Tillväxtverket

Stärkt produktions­kompetens i företag

 • Stänger 31 januari 2023

Stärkt kompetens inom området produktion innebär att företag förbättrar sin konkurrenskraft Nu erbjuder Tillväxtverket ett verksamhetsbidrag för att utveckla de små och medelstora företagens förmåga till produktionsförbättringar genom ökad intern kunskap i företagen.

En man står vid en dator.
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Aktiviteter för att stärka företagens egen kompetens inom produktionsområdet, där lean produktion utgör basen för arbetet.

Illustration av en profil

Vem?

Etablerade nationellt verksamma organisationer som i minst två år stärkt produktionskompetens i företag – genom information, rådgivning och affärsutvecklingsstöd – i egen regi eller tillsammans med parter.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

4 miljoner kronor under 2023.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här är ett av tre finansieringserbjudanden där vi vill stödja organisationer som inom ramen för sin kärnverksamhet genomför insatser som syftar till att stärka entreprenörskap och företagande i Sverige.

Syftar er verksamhet till att skapa positiva effekter i linje med Tillväxtverkets övergripande mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige? Om era insatser bidrar till små och medelstora företags kompetensförsörjning, digitalisering, internationalisering, innovation eller grön omställning, så kan detta erbjudande vara något för er.

Tillväxtverket bidrar till regeringens näringspolitiska mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Vi kan de små och medelstora företagens behov och genomför effektiva insatser för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens, regionernas och landsbygdernas utveckling.

En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer vars kärnverksamhet bidrar till att stärka myndighetens arbete mot ovannämnda mål och prioriteringar. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen. Verksamhetsbidrag som finansieringsform förutsätter dialog mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Under 2023 vill vi i dialog utveckla arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor för att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Kunskap och lärande är grunden i allt vi gör. Organisationen som beviljas verksamhetsbidrag ska därför bidra till att förstärka, vidareutveckla samt sprida kunskap, stärka myndighetens relevanta nätverk och samverkan samt genomföra insatser som ska nå ut brett i hela landet.

Finansieringen som kan sökas omfattar tre områden:

 1. Främja utveckling av affärsrådgivning till nya företag
 2. Stärk företags arbete med design
 3. Stärkt produktionskompetens i företag

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Läsa följande avsnitt i Handbok för verksamhetsbidrag:

 • Vem kan få verksamhetsbidrag och Så ansöker ni
 • ta fram ett utkast till en förändringsteori för ditt planerade verksamhetsbidrag, som tydliggör hur er organisation bidrar till att uppfylla målen i den här utlysningen.

Skicka in er ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om reglerna för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar mer information i handbok för verksamhetsbidrag.

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en utförlig förändringsteori inklusive uppföljnings- och utvärderingsplan i linje med Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar som framgår av utlysningens ingress. Dessa underlag kommer att ligga till grund för den löpande uppföljningen. I ansökan behöver ni därför på ett tydligt sätt redogöra för hur er kärnverksamhet bidrar till att skapa positiva effekter som bidrar till Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar.

Du ska även ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget inklusive övriga efterfrågade beskrivningar. Se särskilt ska-kraven under fliken Krav, villkor och regler nedan.


Specifika bedömningskriterier

Den som söker verksamhetsbidrag ska uppfylla nedan bedömningskriterier (för de insatser som ska genomföras) och i ansökan eller bifogade underlag visa på hur den

 • har specifik kunskap och hög kärnkompetens inom produktionsutveckling baserad på lean produktion.
 • erbjuder en bredd av aktiviteter för inspiration, vägledning, utbildning och rådgivning/coachning samt har relevanta nätverk och kanaler för att nå målgrupperna för denna utlysning.
 • har förmåga och erfarenhet att samla in och sprida kunskap om små och medelstora företags arbete att genom ökad intern kompetens inom produktion och förändringsarbete skapa en bestående förbättringsförmåga.

Varje bedömningskriterium kommer att bedömas enligt en skala på 1-3-5, där fem är max. Totalt kan ansökan maximalt generera 15 poäng. Dessutom kan organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2020–2022 få tre ytterligare poäng. Detta för att främja långsiktighet i arbetet. Detta är endast under förutsättning att organisationen uppfyllt de krav och villkor som Tillväxtverket ställt för perioden 2020–2022.

Vem kan söka?

Den som söker ska:

 • ha specifik kunskap och kompetens inom produktion,
 • ha relevanta nätverk och kanaler för att samla och sprida kunskap om produktionskompetens,
 • kunna erbjuda en väl utvecklad metodik inom området,
 • ha god kännedom om målgruppen små och medelstora tillväxtföretag och tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå dessa företag.

Den som söker ska dessutom vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare.

Sökande ska:

 • vara en nationellt verksam organisation som i linje med syftet för detta verksamhetsbidrag har upparbetade och relevanta nationella och regionala kontakter och nätverk som stöd för genomförandet av olika aktiviteter.

För övriga krav på den sökande organisationen, se ska-kraven under fliken Krav, villkor och regler.

Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av det beslutet.

För vad kan ni söka?

Ni kan söka verksamhetsbidrag för arbete med en nationell struktur för att stärka produktionskompetensen i små och medelstora företag.

Insatser för att stärka arbetet med lean produktion – en metod för verksamhetsutveckling – måste ingå. Den som söker ska även, genom samverkan, kunna erbjuda utbildning i lean på högskolenivå. Det är önskvärt att insatserna även omfattar automatisering eller digitalisering i vid bemärkelse.

Arbetet ska utgå från företagens behov och en definierad utmaning för företagen.

Insatserna ska särskilt riktas mot mindre företag med utvecklings- och tillväxtpotential och innehålla motivations- och inspirationsarbete, rådgivning och coachning.

Verksamheten ska komplettera insatser från andra aktörer. Samarbeten med andra organisationer som stödjer innovation och affärsutveckling i små och medelstora företag ska vara en långsiktig strategi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt 4 miljoner kronor är avsatt till utlysningen under 2023. Medlen kan fördelas till en eller flera sökande.

Medfinansiering från annan offentlig och/eller privata aktör är meriterande och kan komma att ingå i bedömningen av vilka/vilken organisation som tilldelas stöd.

En förutsättning för verksamhetsbidraget är att verksamheten genomför de insatser som framgår av ansökan och budget. Om villkoren för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut beviljat bidrag.

När ska satsningen vara klar?

Inom ramen för den här utlysningen kan ni få verksamhetsbidrag under 2023. De bidragsgrundande insatserna kan dock först starta den 1 februari 2023.

Krav, villkor och regler

Den som söker ska i ansökan:

 • visa att organisationen inte är ett företag enligt reglerna om statligt stöd, det vill säga inte bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vi kan bevilja bidrag för den icke-ekonomiska verksamheten, förutsatt att den är särredovisad från den ekonomiska verksamheten. Mer information på sidan Organisatoriska förutsättningar i Handbok för verksamhetsbidrag
 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter, så kallad förändringsteori (verksamhetslogik)
 • visa på hur organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat samt bidrar till att förstärka, vidareutveckla och sprida kunskap, stärka relevanta nätverk och samverkan
 • visa att den verksamheten som bidrag söks för bedrivs med regelbundenhet under hela verksamhetsåret samt att verksamheten är väl fungerande och varaktig
 • visa att den verksamhet bedrivs är öppen för alla i målgrupperna som vill ta del av den
 • bifoga en specificerad budget (ekonomisk verktygslåda) som bilaga till er ansökan, där ni visar hur verksamhetsbidraget kommer att användas. Budgeten ska brytas ner per kostnadsslag och ska kopplas till de aktiviteter ni tar upp i er tid och aktivitetsplan
 • på ett tydligt sätt redogöra för hur organisationens kärnverksamhet bidrar till att skapa positiva effekter i linje med övergripande mål och prioriteringar små och medelstora företags kompetensförsörjning, digitalisering, internationalisering, innovation eller grön omställning
 • ange direkta, i förekommande fall indirekta, och slutliga målgrupper, samt beskriva hur de relaterar till varandra
 • redogöra för vilka mål och utmaningar organisationen avser att möta genom den bidragsgrundande verksamheten samt sätta dessa i relation till Tillväxtverkets övergripande mål om en hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet
 • lämna förslag på indikatorer för att följa upp verksamheten.

Villkor

För beviljade bidrag gäller allmänna villkor för verksamhetsbidrag beslutade av Tillväxtverket. Villkoren innehåller bland annat regler om rapportering, uppföljning och förutsättningar för utbetalning.

2023 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag.

De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.

Kompletterande särskilda villkor kan komma att beslutas.

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller även om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

Förändringsteori

Bidragsmottagaren ska utarbeta en förändringsteori som bifogas ansökan. Förändringsteorin kan bygga på Tillväxtverkets grundmodell.

Ni kan använda Tillväxtverkets mall när ni tar fram er förändringsteori.

Förändringsteorin ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och främja uppföljningsbarheten kopplat till Tillväxtverkets mål med bidraget.

Indikatorer som följer på förändringsteorin ska sedan samlas in och rapporteras till Tillväxtverket inför varje dialogmöte samt aggregeras i en slutrapport senast den 15 februari 2024.

Mer om förändringsteori i avsnittet Planera er verksamhet i Handbok för verksamhetsbidrag

Bidragsmottagaren ska delta i gemensamma träffar som Tillväxtverket anordnar med samtliga organisationer som får verksamhetsbidrag inom utpekade områden enligt utlysningen. Bidragsmottagaren ska även delta i de dialogmöten, maximalt fyra per år, som Tillväxtverket kallar till. Inför dialogmöte ska rapportering enligt ovan ha gjorts.

För uppföljning av den bidragsgrundande verksamheten och rapportering, läs mer i Tillväxtverkets allmänna villkor för verksamhetsbidrag.

Bekräftelse av åtagande

Efter överenskommelsen om förändringsteorin ska samtliga bidragsmottagare bekräfta att verksamheten kommer att genomföras i enlighet med Tillväxtverkets beslut om verksamhetsbidrag inklusive villkor och förändringsteorin. Mallen Bekräftelse av åtagande kommer att finnas tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats när ni ska fylla i och skicka in den.

Samla in, rapportera och hantera deltagaruppgifter

Har verksamheten aktiviteter inom ramen för verksamhetsbidraget som riktas till existerande eller potentiella företag(-are), ska ni

 • samla in och rapportera deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning
 • årligen rapportera resultat för kortsiktiga effekter - "kundnöjdhet" och "ökad förmåga" för aktiviteter som riktas till företagare eller potentiella företagare

Regler

2023 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag

De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.
Denna utlysning har sin grund i Tillväxtverkets instruktion samt regleringsbrev. Ta del av dessa regelverk innan ansökan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan i handbok för verksamhetsbidrag på sidan Obligatoriska bilagor.

Ni kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om verksamhetsbidrag i Handbok för verksamhetsbidrag Fyll i och skicka in ansökan.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till: Björn Langbeck

E-post: bjorn.langbeck@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)

OBS! Kontakt med ansvarig handläggare kan göras före den 22 december och från den 9 januari 2023.

Sök finansiering

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.