Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla företags konkurrenskraft i Östra Mellansverige

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland

Nu finns möjlighet att söka stöd för insatser som stärker regionens små och medelstora företags konkurrenskraft. Projekten ska vara kopplade till Östra Mellansveriges utpekade utmaningar smart industri, energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning eller Life science-välfärd och e-hälsa.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att utveckla konkurrenskraft och hållbar tillväxt hos företag.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Regionalfonden kan finansiera max 40 procent av ett projekts totala kostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan ni ansöka om finansiering för insatser som bidrar till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom att underlätta för en grön omställning och utveckling i nya och befintliga företag.

De små och medelstora företagen är avgörande för Östra Mellansveriges ekonomi i egenskap av jobbskapare och genom sina bidrag till dynamik och förnyelse av näringslivet. För att nå ökad och långsiktigt hållbar utveckling är dessa företag och tillblivelsen av nya företag samt relationen mellan mindre företag och stora företag avgörande.

För att stärka entreprenörskapet relaterat till Östra mellansveriges utmaningsområden, öka företagens möjlighet att utvecklas och fortsatt vara konkurrenskraftiga finns behov av direkta och indirekta insatser mot företag genom affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning och tillgång till olika nätverk. Det handlar också om breddad tillgång till och användningen av finansiella instrument och annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden, inte minst för bolag som har ambitioner att växa och expandera. Här är det även viktigt med rådgivning och stöd för affärsutveckling och internationalisering.

Samhällsutvecklingen visar att omställningsförmåga är ett avgörande område där företag måste vara följsamma. Det kan gälla att främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi vilket kräver förändring av hela värdekedjor där innovativa hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och affärsmodeller. Ytterligare ett prioriterat område handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Ytterst handlar detta om att utveckla ett regionalt innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och en långsiktig finansiering.

Genom att bedriva projekt ser vi att ni inom ramen för den här utlysningen kommer att bidra till miljömässig, ekonomisk, social perspektiv ska integreras i insatsen. Alla aspekter av hållbarhet ska beaktas, och ni behöver därför göra en hållbarhetsanalys innan ni skickar in en ansökan.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

Inom smart specialisering har Östra Mellansverige gjort gemensamma satsningar. Det handlar om fyra områden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar, behov och utvecklingsriktningar i näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i Östra Mellansveriges smarta specialiseringsområden.

Smart Industri

Industrins aktörer står inför utmaningar och har stora utvecklingsbehov i relation till digitalisering, innovations- och teknikutveckling och dess möjligheter. Ökade krav på hållbar produktion och ökad konkurrens ställer krav på investeringar i innovations- och produktionsprocesser. Omställningsförmåga kräver även utveckling av nya hållbara affärsmodeller, att företag kan nå nya marknader och med nya arbetsprocesser kommer krav på ny kompetens och nya färdigheter. Investeringar i innovationsstrukturer för att omsätta kunskaper inom AI, visualisering, produktionsteknik, automation, materialutveckling och tillverkning inom Life science med mera, till nytta inom industrin, är nödvändiga.


Morgondagens energilösningar

Övergången mot innovativa och förändrade energisystem med nya produktions-, tjänsteleverans- och distributionssätt för energi samt en accelererande elektrifiering ställer krav. Det reser också nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens och hållbarhet. Digitaliseringen medger nya lösningar inom områden som fastighet, stadsutveckling med byggnation, mobilitet/transporter, fordon och industriproduktion. Utmaningen för näringslivet är att kunna visa hur integrationen av fristående teknologier och produkter bidrar till framtida energi- och resurseffektiviseringslösningar. Detta samtidigt som affärsnyttan påvisas för kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader.

Hållbar livsmedelsförsörjning

En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och stort behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.


Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

Vård- och omsorgsorganisationer står inför betydande utmaningar, där bland annat demografiska förändringar kräver innovation och nytänkande. Det kräver också utveckling av kompetens, implementering av lösningar för digitalisering/välfärdsteknik och nya sätt att organisera välfärdssektorn. Området kräver förnyelse och innovationsutveckling och här kan den industriella Life science- sektorn som är framträdande inom regionen bidra. Branschen inkluderar ledande företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik, men även grundforskning och klinisk forskning. Dess bidrag gäller både i verksamheter som generellt i näringslivet. Det gäller även inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg och där igenom skapar nya marknader. Inom vård- och omsorgssektorn är även behovet av en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen på länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning kunna bidra till ett eller flera av följande globala mål:
3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Insatser för en smartare industri förväntas leda till mer hållbar industri. Insatser för mer hållbar livsmedelsproduktion förväntas leda till mer hållbar konsumtion och produktion. Insatser inom life science-välfärd och e-hälsa kan leda till god hälsa och välbefinnande. Morgondagens energilösningar kan bidra till hållbar energi för alla. Samtliga projekt förväntas bidra till jämställdhet, minskad ojämlikhet samt bekämpa klimatförändringarna.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé (länka till sidan i handboken).

Mejla: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket kommer att hålla i två informationstillfällen digitalt.
Datum för digitala informationstillfällen är:
23 juni 2022 klockan 9-10
6 september 2022 klockan 9-10

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Målgrupp för insatserna är:

 • Projektägare inom innovationssystemet: ägare av projekt inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle.
 • Företag: små och medelstora företag inom utmaningsområdena.
 • Aktörer inom innovationssystemen: Science parks och inkubatorer, acceleratorer, innovationskontor, lärosäten, klusterorganisationer, branschorganisationer och forskningsinstitut.
 • Samverkanplattformar: nätverk, klusterorganisationer och forskningsmiljöer, primärt kring Östra mellansveriges utvalda utmaningsområden.
 • Offentlig sektor; regioner och kommuner, offentligt ägda bolag.

För vad kan ni söka?

Insatserna ska vara kopplade till något/några av Östra Mellansveriges utpekade utmaningsområden:

 • Smart Industri
 • Morgondagens energilösningar
 • Hållbar livsmedelsförsörjning
 • Life science-välfärd och e-hälsa

  Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp. Det handlar om prestationer (det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs), effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende)

  Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:
 • Insatser som gör det möjligt för små och medelstora företag att kunna utveckla och vidga sin affärsverksamhet i linje med Smart specialisering och ett diversifierat näringsliv. Detta skulle exempelvis kunna innebära insatser kring affärsmodeller, uppskalning av verksamheter, innovativ offentlig upphandling, långsiktig kapitalförsörjning och åtgärder för ett effektivare och mer hållbart resursutnyttjande, motståndskraftiga leveranskedjor eller socialt ansvar.
 • Insatser riktade till Små och medelstora företag för att de ska kunna involveras i innovationsprocesser, vilka i sin tur kan bidra till att öka företagens investeringar i forskning och utveckling.
 • Insatser som minskar fragmentering och ökar samverkan mellan befintliga aktörer för bättre koordinerade och paketerade erbjudanden till små och medelstora företag i Östra Mellansverige samt insatser som bidrar till en ökad tillgång till test- och demonstrationsanläggningar, även de som är lokaliserade i andra regioner.
 • Insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för ökad korsbefruktning mellan olika branscher och kompetenser. Insatserna kan även avse stöd i tidiga kommersialiseringsfaser och tillgång till testbäddar och FoI-infrastrukturer (inkl. verifieringsmedel), liksom stöd för kliniska prövningar och öppna hälsodata.
 • Insatser som främjar samarbeten mellan olika slags aktörer för att utveckla nya erbjudanden med fokus på att stödja en mer djupgående strukturomvandling av företagens hela verksamhet. Detta kan även inkludera verksamheter i andra regioner eller internationellt. Nya erbjudanden ska svara upp mot utmaningsområdena eller näringar med tydlig tillväxtpotential.
 • Programmet ska även kunna bidra till att utvecklingsresurser skapas för att aktörer och samarbetsplattformar ska kunna underlätta korsbefruktningar mellan branscher och kompetenser, kompetensutveckling, bättre kunskap om- och tillgång till behovsägare samt stöd i tidiga kommersialiseringsfaser.
 • Insatser där små och medelstora företag kan erbjudas stöd för att kunna komma samman för utbyte av tekniklösningar och kompetenser, men också för att både kopplas upp och bättre nyttja existerande hubbar och testmiljöer där nya koncept och systempåverkande lösningar kan utvecklas, testas och kommersialiseras.
 • Insatser gentemot små och medelstora företag kopplat till säkerhet, robusthet och resiliens. Vi ser gärna insatser som kopplar an till industriell symbios eller cirkulära affärsmodeller.

  Det finns också ett behov av projekt som arbetar brett med affärsutveckling samt kompetensutveckling.

Mer om programmet Östra Mellansverige.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att ansökan ska öppna är både att programmet godkänns och att en förordning beslutas. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.
Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i handboken.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet december 2022. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

E-post: ostramellansverige@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé (länka till sidan i handboken).

Tillväxtverket kommer att hålla i två informationstillfällen digitalt.
Datum för digitala informationstillfällen är:
23 juni 2022 klockan 9-10
6 september 2022 klockan 9-10