Tillväxtverket
eu-logotyp

Har du idéer till projekt som bidrar till bredbandsutveckling?

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Vill ni vara med och främja utbyggnad av bredband i Mellersta Norrland? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska bidra till att möta behovet att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i Jämtland- Härjedalen och Västernorrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier som bidrar till utbyggnad av ortssammanbindande nät.

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga och privata nätägare som bygger ortssammanbindande nät i överensstämmelse med regionala bredbandsstrategier och Post- och Telestyrelsens bestämmelser för stöd till bredbandsinvesteringar.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 165 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
 • Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
 • Specifikt mål 1.5 - Investeringar i ortssammanbindande bredbandsnät

Programmet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025.

Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Effekter på lång sikt:

 • Tillgänglighet och attraktionskraft ökar i programområdet
 • Tillgängligheten ökar för företag och individer, avstånd till marknader minskar
 • Förutsättningarna för hållbar omställning och utveckling förbättras.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande utmaningar i Mellersta Norrland

Mellersta Norrland har en låg täckning av snabbt bredband där 73,7 procent av hushållen i Västernorrland och 72,6 procent i Jämtland Härjedalen har tillgång. Motsvarande täckning bland företag/arbetsplatser är 65,5 respektive 66,5 procent. Den låga täckningsgraden i Mellersta Norrland ska ses mot bakgrund av målet i regeringens bredbandsstrategi att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.


Bredband är en grundförutsättning som stödjer genomförandet av övriga politiska mål.
Tillgång till snabb digital infrastruktur i hela programgeografin är en förutsättning för digitalisering och transformation som krävs för hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt när fast telefoni och xDSL succesivt avvecklas i glesa områden. I takt med ökad digitalisering inom offentlig och privat sektor blir bristen på bredband ett stort problem, särskilt med tanke på den minskande fysiska närvaron av både offentliga och privata servicegivare.
God digital infrastruktur möjliggör tillgänghet och valfrihet och är en förutsättning för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

Utbyggt bredbandsnät skapar förutsättningar för etablering av företag, arbete och studier på distans samt nyttjande av digitala välfärds- och samhällstjänster. Möjligheter skapas även för minskat resande och minskad klimatpåverkan.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

För bredband sker en särskild ansökningsprocess.
Läs mer om bredband här.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 12 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer som investerar i infrastruktur i form av ortsammanbindande bredband.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatser

Utveckling av miljöer och infrastruktur

Projektet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Viktiga resultat av insatser för utbyggt ortssammanbindande nät är att fler hushåll och företag får tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Stödet ska bidra till att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Regionalfonden kan enbart användas för finansiering av ortssammanbindande nät. Insatser för att ansluta till ortsammanbindande nät samordnas med insatser för accessnät från Post- och Telestyrelsen (PTS) och andra möjliga finansiärer.

Projektet ska bidra till utbyggnad av infrastruktur i form av ortssammanbindande bredbandsnät.

Effekter på kort och medellång sikt:

 • Lokala nät som möjliggör anslutning av hushåll och företag byggs upp på fler platser
 • Avancerad trådlös kommunikation leder till tillgång till bredband för fler boende i glesa områden
 • Fler företag får förutsättningar att nå en bredare marknad
 • Fler kvinnor och män får tillgång till snabbt bredband.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Inom politiskt mål 1, specifikt mål 5 finns totalt cirka 165 miljoner kronor att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Särskilda krav

För bredbandsprojekt finns särskilda krav. Läs mer på Särskilda krav för vissa typer av projekt.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

För mer information om statsstöd, kontakta Tillväxtverket. Se kontaktinformation längst ner.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande regler och förordningar ich annat. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan inlämning av ansökan, utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken Sök finansiering längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.