Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja smart utveckling i Övre Norrland

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Har ni idéer för projekt som bidrar till att främja en smart och hållbar utveckling i Övre Norrland? Då kan ni söka EU-finansiering för insatser som stärker kapaciteten inom forskning- och innovation och ökar företagens konkurrenskraft och attraktivitet. Sök inom ett av de utpekade områdena för smart specialisering för Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft eller som förbättrar kapacitet inom forskning och innovation.

Illustration av en profil

Vem?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer med flera.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 120 miljoner kronor. Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Insatser för ett smartare Europa

Vi behöver påskynda och förbättra omställningen till ett grönare och mer konkurrenskraftigt och innovativt Övre Norrland. Inte minst för att förbättra förutsättningar att hanterar de utmaningar som finns till följd av de stora investeringar och den samhällsomvandling som pågår i Norrbotten och Västerbotten. En stärkt forskningskapacitet och ökad konkurrenskraft kan minska ojämlikheten mellan regioner. Med koppling till programområdets smarta specialiseringsområden kan projekt vara med och bidra till en smart och hållbar utveckling.

1.1 Stärk forskning och innovation

Inom specifika målet ”Stärk forskning och innovation” efterfrågas projekt som bidrar till att bygga kapacitet och utveckla innovativa lösningar för hållbar regional utveckling. Insatserna ska stärka strukturer för forskning, öka tillgänglighet till innovationssystem och företagens möjlighet att bedriva hållbart innovations- och forskningsarbete. Projekt ska direkt bidra till att tillvarata potential för innovation inom något av områdena för smart specialisering. Huvudfokus bör ligga inom ett utvalt område men kan beröra flera.

Övre Norrlands Smarta specialiseringsområden:

1. Naturbaserad ekonomi/Tillverkningsindustri
2. Arktiska testbäddar
3. Energiteknik/Hållbara energisystem
4. Digitalisering
5. Rymdteknik
6. Livsmedelsproduktion
7. Kulturella och kreativa näringar
8. Besöksnäringen
9. Life Science (innefattar innovationer inom hälso-, sjukvård- och omsorgssektorn)
10. Smarta samhällen

Mer om programområdets smarta specialiseringsområden

Strategi smart specialisering i Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västerbottens regionala innovationsstrategi 2022-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behov och utmaningar

Behov och utmaningar projekt ska hantera är att öka förutsättningar för forsknings- och behovsdriven innovation. Det finns behov att smartare nyttja avancerad teknik för att förbättra forsknings- och innovationskapacitet i Övre Norrland. Det saknas insatser som kopplar ihop noder och innovationsmiljöer. Det behövs insatser för att stimulera en stärkt regional forskningsinfrastruktur. Aktörer behöver samverka mer för att Övre Norrland ska få ett mindre fragmenterat och mer effektivt och sammanhållet innovationssystem. Mer samverkan över sektorsgränser och inkludering av civilsamhällets aktörer behövs.

Exempel på vad insatserna ska skapa för förmågor/tillgång till:

 • Ökad kapacitet för etablering av nya innovationsbaserade företag och hållbar tillväxtförmåga i små och medelstora företag.
 • Stöd och förutsättningar att etablera och utveckla innovationsmiljöer och testmiljöer med fokus på regionala utmaningar
 • Arbetssätt där fler arbetar med nya metoder
 • Samarbete nationellt och internationellt som stimulerar en stärkt regional forskningsinfrastruktur
 • Stimulerar förmågan för platsinnovation som ökar platsattraktivitet i glesa regioner och minskar inomregionala skillnader
 • Kunskap och samarbete som stärker företagens förmåga att öka sin egen forskning och utveckling.
 • Stöd till tidig produktvalidering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.


1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft:

Inom målet ”Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” efterfrågas projekt som bidrar till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i hela regionen i nya och befintliga företag. Insatser ska underlätta grön omställning och utveckling och stimulera entreprenörskap och företagande i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation. En viktig förutsättning är att jämställdhet, mångfald och klimat- och miljöaspekter integreras i företagens affärsmodeller och företagsfrämjande strukturer, exempelvis med basen i civilsamhället.

Behov och utmaningar

Behov och utmaningar projekt ska hantera är förbättra förutsättningarna att internationalisering är ett naturligt steg i företagens utveckling. Olika branscher har olika behov av stöd vid internationalisering och export. Stödstrukturerna behöver anpassas efter lokala och regionala behov. För att främja grön omställning och utveckling behövs stöd till både kunskapsintensivt företagande och etablering av spjutspetsföretag och även företagande med lägre kunskapsintensitet som har tillväxtpotential. Stödstrukturerna behöver bidra till ett breddat entreprenörskap och företagande i hela regionen. Det innebär att särskilt främja kvinnors och utrikesföddas företagande och tillvarata tillväxtpotentialen i företag som verkar i glesbygd.

Exempel vad insatserna ska skapa för förmågor/tillgång till

 • Utveckla befintliga eller nya metoder, arbetssätt och rådgivning för att utveckla affärsmodeller och företagskoncept med fokus på exempelvis en grön omställning till en koldioxidsnål ekonomi
 • Nya och utvecklade produkter/tjänster från utpekade smarta specialiseringsområden.
 • Utveckla befintliga eller nya metoder, arbetssätt och rådgivning för företagande baserat på hållbarhet
 • Samverkansarenor över sektorsgränser, innovativa mötesplatser, kluster
 • Stödja innovationskraft och möjlighet att kommersialisera utvecklingsidéer
 • Förändrade attityder och synsätt för en breddad och diversifierade regionala näringsliv och arbetsmarknader.


Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

Övergripande utmaningar forskning och innovation

I Norrbotten och Västerbotten finns de täta och kunskapsintensiva miljöerna främst i orter med närhet till regionens universitet och forskningsinstitut. För att hela regionen ska ha samma möjlighet till utveckling så behöver nya former av flexibla innovationsmiljöer skapas. Dessa miljöer ska utvecklas och formas inom de områden som pekas ut i regionens strategier för smart specialisering och diversifiering.

I Norrbottens och Västerbottens smarta specialiseringsstrategier är det centralt att använda sig av metoden skärningspunkter. Genom att korsa olika branscher och olika typer av företag, organisationer och kompetensområden så finns potential för framtida innovationer och förbättrade arbetsmetoder. I skärningspunkter mellan kompetensområden förbättras möjligheterna för nya innovativa företag och även för en mer innovativ offentlig sektor.

Fler små och medelstora företag behöver medverka i forsknings- och innovationsinsatser som kan bidra till utveckling och till nya lösningar på de regionala utmaningarna. Genom samarbeten för stärkt innovationsförmåga kan vi öka tillväxten och konkurrenskraften i våra små och medelstora innovationsföretag, samt säkerställa den långsiktiga attraktionskraften för investeringar och talanger.

Övergripande utmaningar små och medelstora företag

Övre Norrland har många små företag på en stor geografisk yta. Över 90 procent av företagen tillhör kategorin mikro- och småföretag. Medelstora företag är underrepresenterade. För att möta utmaningen med begränsad kapacitet är det nödvändigt att företag samspelar med det företagsfrämjande systemet och aktörer på andra orter eller regioner. Det innebär att kommuner i glesbygd behöver ta en större roll i att samverka och främja kontakter med täta miljöer längs kusten för att stärka sin kapacitet.

De stora investeringar som för närvarande sker inom programområdets geografi öppnar upp nya möjligheter, och kommer också att innebära nya utmaningar, för företag. Nya produkter och tjänster kommer att efterfrågas och det kommer att krävas en omställning av befintliga näringars verksamheter för att möta upp nya tekniska och miljömässiga krav. För att underlätta och på bästa sätt nyttja de möjligheter som skapas behöver näringsliv, branschorganisationer, intresseorganisationer, offentlig förvaltning, kommuner, regioner och forskning utveckla och fördjupa sin samverkan. Stödstrukturer behöver också anpassas efter lokala och regionala behov, samt vara tillgängliga för företag oavsett var i programområdets geografi de är lokaliserade.

Det behövs insatser som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation och som bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. För att ta vara på innovationskraft och tillväxtpotential är det viktigt att stöd fördelas jämställt och når en mångfald av företagare.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland (ÖN) har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat vilka globala mål som ert projekt kan bidra till:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • minskad ojämlikhet (Mål 10)
 • Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17)

Insatser inom specifikt mål 1.1 kan främja forsknings- och innovationskapacitet, vilket också kan bidra till:

 • God utbildning för alla (Mål 4)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Insatser inom specifikt mål 1.3 kan öka små och medelstora företags konkurrenskraft, vilket också kan bidrar till:

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Hållbar konsumtion och produktion Mål (12)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna.

Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger den 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland sker den 21 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, offentliga aktörer, regioner, kommuner, aktörer inom det innovations- och företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar, civilsamhället med flera kan söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

För vad kan ni söka?

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor:

 1. Direkta insatser till företag
 2. Utveckling av stödstrukturer
 3. Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .
Om förändringsteori

Bidra till Östersjöstrategin

Ta del av publikationen Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

Till Regionalfonden Övre Norrland

Möjlighet att söka nationella medel inom Regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan startade 2016 genom ett regeringsuppdrag och genomförs regionalt i samverkan mellan offentliga exportfrämjande aktörer (Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden) och regionerna i 21 regionala RES-partnerskap. Arbetet har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera.

Syftet med denna del i utlysningen handlar om att stärka erbjudandet och att nå fler företag genom att vidareutveckla och tillgängliggöra ett samlat basutbud av tjänster från de offentliga exportfrämjande aktörerna, baserat på företagens behov, som kan anpassas utifrån regionala förutsättningar. Ett sätt att nå fler företag med exportpotential kan vara att etablera nya och/eller stärka samarbeten och kontakter med exempelvis näringslivskontor, bransch-och klusterorganisationer, science parks eller andra företagsfrämjande aktörer.

Insatserna kan inkluderas i andra internationaliseringsinsatser, exempelvis genom regionens smart specialiseringsstrategi.

Möjlighet finns att utveckla och växla upp fungerande metoder och arbetssätt genom gränsöverskridande insatser, samarbeten och kunskapsutbyten mellan regioner inom programområdet, mellan regioner i olika programområden samt med andra regioner och organisationer internationellt.

Utifrån regionala behov finns även möjlighet att integrera investeringsfrämjande och exportfrämjande insatser och perspektiv.

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet för regionalt utvecklingsansvarigai att söka nationell medfinansiering. I förekommande fall även andra aktörer med operativt ansvar för utveckling av regional exportsamverkan söka. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till ovrenorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänkarna här under för att komma till ansökan. Det är väldigt viktigt att ni väljer rätt knapp för det specifika mål ni ska söka inom. Läs mer om målen i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.

Här under ansöker du för insatser inom Specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft:

Här under ansöker du för insatser inom Specifikt mål 1.1 Stärk forskning och innovation: