sätt att organisera välfärdssektorn. Området kräver förnyelse och innovationsutveckling och här kan den industriella Life science- sektorn som är framträdande inom regionen bidra. Branschen inkluderar ledande företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik, men även grundforskning och klinisk forskning. Dess bidrag gäller både i verksamheter som generellt i näringslivet. Det gäller även inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg och där igenom skapar nya marknader. Inom vård- och omsorgssektorn är även behovet av en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande. levererar vård och omsorg och där igenom skapar nya marknader. Inom vård- och omsorgssektorn är även behovet av en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Potentiella målkonflikter
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför er kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html som vi sedan ger återkoppling på.

Mejla: ostramellansverige@tillvaxtverket.se
Tillväxtverket kommer att arrangera två informationstillfällen digitalt. Mejla er anmälan till e-postadressen ovan. Länk skickas ut inför mötet.

Datum för digitala informationstillfällen:
11 oktober 2022 kl.10-11
22 november 2022 kl. 10-11

Vem kan söka?

-Projektägare inom innovationssystemet: ägare av projekt inom näringsliv, akademi, - Företag; SMF inom ÖMS utmaningsområden
- Samarbetsplattformar; Nätverk kring de utmaningsområdena
- Näringslivsfrämjande aktörer; Almi Företagspartner AB, IUC, Handelskammare, branschorganisationer
- Offentliga aktörer; Regioner och kommuner
- Relevanta aktörer inom innovationssystemen, Science park och inkubatorer, acceleratorer.
Här omfattas även målgrupper vilka stärker förmågan till entreprenörskap och utveckling där innovationer bidrar till samhällsnyttiga lösningar inom de prioriterade utmaningsområdena.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatserna ska vara kopplade till något eller några av Östra Mellansveriges Utpekade utmaningsområden
Smart Industri
Morgondagens energilösningar
Hållbar livsmedelsförsörjning
Life science- välfärd och e-hälsa

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom två resultatkedjor. Direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:
-insatser som gör det möjligt för små och medelstora företag att kunna utveckla och vidga sin affärsverksamhet i linje med Smart Specialisering och ett diversifierat näringsliv. Detta skulle exempelvis kunna innebära insatser kring affärsmodeller, uppskalning av verksamheter, innovativ offentlig upphandling, långsiktig kapitalförsörjning och åtgärder för ett effektivare och mer hållbart resursutnyttjande, motståndskraftiga leveranskedjor eller socialt ansvar.
-insatser riktade till Små och medelstora företag för att de ska kunna involveras i innovationsprocesser, vilka i sin tur kan bidra till att öka företagens investeringar i forskning och utveckling.
-insatser som minskar fragmentering och ökar samverkan mellan befintliga aktörer för bättre koordinerade och paketerade erbjudanden till små och medelstora företag i Östra Mellansverige samt insatser som bidrar till en ökad tillgång till test- och demonstrationsanläggningar, även de som är lokaliserade i andra regioner.
-insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för ökad korsbefruktning mellan olika branscher och kompetenser. Insatserna kan även avse stöd i tidiga kommersialiseringsfaser och tillgång till testbäddar och FoI-infrastrukturer (inkl. verifieringsmedel), liksom stöd för kliniska prövningar och öppna hälsodata.
- insatser som främjar samarbeten mellan olika slags aktörer för att utveckla nya erbjudanden med fokus på att stödja en mer djupgående strukturomvandling av företagens hela verksamhet. Detta kan även inkludera verksamheter i andra regioner eller internationellt. Nya erbjudanden ska svara upp mot utmaningsområdena eller näringar med tydlig tillväxtpotential.
-Programmet ska även kunna bidra till att utvecklingsresurser skapas för att aktörer och samarbetsplattformar ska kunna underlätta korsbefruktningar mellan branscher och kompetenser, kompetensutveckling, bättre kunskap om- och tillgång till behovsägare samt stöd i tidiga kommersialiseringsfaser.
-insatser där små och medelstora företag kan erbjudas stöd för att kunna komma samman för utbyte av tekniklösningar och kompetenser, men också för att både kopplas upp och bättre nyttja existerande hubbar och testmiljöer där nya koncept och systempåverkande lösningar kan utvecklas, testas och kommersialiseras.
-Insatser gentemot SMF kopplat till säkerhet, robusthet och resiliens. Vi ser gärna insatser som kopplar an till industriell symbios eller cirkulära affärsmodeller.

Det finns också ett behov av projekt som arbetar brett med affärsutveckling samt kompetensutveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan maximalt få 40 procent i stöd från Regionalfonden. Resterande 60 procent av projektets eller förstudiens finansiering ska vara andra offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs med finansiering från Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag får stöd av projektet, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in er ansökan. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län.

Tillväxtverket kommer att arrangera två informationstillfällen digitalt. Maila er anmälan till e-postadressen ovan. Länk skickas ut inför mötet.

Datum för digitala informationstillfällen:
11 oktober 2022 kl.10-11
22 november 2022 kl. 10-11