Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Nu eftersöks projekt i Skåne och Blekinge län som vill förbättra små och medelstora företagens hållbara tillväxt genom satsningar på internationalisering, export, digitalisering och affärsutveckling. Detta kan göras genom direkta insatser mot företag men även genom stödjande strukturer kring företag.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Förbättra företagens tillväxt och konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen i dessa företag.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet, idéburen sektor, myndigheter, kommuner och regioner samt EDIH.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

76 miljoner i ansökningsomgången. Max 40 procent av projektkostnader.
Max 400 000 kronor förstudier.

Tillväxtverket uppdaterade texten under nedan rubrikn 2022-09-06

Vad handlar erbjudandet om?

Specifikt mål 1.3 fokuserar på stöd och kapacitetsuppbyggnad för innovativa små och medelstora företag samt till ökad användning av nya affärsmodeller, teknik och kunskap för att skapa stärkt tillväxt och konkurrenskraft i företagen. Insatserna ska rikta sig till innovativa företag och/eller verkar för fler innovativa företag i Skåne-Blekinge.

Projekt välkomnas inom följande:

Stärka små och medelstora företag genom stöd till internationalisering, export, investeringsfrämjande, digitalisering och affärsutveckling.

Projekt här ska verka för att:

 • öka exportmognaden och stärka internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag.
 • stärka förmågan till digital omställning och öka digitaliseringsgraden och/eller
 • stärka förmågan för innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling hos små och medelstora företag.

Projekt ska leda till att deltagande företag får ökad kunskap och förmåga att öka internationaliseringsgraden i bolaget, öka digitaliseringsgraden i bolaget och lära sig nya eller utvecklade processer och affärsmodeller baserade på ny digital teknik, och utveckla innovativa och hållbara processer, produkter, nya affärsmodeller och därigenom stärka sin konkurrenskraft.

Utveckling av stödstrukturer för att stärka små och medelstora företag inom finansiellt kunnande, internationalisering, export- och investeringsfrämjande, digitalisering samt affärsutveckling

Projekt här ska verka för att utveckla metoder, samverkan och/eller arbetssätt för att:

 • stärka små och medelstora företags finansiella kunnande och investeringsfärdigheter
 • stärka små och medelstora företags internationaliseringsförmåga, exportkompetens, nya investeringar och utländska direktinvesteringar (FDI)
 • stärka små och medelstora företags digitalisering och digital omställning
 • främja innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling
 • främja ett jämlikt och inkluderande företagande, med fokus på att stärka företagande för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund

Projekt ska leda till att deltagande organisationer får ökad kunskap och stärkta förmågor inom listade områden som leder till att små och medelstora företag stärks.

Europeiska digitala innovationshubbar
Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) utsedda av EU- programmet Digitala Europa har möjlighet att söka finansiering inom regionalfonden Skåne-Blekinge. Digitalisering är både en utmaning och möjlighet för företags fortsatta konkurrenskraft. Fördjupad kunskap om digitaliseringens möjligheter och förmåga att ställa om för att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Projekt kommer genom valda insatser att bidra på lång sikt till EU:s mål om ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 1.3 "Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft" karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • Skåne måste öka sitt relativt låga exportvärde och Blekinge har en stark export per capita men antalet exporterande företag minskar, vilket utgör en utmaning och sårbarhet.
 • Fler små och medelstora företag i Skåne-Blekinge behöver öka sin digitalisering och därmed stärka sin digitala omställningsförmåga. Företagsfrämjande aktörer behöver stärka sin förmåga att stödja små och medelstora företags digitala omställning.
 • Globala utmaningar och teknologiska förändringar ökar kraven på små och medelstora företags förmåga att driva innovativa processer och att ställa om sin verksamhet till en skiftande omvärld, förändrade konsumtionsmönster och efterfrågan samt för att möta hållbarhetsutmaningen.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter:

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter. Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 8 "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt"
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Genom delmål 8.4, Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Mål 9 "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur"
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Genom delmål 9.1, Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer, 9.4, Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet, 9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 10 "Minskad ojämlikhet"
Satsningar behövs för att främja ett mer jämlikt och inkluderande företagande som stärker företagande särskilt för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Genom delmål 10.2, Främja social, ekonomisk och politisk inkludering och 10.3, Säkerställa rättigheter för alla och utrota diskriminering.

Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Genom delmål 12.1, implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Testa gärna din projektidé: Läs mer om hur du gör och hämatr mallen för beskrivning av tidig projektidé

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

EU-kommissionen har ännu inte har godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför

Europeiska digitala innovationshubbar:
Projektägare (koordinerande projektpart EDIH) av insatserna som har fått en beviljad ansökan att bli en Europeisk digital innovationshubb via EU-programmet Digitala Europa.

För vad kan ni söka?

Regionalfonden Skåne-Blekinge kan till exempel finansiera projekt innehållande insatser som handlar om förmedling av kunskap, rådgivning, kompetensutveckling, coachning, nätverk, internationella kontaktytor till små och medelstora företag för att till exempel:

 • öka exportmognaden och stärka internationaliseringsgraden
 • stärka förmågan till digital omställning och öka digitaliseringsgraden och/eller
 • stärka förmågan för innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling
 • stärka finansiellt kunnande och investeringsfärdigheter

Regionalfonden kan stötta insatser som leder till utveckling och test av nya metoder och samverkan och/eller arbetssätt hos aktörer i det företagsfrämjande systemet i syfte att bättre stärka små och medelstora företag. Utveckla metoder, samverkan och/eller arbetssätt för att:

 • stärka små och medelstora företags finansiella kunnande och investeringsfärdigheter
 • stärka små och medelstora företags internationaliseringsförmåga, exportkompetens, nya investeringar och utländska direktinvesteringar (FDI)
 • stärka små och medelstora företags digitalisering och digital omställning
 • främja innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling
 • främja ett jämlikt och inkluderande företagande, med fokus på att stärka företagande för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
 • Insatserna ska rikta sig till innovativa företag eller leda till att företag genom insatser blir mer innovativa.

Europeiska digitala innovationshubbar:
Ni som beviljats stöd för Europeisk digital innovationshubbar (EDIH) från EU-programmet Digitala Europa kan i den här utlysning söka finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Finansieringen som söks från Regionalfonden ska avse sådana kostnadsslag som är stödberättigande i programmet Digitala Europa. Ni kan använda finansiering från programmet Digitala Europa som medfinansiering i ert Regionalfondsprojekt med upp till 50 procent.

EIDH klassas som projekt av strategisk betydelse och därför behövs bland annat extra kommunikationsinsatser som ni behöver planera för och budgetera för i er ansökan. Läs mer om informationskrav i Tillväxtverkets EU-handbok.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Du kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Läs mer om Regionalfonden Östra Mellansverige.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.
Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok.

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången (76 miljoner kronor) avsätts 2 miljoner för förstudier.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.
Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

EU-kommissionen har ännu inte har godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Samtliga projekt inom ramen för programmet ska beakta jämlikhet, jämställdhet, inkludering och säkerställa likabehandling. Kunskap om hur jämlikhet, jämställdhet, inkludering och likabehandling ska integreras i framtagande, mål och genomförande av projekt är central. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Samtliga projekt inom 1.3 åtminstone ska omfatta jämställdhetsintegrering. Det förväntas att 10 % av det specifika målet ska ha tydligt fokus på direkta insatser för ett jämställt entreprenörskap och affärsutveckling i små och medelstora företag.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering. Utvärdering av Europeiska Digitala Innovationshubbar sker i enlighet med Digital Europas krav.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.
De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Skicka in ansökan digitalt till Tillväxtverket via ansökningsportalen.

Länken till utlysningen i portalen publiceras den 1 september.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

Johanna Wahn, Malin Hassler eller Sally Grahn eller kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Tillväxtverket planerar tidiga projektidéträffar
Hör gärna av dig till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur du kan testa din projektidé.

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes webbplats om Utveckling Skåne.

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge