Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till bättre infrastruktur i Övre Norrland

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Nu kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten. Näringslivet i Övre Norrland efterfrågar effektiva och klimatsmarta godstransporter med hög kapacitet samt goda möjligheter till persontransporter. Detta för att tillgodose företagens kompetensförsörjning och regionens växande besöksnäring.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla en hållbar och effektiv infrastruktur i Övre Norrland

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 100 miljoner kronor. Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Specifika mål

Sök inom följande specifika mål:

 • 3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)
 • 3.2 Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät inklusive transporter över gränser

Genom att utveckla en hållbar, klimatanpassad, intermodal mobilitet i hela regionen vill vi skapa förutsättningar för såväl gods- som persontransporter. När möjligheterna för företagsutveckling och sysselsättning ökar kan ojämlikheter inom landet minska. Utveckling av en hållbar och klimatanpassad mobilitet leder också till minskade utsläpp från transportsektorn.

Finansieringen ska bidra till följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Regionen har följande utmaningar som behöver adresseras:

 • Brister och flaskhalsar i järnvägssystemen.
 • Brister och flaskhalsar i övergången mellan såväl olika, som samma, trafikslag samt mellan olika transportsätt.
 • Hög belastning på regionens vägar.
 • Bristande kapacitet vid regionens hamnar.
 • Svårigheter att ställa om till nya miljökrav och miljömål.

Flertalet av utmaningarna beror på och syftar till att hantera regionens glesa befolkningsstruktur och långa avstånd.

Övre Norrlands geografiska läge och långa avstånd gör att transporter ofta kräver flera olika trafikslag och transportsätt. Då blir noder eller bytespunkter som hamnar och terminaler viktiga för att transporten i sin helhet ska bli funktionsmässigt samt ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig.

Näringslivets ökande efterfrågan av transporter på järnväg gör det viktigt att kunna byta mellan olika trafikslag, till exempel från väg till järnväg och sjöfart eller mellan sjöfart och järnväg. Då spårvidderna skiljer sig mellan Sverige och Finland finns även ett behov av att stimulera fungerande trasporter inom samma trafikslag över gränserna. Det gäller både gods- och persontransporter.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland (ÖN) har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat vilka globala mål som ert projekt kan bidra till:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • Minskad ojämlikhet (Mål 10)
 • Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17)

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål. De gemensamma målen är bedömts särskilt relevant för respektive specifikt mål i denna utlysning.:

 • God utbildning för alla (Mål 4)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa i er ansökan. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna.

Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Kontakta Tillväxtverket för att testa er projektidé

Kontakta gärna Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in er ansökan. Mallen "Testa er projektidé är lämplig som utgångspunkt i en dialog med oss.

Vi vill också påminna om att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked eller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att de kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Mer om programområdet Övre Norrland
Regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari 2023 och stänger 16 mars 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland fattar beslut den 21:a juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Vem kan söka?

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Offentliga aktörer, regioner, kommuner, ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Lägg särskilt fokus på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt på att nå en bredd av organisationer och företag. Använd ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv när ni utformar era insatser.

För vad kan ni söka?


I denna utlysning är det möjligt att söka finansiering för insatser kopplade till de utmaningar som beskrivits ovan. Exempel på insatser inom respektive specifikt mål finns listade nedan:

Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Exempel på insatser som behövs i programområdet är:

 • Vägförbättrande åtgärder som ökar tillgängligheten
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja såväl intermodala som multimodala transporter
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser
 • Elektrifiering av persontransporter och godstransporter i programmet
 • Hamn- och terminalåtgärder
 • Insatser för flygplatser med SGEI-definition (tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) för att möta ökade krav på miljö respektive säkerhet
 • Etablerande eller förbättrande av angöringsytor eller anslutande vägar som knyter an till attraktiva besöksmål
 • Insatser som stärker kollektivtrafikens roll med avseende på gleshet och besöksnäring.
 • Förstudier i syfte att analysera behov av kommande infrastrukturinsatser, inklusive mer omfattande insatser rörande miljötillstånd eller planbeslut.
 • Insatser för att utveckla kunskapen om framtida transportstruktur och analyser om kommande åtgärdsbehov
 • Informations- och kommunikationsinsatser för att påverka individens attityd och beteende till hållbart resande

Specifikt mål 3.2 - Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät

Exempel på insatser som behöver förstärkas i programområdet är:

 • Utveckla klimatsmarta transporter genom att stimulera överflyttning av transport från väg till järnväg och sjöfart
 • Förstudier, ta fram underlag för nödvändiga plan och miljöbeslut samt projekt för att bygga upp kunskap
 • Åtgärder som ökar tillgänglighet och ökad intermodalitet eller multimodalitet (så som terminaler och resecentrum)
 • Underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen.
  Investeringar som syftar till att effektivisera järnvägssystemet
 • Förbättra den fysiska infrastrukturen, metodutveckla samt riskavlasta för att utveckla och främja multimodala transporter
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet
 • Elektrifiera persontransporter och godstransporter i programmet
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser

 

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor:

 1. Direkta insatser till företag
 2. Utveckling av stödstrukturer
 3. Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .
Om förändringsteori

Bidra till Östersjöstrategin

Ta del av publikationen Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 203

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst xx procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande xx procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika partner kan i undantagsfall beviljas längre projekttid

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska den 21:a juni i 2023 yttra sig över vilka ansökningar de prioriterar bland de ansökningar som Tillväxtverket har godkänt. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken Sök finansiering längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.