Tillväxtverket
eu-logotyp

Var med och skapa ett smartare Norra Mellansverige

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Värmland

Vill ni vara med och skapa hållbar utveckling med utgångspunkt i smart specialisering samt stärka små och medelstoras företagsinnovationskraft, konkurrenskraft och förmåga till digital omställning? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt och förstudier som ska skapa hållbar utveckling med utgångspunkt i smart specialisering och stärka företags konkurrenskraft samt förmåga till digital omställning.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ett projekt kan max beviljas 50 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

En låg utgifts- och investeringsnivå i forskning och innovation är en utmaning i Norra Mellansverige. För att få till stånd innovationer som möter sociala och gröna behov är innovationskapaciteten avgörande. Små och medelstora företag och lärosäten behöver öka sin forsknings- och innovationskapacitet och det innovationsstödjande systemet behöver stärkas. Det finns behov av ökat samarbete mellan företag och lärosäten och uppbyggnad av innovationsmiljöer. Insatser i specifikt mål 1.1 Forskning ska möta dessa behov.

Insatser i specifikt mål 1.2 handlar om att möta utmaningar i näringsliv och offentlig sektor att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns behov av att utveckla den digitala mognaden i näringslivet och inom främjarsystemet för att bland annat bidra till att skapa nya affärsmodeller.

Specifikt mål 1.3 fokuserar på att stärka entreprenörskap och omställningsförmåga hos företagen i Norra Mellansverige. Det kan handla om insatser som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation. Detta bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. Strukturer för att utveckla nya typer av affärsmodeller behövs, likaså finns behov av ett samverkande företagsfrämjande system som har förmåga att erbjuda avancerade stödtjänster.

Det specifika målet 1.4 ska möta utmaningar kring kompetensförsörjning inom regionens styrkeområden. Insatserna kan handla om att få näringslivet att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Det kan också handla om insatser som bidrar till ökad kompetens i det företags- och innovationsstödjande systemet om metod för smart specialisering.

Insatserna inom specifikt mål 1.1 samt 1.4 ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Norra Mellansverige behöver öka innovationskraften

Att öka små och medelstora företags och lärosätens kapacitet inom forskning och innovation är viktigt för Norra Mellansverige. För att stärka konkurrenskraften behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster. En förutsättning är en ökad samverkan mellan företag, lärosäten och det innovationsstödjande systemet samt samarbeten mellan olika sektorer och geografi.


Norra Mellansverige behöver öka nyttan av digitaliseringens möjligheter

I Norra Mellansverige finns tillgång till testmiljöer och samarbeten inom digitala spetsområden. Samtidigt finns det utmaningar för delar av näringslivet att använda ny teknik. Digitaliseringen skapar möjligheter till omställning genom nya affärsmodeller, tjänster och processer. För att öka konkurrenskraften i näringslivet behöver små och medelstora företag och organisationer stärka sin digitala mognad.


Norra Mellansverige behöver bredda näringslivet och stärka exporten

En stor andel av små och medelstora företag levererar tjänster och produkter till några få stora globala företag i Norra Mellansverige. För att skapa motståndskraft i ekonomin och bidra till sysselsättning finns det ett behov av att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och bredda näringslivet med en växande tjänstenäring. Fler företag behöver bli exportmogna och nå en internationell marknad.

Norra Mellansverige behöver stärka kompetensen

Tillgången till kompetens riskerar att hindra den omställningsförmåga som krävs för att möta utmaningarna kopplade till digitalisering, klimatomställning och en åldrande befolkning. Mindre företag har svårt att konkurrera med större om attraktiva kompetenser och saknar i andra fall kritisk kompetens för att använda avancerad teknik eller digitalisera sin verksamhet. Detta försvårar möjligheterna till att omsätta regionala styrkor till innovationer och nya affärer. Tillgången på kompetens är avgörande för att kunna expandera och vara konkurrenskraftig, både på den nationella och den internationella marknaden.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven ska integreras i samtliga projekt och därför måste alla aspekter av hållbarhet inkluderas. Att integrera den ekonomiska dimensionen i det regionala utvecklingsarbetet innebär att påverka hur resurser används genom att hushålla, underhålla och förädla. Att integrera den sociala dimensionen innebär att alla människor, oavsett kön, ålder, förmågor eller bakgrund, ges likvärdiga möjligheter utifrån sina behov och förutsättningar. Att integrera den miljömässiga dimensionen innebär att vårda, respektera och hushålla med ekosystemen inom ramarna för de planetära gränserna. Det betyder att arbeta för en ökad biologisk mångfald, fasa ut fossil energi till förmån för förnybara energikällor och säkerställa att kretsloppen är i balans.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030.

Projekt ska visa hur det bidrar till hållbar utveckling och specifikt ange vilka globala mål som bedöms som särskilt relevanta, tex: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12). Ni kan gärna särskilja vilja specifika delmål ni avser att arbeta mot när ni beskriver er insats


Varför Agenda 2030?

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Det är viktigt att ta del av utlysningsspecifika urvalskriterier, läs mer om detta på vår hemsida.

När det gäller poängsättning för
kvalitetskriterier så finns information om detta på vår hemsida.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig, dvs Region Dalarna, Region Gävleborg eller Region Värmland. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé (länka till sidan i handboken).

Mejla: norramellansverige@tillvaxtverket.se

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari 2023 och stänger 16 mars 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige sker den 14 juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera
Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Inom specifikt mål 1.1 kan regionalfonden Norra Mellansverige finansiera insatser som handlar om innovationsprocesser som involverar företag, tekniköverföring från exempelvis forskare till företag, tillgängliggörande av test och demomiljöer, investering i infrastruktur och miljöer för forskning och innovation. Projekt kan även handla om att främja korsbefruktning av olika områden, smart diversifiering, utifrån identifierade samhällsutmaningar, stöd för internationalisering via innovationsplattformar eller insatser som stärker befintliga och utvecklar nya klusterinitiativ

Inom specifikt mål 1.2 kan insatser vars syfte är att stärka och utveckla små och medelstora företags kapacitet för att nyttja digitala möjligheter erbjudas möjlighet till stöd. Insatserna kan handla om att höja den digitala mognadsgraden, utveckla nya affärsmodeller som genererar hållbara tjänster och systemleveranser eller digitala lösningar som möter samhällsutmaningar av miljömässig och social karaktär. Insatserna kan också handla kunskapsförstärkning hos det företags- och innovationsfrämjande systemet om hur digitalisering och användande av ny teknik kan bidra till att utveckla nya metoder, modeller och verktyg.

Inom specifikt mål 1.3 finns möjligheter att finansiera insatser som handlar om förmedling av kunskap, rådgivning, kompetensutveckling, coachning, nätverk, internationella kontaktytor till små och medelstora företag, med fokus på exempelvis internationalisering, export, innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling. Det finns möjligheter att utveckla stödjande strukturer, till exempel nya modeller/metoder, arbetssätt som ska stärka små och medelstora företag. Projekt som har ett särskilt fokus på för ett jämställt entreprenörskap och affärsutveckling i små och medelstora företag välkomnas i synnerhet. Parallellt med denna utlysning finns möjlighet att söka nationell medfinansiering för projekt inom regeringsuppdraget för Regional Exportsamverkan. Läs mer under rubriken övrig information nedan.

Inom specifikt mål 1.4 finns möjligheter att genomföra insatser som bidrar till ökad kompetens i det företags- och innovationsstödjande systemet om metod för smart specialisering. Det kan även handla om att stödja företag med insatser för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet samt att utveckla strukturer kring kompetensförsörjning inom specialiseringsområdena och främja entreprenörskap. Regionalfonden och socialfonden (ESF+) har liknande inriktningar på insatser men skiljer sig tydligt åt när det gäller vilka målgrupper de riktar sig till och vart insatsernas främsta fokus ligger. Regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering medan utgångspunkten i ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med resultatkedjor: vem ska ni påverka, och hur?

Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

Direkta insatser till företag (ej möjligt inom mål 1.4)

Utveckling av stödstrukturer

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur (ej möjligt inom mål 1.3 och 1.4))

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå. Utifrån ett förenklingsperspektiv rekommenderar vi att ni väljer en av dem, ni bedömer vilken som är den mest framträdande.

Det går att söka stöd för genomförandeprojekt samt förstudier i alla specifika mål.

Läs programmet för Norra Mellansverige för mer exempel på vilka insatser som är relevanta att söka finansiering för.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

Ta en tidig kontakt med handläggare på Norra Mellansverige programmet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt och informationstillfälle

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
norramellansverige@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Informationstillfällen

Tillväxtverket kommer att hålla i informationstillfälle digitalt. Anmälan görs till norramellansverige@tillvaxtverkets.se. Datum för digitala informationstillfället är:

onsdagen 15 februari 2022 klockan 10–11

Övrig information

Möjlighet att söka nationella medel inom Regional exportsamverkan

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet för regionalt utvecklingsansvariga att söka nationell medfinansiering. I förekommande fall även andra aktörer med operativt ansvar för utveckling av regional exportsamverkan söka. Kontakta Tillväxtverket för mer information.
Regional exportsamverkan startade 2016 genom ett regeringsuppdrag och genomförs regionalt i samverkan mellan offentliga exportfrämjande aktörer (Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden) och regionerna i 21 regionala RES-partnerskap. Arbetet har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera.

Syftet med denna del i utlysningen handlar om att stärka erbjudandet och att nå fler företag genom att vidareutveckla och tillgängliggöra ett samlat basutbud av tjänster från de offentliga exportfrämjande aktörerna, baserat på företagens behov, som kan anpassas utifrån regionala förutsättningar. Ett sätt att nå fler företag med exportpotential kan vara att etablera nya och/eller stärka samarbeten och kontakter med exempelvis näringslivskontor, bransch-och klusterorganisationer, science parks eller andra företagsfrämjande aktörer.

Insatserna kan inkluderas i andra internationaliseringsinsatser, exempelvis genom regionernas smart specialiseringstrategi.

Möjlighet finns att utveckla och växla upp fungerande metoder och arbetssätt genom gränsöverskridande insatser, samarbeten och kunskapsutbyten mellan regioner inom programområdet, mellan regioner i olika programområden samt med andra regioner och organisationer internationellt.

Utifrån regionala behov finns även möjlighet att integrera investeringsfrämjande och exportfrämjande insatser och perspektiv.

Sök finansiering

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken Sök finansiering längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.