Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja förnybar energi i Mellersta Norrland

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Vill ni vara med och skapa insatser för främjande av förnybar energi? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland Härjedalens och Västernorrlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier samt ramprojekt som bidrar till satsningar av förnybar energi.

Illustration av en profil

Vem?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter. Vid ram-projekt kan endast Regionerna i området söka.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 60 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

2.2 Främja förnybar energi

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna:

 • Ökad användning och produktion av förnybar energi
 • Främja förnybar energi
 • Omställning till hållbara drivmedel

Det önskat sluttillstånd som projekt ska bidra till inom detta område är hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.

Önskade effekter på lång sikt är:

 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
 • Ökad produktion och användning av förnybar energi
 • Effektivare användning av begränsade resurser

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 7 Hållbar energi för alla

Övergripande utmaningar

Mellersta Norrlands utvecklingsmöjligheter är nära sammankopplade med de rika naturtillgångarna, som starkt präglar programområdets ekonomi. För att förbättra den ekonomiska utvecklingen i programområdet, och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar regional utveckling, krävs en fokusering på att öka produktiviteten genom hållbara och cirkulära affärsmodeller baserade i diversifiering utifrån smart specialisering. Att nyttja naturtillgångar utan att skada naturvärdena kommer att bli allt viktigare.

Mellersta Norrland har potential att öka små och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi och därför finns goda förutsättningar att ligga i täten när det kommer till klimatarbete. Detta omfattar inte minst den potential som finns i programområdet kopplat till ökad användning och produktion av el från förnybara källor och biodrivmedel från skogligråvara. FN, EU, Sverige och Mellersta Norrland har mål och strategier för att bli fossilbränslefria.

Tillgång till hållbara förnybara drivmedel och utvecklingen av hållbara energilösningar är nödvändigheter för klimatomställning. För att nå målen om utsläppsminskningar behövs mjuka åtgärder som förändrar attityder ökar kunskap och stimulerar efterfrågan och tillgång på hållbar förnybar energi i hela regionen.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 7.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 12 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet. Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland kan även söka ramprojekt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva projekt som innebär:

Direkta insatser till företag

Små- och medelstora företag i Mellersta Norrland behöver möta omställningen till hållbara drivmedel för att även fortsättningsvis vara hållbara och konkurrenskraftiga på marknaden. Omställningen görs genom stöd till företag för utveckling av nya produkter och processer som bidrar till omställningen till förnybar energi. Tillexempel förnybar energi i form av biogas (från matrester och ev. andra restprodukter), flygbiobränsle, vätgas (från förnybar el), el från sol, vind, kraftvärme och biodiesel.

Utveckling av stödstrukturer

Organisationer ges stöd för insatser till små- och medelstora företag och organisationer, såsom kunskapsspridning och nätverksbyggande som bidrar till förbättrad infrastruktur och ökad användning och produktion av förnybara drivmedel. Organisationer ges stöd för insatser som utvecklar produkter och processer för energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små- och medelstora företag. Andra viktiga insatser är utveckling av upphandlingsprocesser som främjar användandet av förnybar energi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 2, specifikt mål 2 finns totalt 64 miljoner kronor att söka. 

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Övriga krav

Energisektorn domineras historiskt, och fortfarande, av manliga strukturer. Att aktivt arbeta för att förändra dessa strukturer är viktigt för såväl samhället som för branschen. Att få in nya perspektiv och kompetenser är nödvändigt för att bredda perspektiven inom energisektorns verksamhet och kan vara en direkt avgörande faktor för hållbar utveckling. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet. Jämställdhetsintegrering är en grundläggande ansats i det regionala utvecklingsarbetet och det genomsyrar även programmets framtagande och genomförande.

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Förväntade resultat ska beskrivas och en jämställdhetsanalys synkroniserad med övriga hållbarhetsaspekter ska genomföras. Analysen ska visa hur framtagna insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas mål som tar fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Vi uppmanar den sökanden att läsa igenom den utförliga beskrivningen i handboken som finns under rubriken ”Vägledning för statsstöd” och där säkerställa att projektets aktiviteter uppfyller villkoren inom respektive statsstödsbox: Vägledning för statsstöd. Kontakta också Tillväxtverket, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande regler och förordningar med mera. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan inlämning av ansökan, utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.