Tillväxtverket
eu-logotyp

Var med och skapa ett smartare innovationssverige

 • Stänger 16 mars 2023
 • Hela Sverige

Vi tror att Sveriges innovationssystem kan bli bättre genom samarbete. Kan ert projekt jobba för att få ihop olika nivåer i systemet och samtidigt jobba tillsammans med andra i olika delar av landet? Den här finansieringen ska gå till projekt som har en tydlig koppling till ett eller flera smarta specialiseringsområden som är aktuella i de geografier som är representerade.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt eller förstudie med flera parter.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörskonstellationer med representation från regional och nationell nivå.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. För området finns totalt 130 miljoner kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål

 • 1.1 Stärk forskning och innovation

Vi vill se projekt som bidrar till omställningen mot en hållbar regional utveckling och ett långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige. Projekten ska leda till att Sveriges stödsystem kring företagen blir mer effektivt och sammanhållet. Vi vill se att insatser på nationell, regional och lokal nivå samordnas.

Enligt Nationell strategi för hållbar utveckling i hela landet krävs samverkan mellan olika politikområden, offentliga och privata aktörer samt civilsamhällets funktioner för att möta samhällsutmaningarna och hitta lösningar. Olika aktörers delaktighet och engagemang på nationell, regional och lokal nivå är central.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar i Nationella programmet

Sverige placerar sig med sina 10,5 miljoner invånare på andra plats i Global Innovation Index. Sverige rankas även som starkaste innovationsland i EU enligt European innovation scoreboard. Dock finns det fortfarande regionala skillnader inom Sverige när det gäller forsknings- och innovationsresultat. Spridningen av innovationer och användningen av banbrytande tekniker, är inte optimal. Nya metoder och nya sätt att tänka, däribland nya/ökade kontakter mellan regioner, krävs för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

För att små och medelstora företag i Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftiga inom regionalt prioriterade områden är samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer viktig, inte minst för att stärka tillgång till kompetens inom forskning och innovation. Exempelvis kan flera regioner ha helt eller delvis överlappande prioriterade områden. Det finns därför mervärden i att stärka samarbetet mellan olika län och mellan regional och nationell nivå.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genom stöd till att koppla ihop regionala noder och innovationsmiljöer med nationella insatser till nyskapande och innovativa nationella plattformar, förväntas insatserna bidra till delmål 9.b ”diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri” och delmål 9.5 ”öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn”.

Insatser som ska stärka flernivåsamverkan mellan nationell, regional och lokal nivå bidrar till Agenda 2030. Det handlar om delmål 17.14 ”stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling”. Vidare, förväntas insatserna bidra till delmål 17.17 ”uppmuntra effektiva partnerskap” genom att samhällsaktörer involveras på lokal nivå. Det kan till exempel innefatta mobilisering av resurser och kompetens för att adressera utmaningar inom Agenda 2030.

Genom insatser för att stärka flernivåsamverkan förväntas flera projekt också innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Särskilda insatser innebär att projektets huvudsakliga mål är att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Projekten bidrar därmed direkt till det globala målet 5.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

I den här utlysningen kommer Tillväxtverket välja ut de projekt som får stöd, baserat på de kvalitetskriterier vi tagit fram. Det kommer även att baseras på:

 • Projektets nationella relevans. Ju tydligare nationell relevans projektet har desto högre kommer projektet att rankas. Här kommer både den nationella aktörens uppdrag kopplat till ansökan och spridningen/nyttan över landet att vägas in.
 • En bredd av projekt som vänder sig till olika områden för smart specialisering. Vi eftersträvar en mix av projekt som adresserar olika smarta specialiseringsområden.
 • Geografisk spridning över landet. Vi eftersträvar en mix av projekt som representerar olika geografiska områden i Sverige.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Tillväxtverket kommer fatta beslut om projekten under juni. Ett strategiskt GD-samråd mellan generaldirektörerna för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket kommer genomföras i april. Där kommer inriktning för prioritering att diskuteras.

Vem kan söka?

Projekten ska genomföras av partnerskap med minst en part med ett nationellt uppdrag samt regionala/lokala parter i minst två olika programområden.

Sökande kan vara en nationell eller regional aktör som genom samverkan på flera samhällsnivåer kan förstärka prioriterade områden med kunskap och kompetens. Sökande kan också vara befintliga och väl fungerande noder, innovationsmiljöer och kluster som är prioriterade i regionala strategier för smart specialisering.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatserna ska bidra till utveckling av områden inom ramen för regionernas strategier för smart specialisering i Sverige.
Läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • Innovationsprocesser som involverar företag. Företag får en ökad kunskap och förmåga att utveckla innovationer, innovationsprocesser eller tillämpning av ny teknik.
 • Tekniköverföring från exempelvis forskare och uppfinnare till företag och entreprenörer.
 • Kapacitetsuppbyggnad för tillämpad forskning i samverkan.
 • Tillgängliggörande av test- och demonstrationsmiljöer.
 • Kapacitetsbyggande för att öka förmågan att nyttja test och demonstrationsmiljöer.
 • Insatser för samarbeten som möjliggör teknik-/kunskapsöverföring mellan relevanta parter.
 • Organisationer som utvecklar stödstrukturer (nya metoder/arbetssätt) vilka stödjer tillämpningen av innovation och ny teknik till att användas för att lösa samhällsutmaningar eller att utveckla öppna och tvärsektoriella nätverk för detta ändamål.
 • Insatser för saminvestera i uppbyggnad och utveckling av infrastruktur och miljöer för tillämpad forskning och innovation. Det kan röra sig om investeringar i både fasta och immateriella tillgångar, testbäddar och demonstrationsmiljöer.

  Det efterfrågas särskilt projekt med huvudmål att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Även i de projekt där huvudsyftet är ett annat förväntas aktiviteter för att främja jämställdhet.

  Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer som finansieras genom detta program ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer och behöver falla inom ramen för 'living labs', öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi i linje med Sveriges smarta specialiseringsområden.

  Läs mer om Nationella regionalfondsprogrammet.

  Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Box 8: Stöd till innovationskluster

Box 5: FoU-stöd som gynnar företag

Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudier.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt och informationsmöte

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
eller
nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Digitalt informationsmöte om utlysningen:
tisdag 7 februari kl 10-11

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.