Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till att utveckla Mellersta Norrlands infra­struktur

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har ni idéer på projekt som förbättrar infrastrukturen för transporter i Jämtland och Västernorrland? Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att stödja utvecklingen till hållbara transporter och grön infrastruktur.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt och förstudier inom politiskt mål 3 - Ökad tillgänglighet i Mellersta Norrland:

Specifikt mål 3.1 – Utveckla hållbara europeiska transportnät

Illustration av en profil

Vem?

Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer. Små och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns 114 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Vad ska projekten leda till?

Den här utlysningen fokuserar på investeringar och andra insatser som kan bidra till att göra Mittbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Storlien, till en fossilfri transportkorridor med kortare restider och fler resenärer som bidrar till större arbetsmarknadsregioner.

Utmaningen med investeringar i transportinfrastruktur är att attrahera kapital. Projekt ska möjliggöra för investeringar som annars inte skulle kunna genomföras på nationell nivå på grund av Mellersta Norrlands glesa strukturer.

Värdet som tillförs är ett klimatsmart transportsystem och ökad tillgänglighet vilket är förutsättningar för en välmående befolkning och för att näringslivet i programområdet ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 3.1:
• Mer gods transporteras med tåg
• Större arbetsmarknadsregioner
• Mindre koldioxidutsläpp från transporter

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande utmaningar

Mellersta Norrland behöver förbättra transportinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag.

Nuvarande transportsystem har stora brister gällande:

 • långa restider
 • bristande järnvägskapacitet
 • otillräcklig terminalkapacitet för omlastning mellan väg och järnväg.

Detta är särskilt utmanande i vårt programområde med sina långa avstånd.

En fortsatt utveckling av Mittbanan är viktig för Mellersta Norrland då den binder ihop programområdet med övriga Europa genom att ansluta till Botniska korridoren och med Norge genom anslutning till Meråkerbanan mot Trondheim.

Vidare behövs ett klimatsmart transportsystem för att nå Agenda 2030-målen samt riksdagens etappmål till 2030.

Kollektiv arbets- och studiependling är centralt för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för hållbar utveckling av bland annat besöksnäring samt kort- och långväga godstransporter.

För att tåg ska bli ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt färdmedel behöver restiden förkortas, turtäthet och tillgänglighet till tågstationer förbättras.

Järnvägskapaciteten och tillgängligheten till strategiska stationslägen behöver öka, och terminalkapaciteten för omlastning mellan väg och järnväg behöver förbättras.

Hållbar utveckling

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 15 mars.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningar i Mellersta Norrland 12 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut

Vem kan söka?

Stödmottagare är statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer. Små och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva projekt som innebär uppbyggnad av miljöer/infrastruktur. Offentliga aktörer, små och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället är de främsta målgrupperna för de insatser som genomförs av stödmottagaren. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund, samiska aktörer samt att nå en bredd av organisationer och företag.

Projekt ska bidra till

 • minskade res- och transporttider genom fortsatta investeringar i infrastruktur (bland annat i form av fler och längre mötesspår och färre obevakade plankorsningar på Mittbanan) och ny teknik på väg och järnväg i strategiska stråk
 • ökad terminalkapacitet med fler och förbättrade strategiska noder för omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart
 • Insatser för ökat kollektivt resande genom stationer och hållplatser i strategiska lägen och överbryggande av barriärer för tillgänglighet till dessa, samt utvecklad resenärsinformation
 • utveckling av möjligheterna till enkelt byte mellan olika transportslag vid hållplatser och stationer
 • åtgärder i vägnätet för god tillgänglighet till terminaler, stationer och hållplatser
 • beteendepåverkan för att föra över resor och godstransporter till järnväg.


Investeringar i transportinfrastruktur ska ske enligt fyrstegsprincipen

 1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
 2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
 3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
 4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.


Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 3.1:

 • Smidigare växling från andra trafikslag till tåg på Mittbanan
 • Fler kvinnor och män reser med tåg på Mittbanan
 • Kortare restider på Mittbanan

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 3.1:

 • Ombyggda eller moderniserade järnvägar - det övergripande TEN-T-nätet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Inom politiskt mål 3, specifikt mål 3.1 finns totalt ca: 114 miljoner kronor att söka

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika partner kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Övrigt

Det specifika målet stöder investeringar i en transportinfrastruktur som öppnar möjligheter för trafikoperatörerna att utveckla sin verksamhet i form av person- och godstransporter. Generellt sett utnyttjar kvinnor kollektivtrafik för sin arbetspendling i högre utsträckning än män.

Bättre transportinfrastruktur ger möjlighet till bättre kollektivtrafik, vilket förbättrar pendlingsmöjligheterna för alla, inte minst kvinnor. En överflyttning av resor från väg till järnväg förutsätter att fler män väljer att resa kollektivt. Investeringarna i infrastruktur behöver därför kompletteras med insatser för att påverka resmönstren hos kvinnor och män.

De investeringar som görs i transportinfrastruktur ska vara tillgänglighetsanpassade. Detta gäller exempelvis hållplatser, resecentra, och informationssystem.

För att uppfylla kraven på jämställdhet och icke-diskriminering ska projekten säkerställa att genomförandeorganisationen har kunskap om jämställdhet och intersektionalitet kopplat till transportplanering.

Jämställdhetsintegrering är en grundläggande ansats i programmet och genomsyrar även programmets analys, framtagande och genomförande. Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Förväntade resultat ska beskrivas och en jämställdhetsanalys synkroniserad med övriga hållbarhetsaspekter ska genomföras.

Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas mål som tar fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet.

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Övrigt

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande förordningar med mera.

Kontakta gärna handläggare på Tillväxtverket för att testa er projektidé i god tid innan ni skickar in er ansökan. Använd den mall som finns på vår hemsida.

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.