Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja övergången till en cirkulär ekonomi

  • Stängd 15 december 2022
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Västmanland
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland

Vill ni bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östra Mellansverige? Nu finns EU-finansiering att söka för aktörer i Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Insatserna ska bidra till att möta Östra Mellansveriges utmaningsområden: Klimatpositiv bebyggelse, fossilfria drivmedel, smarta samhällstekniska system samt en cirkulär och giftfri ekonomi. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt och förstudier med syfte att bidra till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Illustration av en profil

Vem?

Energikontor, offentlig sektor och samverkansorganisationer i form av exempelvis företagsorganisationer kan söka stöd.


Illustration av sedlar

Hur mycket?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna för ett projekt eller förstudie.

Vad handlar erbjudandet om?

För att lyckas uppnå nationella klimat- och energimål är det en förutsättning att ställa om från linjära till cirkulära produktionssystem. Denna utlysning efterfrågar insatser som kan stödja små och medelstora företag i deras affärsutveckling i riktning mot mer cirkulära affärsmodeller. Det kan exempelvis vara kunskapshöjande insatser om hur företags restflöden skulle kunna nyttjas i andra industriella processer. Ett annat exempel är insatser för att skapa samverkansarenor där företag i olika led i värdekedjor kan mötas för att utveckla samarbete. Det kan också vara fråga om insatser som stärker kapaciteten inom cirkulär ekonomi hos Östra Mellansveriges företagsfrämjande aktörer.

Gemensamt för samtliga förstudier och projekt är att de ska möta något eller några av Östra Mellansveriges utmaningsområden Klimatpositiv bebyggelse, Fossilfria transporter, Smarta samhällstekniska system samt En cirkulär och giftfri ekonomi.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

De projekt och förstudier vi söker i denna utlysning ska bidra till en cirkulär- och giftfri ekonomi samt nationella klimat- och energimål. Östra Mellansverige har enats om att fokusera på fyra klimatutmaningar.

Klimatpositiv bebyggelse

Målsättningen om klimatneutralitet år 2045 medför ett övergripande behov av att minska energianvändningen och utsläpp. Samtidigt uppstår behov av mer energieffektiva lösningar på hushålls-, fastighets- och samhällsnivå. Insatser för energieffektivisering och utveckling av nya lösningar utgör en viktig drivkraft inom industrin och alla andra typer av fastighetsbestånd. Digitalisering och användandet av data som resurs för till exempel styr- och reglersystem samt visualisering av effekter av olika beteenden kommer bidra till en effektivare energianvändning.

Fossilfria drivmedel

En tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige kommer från fossila drivmedel. Omställningen mot användandet av förnybar energi och drivmedel accelereras när stora offentliga och privata aktörer ställer om och små och medelstora företag kan följa efter. Tillgänglig och ändamålsenlig infrastruktur för biobaserade energibärare och el är avgörande för omställningsarbetet. i Östra Mellansverige finns det en rad aktörer som kan stötta offentliga organisationer i deras omställning genom till exempel tester och piloter, nya modeller och insikter samt utformning av upphandlingskriterier och rutiner.

Smarta samhällstekniska system

Effekt- och tillgångsfrågan avseende el är central inom Östra Mellansverige. Ökad elektrifiering och digitalisering ingår som en viktig del i samhällsutvecklingen vilket komplicerar en redan ansträngd situation ytterligare. Omställningen till smartare energisystem innebär krav på en långtgående och samordnad utveckling av infrastruktur som är styrande för utvecklingen. Denna omställning kommer kräva nya aktörsstrukturer och nya affärs- och marknadsmodeller. Effektiv samverkan och samordning med offentliga aktörer och näringslivet är avgörande för att klara av att genomföra omställningen.

En cirkulär och giftfri ekonomi

För att uppnå klimat- och energimål och samtidigt möta globala utmaningar måste den linjära ekonomins produktionssystem utvecklas mot att bli regenerativt och cirkulärt. Cirkulär ekonomi innefattar bland annat effektivare materialflöden, hållbar energianvändning, längre förädlingskedjor och cirkulära affärsmodeller. Möjligheten till innovationer och nyföretagande inom cirkulär ekonomi bedöms som stor med möjlighet till starka kopplingar till den biobaserade ekonomin. Inom vissa områden behöver stödsystem och demonstrationsmiljöer utvecklas i samverkan för att öka kunskap och sprida resultat som accelererar omställningsarbetet.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna


Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför er kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

Mejla: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket kommer att arrangera två informationstillfällen digitalt. Mejla er anmälan till e-postadressen ovan. Länk skickas ut inför mötet.

Datum för digitala informationstillfällen

11 oktober 2022 kl. 10. 00 - 11. 00
22 november 2022 kl. 10. 00 - 11. 00

Vem kan söka?

- Små och medelstora företag som påverkar Östra Mellansverige inom de fyra prioriterade områdena.
- Samverkansorganisationer för grön omställning inom olika branscher och sektorer.
- Kommuner, länsstyrelser, regioner och kommunala bolag.
- Energikontor verksamma inom Östra Mellansverige.
- Universitet

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatserna ska vara kopplade till något eller några av Östra Mellansveriges prioriterade områden:

- Klimatpositiv bebyggelse
- Fossilfria drivmedel
- Smarta samhällstekniska system
- En cirkulär och giftfri ekonomi

Regionalfonden investerar genom två resultatkedjor i denna utlysning, direkta insatser till företag samt utveckling av stödstrukturer. Det innebär att de projekt vi efterfrågar ska resultera i direkta insatser gentemot företag och/eller utveckling av stödstrukturer inom prioriterade områden.

Ni kan bedriva såväl projekt som förstudier inom följande:

- Utveckla och implementera nya affärsmodeller i små och medelstora företag.
- Kunskapsutveckling om varuflöden och hur de skulle kunna nyttjas i andra industriella processer.
- Skapa arenor för samarbete mellan företag inom området cirkulär- och giftfri ekonomi.
- Insatser för att stärka kapaciteten inom cirkulär- och giftfri ekonomi hos företagsfrämjande aktörer med syfte att på längre sikt kunna erbjuda cirkulära samverkansstrukturer.

Läs mer om Regionalfonden Östra Mellansverige.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan maximalt få 40 procent i stöd från Regionalfonden. Resterande 60 procent av projektets eller förstudiens finansiering ska vara andra offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs med finansiering från Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag får stöd av projektet, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in er ansökan. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län.

Tillväxtverket kommer att arrangera två informationstillfällen digitalt. Mejla er anmälan till e-postadressen ovan. Länk skickas ut inför mötet.

Datum för digitala informationstillfällen

11 oktober 2022 kl. 10. 00 - 11. 00
22 november 2022 kl. 10. 00 -11. 00