Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla innovations­förmågan i Skåne-Blekinge

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Nu söker vi er som vill arbeta för ett ökat näringslivsdeltagande inom forskning och innovation i samverkan, öka kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation samt bygga infrastruktur och innovationsmiljöer. Finansiering går att söka om ni är verksamma i Skåne och Blekinge.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Utbyte av kunskap mellan företag, forskningsaktörer, testa, implementera nya eller förbättrade metoder/arbetssätt mellan företag och forskning samt utveckling av infrastruktur.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

76 miljoner i ansökningsomgången. Regionalfonden kan finansiera max 40 procent av ett projekts totala kostnader. Läs mer om förstudier under "Hur mycket kan ni få i stöd".

Vad handlar erbjudandet om?

Låg privat forskning och utveckling är en utmaning för regionen Skåne-Blekinge. Små-medelstora företags innovationsresultat har sjunkit. Här finns ett behov av ett starkare samarbete med den akademiska världen. Det saknas också kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar, exempelvis i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.

Insatser i specifikt mål 1.1 Innovation och i denna utlysning ska vara kopplade till något eller några av områdena för smart specialisering. I Skåne är det Tech, Life Science och hälsa, Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri, Smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. I Blekinge är det Smart industri; Tech och policymodellen Missions.

Projekt välkomnas inom följande:

Ökat näringslivsdeltagande inom forskning och innovation i samverkan

Projekt ska här handla om innovationsprocesser som involverar företag. Projekt kan också handla om tekniköverföring från exempelvis forskare och uppfinnare till företag och entreprenörer. Projekten ska leda till att företag får en ökad kunskap och förmåga att utveckla nya innovationer och innovationsprocesser.

Kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation i samverkan med fokus på starkare innovationsmiljöer och samhällsutmaningar

Projekt ska här handla om hur stöd till tekniköverföring kan möjliggöras samt hur varaktiga samarbeten (som inte bara pågår under projekttiden) kan etableras och utvecklas, framför allt mellan företag, forskningscentrum, institut och sektorn för högre utbildning, men också i vissa fall exempelvis idéburen sektor. Projekten här kan också handla om att utveckla en stödstruktur som kan bygga kapacitet att stödja tillämpningen av innovation och ny teknik. Den existerande stödstrukturen behöver kompletteras med utvecklade eller nya samverkansarenor för att utforska och utveckla nya metoder med syfte att adressera samhällsutmaningar.

Projekt ska leda till att deltagande organisationer omsätter stödet i nya och förbättrade metoder och modeller för att stötta företagens utveckling av nya produkter och processer, eller stötta kapaciteten för samverkansforskning och tillämpad forskning där näringslivet deltar aktivt.

Uppbyggnad av infrastruktur och innovationsmiljöer för forskning och innovation i samverkan

För att stärka privat forskning och utveckling i programgeografin finns behov av fler och bättre testbäddar och demonstrationsmiljöer inom områden som bedömts särskilt starka (specialiseringsområden). Projekt ska här handla om att organisationer saminvesterar i uppbyggnad och utveckling av infrastruktur och miljöer för forskning och innovation. Det kan röra sig om investeringar i både fasta och immateriella tillgångar. Projekt ska leda till att testbäddar, demonstrationsmiljöer och infrastruktur för samverkansforskning och tillämpad forskning har etablerats för att kunna användas av företag och andra aktörer som ett led i att stärka programgeografins specialiseringsområden.

Projekt kommer genom valda insatser att bidra på lång sikt till EU:s mål om ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 2 Ingen hunger
Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 1.1 Innovation karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • Näringslivet och forskningsinstituten är inte tillräckligt involverade i innovationssystemet idag. Skåne och Blekinge behöver också öka graden av samverkansforskning, tillämpad forskning samt etablering och utveckling av testbäddar och demonstrationsmiljöer.
 • Idag är privat forskning och utveckling låg i Skåne-Blekinge. Det är särskilt problematiskt inom teknik för miljö- och klimatlösningar eftersom innovation är en viktig del i att möta miljö och hållbarhetsutmaningar.
 • Inom vissa områden saknas kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar t.ex. i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter: De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 2 Ingen hunger

Genom delmål 2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet med bäring på insatser för smart specialisering inom Livsmedel. Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder genom innovation inom livsmedelssektor för hållbara system för livsmedelsproduktion.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Insatser inom området Life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet. Här kan särskilt delmål 3.4 minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt delmål 3.8 minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Insatser inom de smart specialiserings områdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village kan bidra till industriell omställning genom hållbar produktion genom t.ex. ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn. Delmål 9.1, Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 9.4, Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 9.5, Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Insatser inom smarta specialiseringsområdet Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Här kan delmål 11.6, Minska städers miljöpåverkan särskilt lyftas fram.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

 • Insatserna ska bidra till Region Skånes och Region Blekinges områden för smart specialisering: Tech, Life Science och hälsa, livsmedel, avancerade material och tillverkningsindustri, smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village, smart industri och policymodellen Missions.
 • Regionalfonden Skåne-Blekinge kan till exempel finansiera: rådgivning, coachning eller workshops riktat till små och medelstora företag.
 • Regionalfonden kan stötta utveckling av stödstruktur som kan bygga kapacitet att stödja tillämpningen av innovation och ny teknik till att användas för att lösa samhällsutmaningar eller att utveckla öppna och tvärsektoriella nätverk för detta ändamål.
 • Organisationer kan med finansiering från Regionalfonden kan saminvestera i uppbyggnad och utveckling av infrastruktur och miljöer för forskning och innovation. Det kan röra sig om investeringar i både fasta och immateriella tillgångar.
 • Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer som finansieras genom detta program ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer. De behöver falla inom ramen för ’living labs’, öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi i linje med programgeografins specialiseringsområden.

  Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.
Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till

Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända
Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt

Samtliga projekt inom ramen för programmet ska beakta jämlikhet, jämställdhet, inkludering och säkerställa likabehandling. Kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet, inkludering och likabehandling ska integreras i framtagande, mål och genomförande av projekt är central. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna.

Kvinnor är underrepresenterade bland företagare jämfört med män, vilket riskerar leda till att kompetens, bra affärsidéer och affärsmodeller går förlorade. Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar och möjligheter att skapa bärkraftiga innovationer med stöd från innovationsinfrastrukturen.

För att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och nå en högre innovationsgrad i regionen behöver traditionella synsätt och strukturer i de innovationsfrämjande systemen förändras för att möjliggöra att regionens bredd av kompetens, erfarenheter och affärsidéer tillvaratas och inkluderas. För specifikt mål 1.1 är jämställdhetsintegrering ett krav. Det ska också framgå i projektbeskrivningen hur projektkonstellationen har tillkommit i förhållande till projektets fokus. Det ska framgå i vilken mån man har vänt sig till sådana aktörer man vanligtvis inte arbetar med. Dessa beskrivningar ska framgå för att borga för att projekt i Skåne-Blekinge sätts upp och bedrivs ändamålsenligt och inkluderande med nya samarbeten och att projekt inte uppkommer slentrianmässigt.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Se länk nedan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se även länkar ovan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Skicka in ansökan digitalt till Tillväxtverket via Min ansökan

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

Johanna Wahn, Malin Hassler eller Sally Grahn eller kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Tillväxtverket planerar tidiga projektidéträffar
Hör gärna av dig till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur du kan testa din projektidé.

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge