Tillväxtverket
eu-logotyp

Var med och skapa ett grönare Östra Mellansverige

  • Stänger 16 mars 2023
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Västmanland
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland

Vi behöver jobba mer cirkulärt, smart och energieffektivt. För att hindra klimatförändringar krävs en grön omställning till ett fossiloberoende och på sikt klimatpositivt samhälle. Potentialen finns att utveckla smarta energisystem för att öka mångfalden av energislag och effektvariationer. Ta möjligheten att utveckla nya varor och tjänster för en omställning som motverkar klimatförändringarna.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt och förstudier med syfte att verka för grön omställning och att bekämpa klimatförändringar i Östra Mellansverige.

Illustration av en profil

Vem?

Intermediärer i form av aktörer inom företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, energikontor och lärosäten.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ett projekt kan beviljas max 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

2.1 Främja energieffektivitet

2.3 Utveckla smarta energisystem

Med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver Östra Mellansverige anta utmaningar kopplat till klimatet genom energieffektivisering och utveckling av effektiv energilagring och cirkulär ekonomi.

Inom denna utlysning går det att söka finansiering inom det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Östra Mellansverige. Projektet eller förstudien ska rikta sig mot ett av följande specifika mål:


Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser

Insatserna inom detta specifika mål ska leda till att små och medelstora företag blir mer energieffektiva, antingen direkt genom projektets insatser eller på lite längre sikt. Östra Mellansverige behöver fler samverkansarenor där erfarenhetsutbyte och lösningar delas mellan olika aktörer. Det behövs också nya och utvecklade affärsmodeller för ökad energieffektivisering samt ökad kunskap för att enklare och mer medvetet kunna fatta energieffektiva beslut.


Utveckla smarta energisystem

Insatserna ska leda till ett mer hållbart energisystem i Östra Mellansverige. Aktörer i Östra Mellansverige ska öka sin kunskap och förmåga att ta en mer aktiv i värdekedjan för energi. Till exempel som användare, producent, distributör eller lagerhållare av energi. Efterfrågade satsningar kan också leda till forskning och utveckling där ny teknik testas i lokala energisystem. Det är viktigt att insatserna är inkluderade och att projekten är öppna för en bredd av aktörer.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar i Östra Mellansverige

De projekt och förstudier vi söker inom denna utlysning ska bidra till energi- och resurseffektivitet samt omställningen till ett fossilfritt samhälle i enlighet med Sveriges nationella energi- och klimatplan. Östra Mellansverige har i denna utlysning enats om att fokusera på tre klimatutmaningar.

Klimatpositiv bebyggelse
Målsättningen om klimatneutralitet år 2045 medför ett övergripande behov av att minska energianvändningen och utsläpp. Samtidigt uppstår behov av mer energieffektiva lösningar på hushålls-, fastighets- och samhällsnivå. Insatser för energieffektivisering och utveckling av nya lösningar utgör en viktig drivkraft inom industrin och alla andra typer av fastighetsbestånd. Digitalisering och användandet av data som resurs för till exempel styr- och reglersystem samt visualisering av effekter av olika beteenden kommer bidra till en effektivare energianvändning.

Smarta samhällstekniska system
Effekt- och tillgångsfrågan avseende el är central inom Östra Mellansverige. Ökad elektrifiering och digitalisering ingår som en viktig del i samhällsutvecklingen vilket komplicerar en redan ansträngd situation ytterligare. Omställningen till smartare energisystem innebär krav på en långtgående och samordnad utveckling av infrastrukturer och nya affärs- och marknadsmodeller. Effektiv samverkan och samordning med offentliga aktörer och näringslivet är avgörande för att klara av att genomföra omställningen.

Fossilfria drivmedel
En tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige kommer från fossila drivmedel. Omställningen mot användandet av förnybar energi och drivmedel accelereras när stora offentliga och privata aktörer ställer om och små och medelstora företag kan följa efter. Tillgänglig och ändamålsenlig infrastruktur för biobaserad energibärare och el är avgörande för omställningsarbetet. I Östra Mellansverige finns det en rad aktörer som kan stötta offentliga organisationer i deras omställning genom till exempel tester och piloter, nya modeller och insikter samt utformning av upphandlingskriterier och rutiner.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för individuell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 ”Öka andelen förnybar energi i världen”.

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 ”Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor”.

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Vi uppmanar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden i Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge dig återkoppling och svara på frågor inför er kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

Kontaktuppgifter finns längst ner i utlysningen.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige sker i juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, energikontor och lärosäten. Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i projekt får företagen del av projektets insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser

Insatser inom detta specifika mål ska leda till att små och medelstora företag blir mer energieffektiva, antingen direkt genom projektets insatser eller på lite längre sikt. Östra Mellansverige behöver fler samverkansarenor där erfarenhetsutbyte och lösningar delas mellan olika aktörer. Det behövs också nya och utvecklade affärsmodeller för ökad energieffektivisering samt ökad kunskap för att enklare och mer medvetet kunna fatta energieffektiva beslut.


Utveckla smarta energisystem

Insatser inom detta specifika mål ska ge små och medelstora företag ökade möjligheter att testa ny eller befintlig teknik i lokala energisystem. Vi efterfrågar också insatser som leder till samverkan och utveckling av funktioner och roller mellan företag. Främjandesystemet inom området behöver stärkas, därför söker vi också insatser som stärker samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv. Dessutom behövs satsningar i Östra Mellansverige som syftar till att sprida kunskap om såväl nya som befintliga tekniska, kompetensmässiga och beteendemässiga lösningar.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:
Samtliga boxar är aktuella.

Ta kontakt tidigt med handläggare för Östra Mellansverige om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt och informationstillfällen

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
ostramellansverige@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi uppmanar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige tidigt i ansökningsprocessen. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge dig återkoppling och svara på frågor inför er kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé (LÄNK!) som vi sedan ger återkoppling på.

Digitala informationstillfälle:

15 februari klockan 10-11

Anmälan mejlas till ostramellansverige@tillvaxtverket.se. Länk skickas ut innan aktuellt mötestillfälle.

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.