Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla företagens energi­effektivitet i Småland och Öarna

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg

Har du idéer som främjar klimatomställningen och utvecklingen för en bättre miljö? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser som främjar energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser i små och medelstora företag.

Illustration av en profil

Vem?

Organisationer med små och medelstora företag som målgrupp.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysning omgång 2 - 2022

Ökad takt i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre miljö.

Politiskt mål 2 Ett grönare Europa
Specifikt mål 2.1 Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser

Utmaningar och behov

Klimatomställningstakten är för långsam för att nå målen i klimat- och energiplanerna. En stor del av utsläppen inom Småland och Öarna kommer från tillverkande industrin. Därför behövs åtgärder för att minska utsläppen samtidigt som konkurrenskraften bibehålls.

En ökad kunskap och medvetenhet inom energieffektiviseringsområdet är något som företagen behöver. Företag behöver hjälp med att få en överblick av hur de kan stärka sin energieffektivitet i syftet att bidra till minskad klimatpåverkan. Detta gäller t.ex. utveckling av företagens energisystem, effektiva inköp och utveckling av nya modeller och strukturer.

I området finns bland annat flera trähusfabriker, enskilda byggföretag och fastighetsutvecklare som har ett behov av att utveckla energieffektivt och hållbart byggande. Samverkan, både inom offentlig sektor samt mellan stödjande organisationer i det företagsfrämjande systemet, är en viktig grundbult för att lyckas med det.

För att åstadkomma en omställning inom energieffektivisering behöver all kompetens tillvaratas. Samtliga projekt behöver visa hur man integrerar perspektiv kring mångfald och jämställdhet för en ökad takt i omställningen.

Insatser

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer. Insatserna ska vara i linje med Sveriges befintliga mål inom energi- och klimatområdet. Insatserna ska bidra till portalmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. För exempel på insatser som efterfrågas se avsnitt ”För vad kan ni söka?”.

Vad ska projekten leda till

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ökar sin energieffektivitet och minskar utsläppen av växthusgaser. Genomförda insatser ska bidra till att öka takten i klimatomställningen, göra arbetsmarknaden mer jämställd, stärka kompetensförsörjningen, öka konkurrenskraften, höja innovationsförmågan eller bidra till att digitalisera små- och medelstora företag.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Låg takt i klimatomställning och utveckling för en bättre miljö

Klimatomställningstakten är för långsam för att nå målen i klimat- och energiplanen. Därför behövs åtgärder för att minska utsläpp samtidigt som konkurrenskraft bibehålls.

Ojämställd arbetsmarknad

Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för jämställd regional utveckling. Normer behöver vidgas och attityder förändras för att bryta ett rådande traditionellt sätt att se på t.ex. innovation, ledarskap och företagande. I Småland och öarna ska kvinnor och män ha samma förutsättningar till delaktighet i utvecklingsarbete och på lika villkor ta del av resurser. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tillvaratas.

Svag kompetensförsörjning

Sysselsättningstillväxten drivs av utrikes födda vilken är den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar och bidrar till större delen av arbetskraftstillskottet. Det finns bristande matchning samt låg formell utbildningsnivå i arbetskraften i Småland och öarna samtidigt som kompetens flyttar från Småland och öarna. Att både den genomsnittliga och högsta utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag ger svårigheter att ta till sig akademisk kunskap. Det är ett hinder för samverkan med universitet och högskolor och forskningsinstitut vilket framhålls som en avgörande faktor för framgång inom smart specialisering.

Svag konkurrenskraft

Småland och öarna har lågt nyföretagande, låg internationalisering, lågt kunskapsinnehåll, liten branschbredd, svag tillväxt och låg lönsamhet inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas genom att bland annat öka antal tjänste- och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad

För att jämna ut regionala skillnader i innovationsresultat och konkurrenskraft rekommenderas investeringar i stödfunktioner till befintliga kluster, stärkt konkurrenskraft och användning av avancerad teknik. Utveckling av skräddarsydda system för smart specialisering och främjande av internationellt och regionalt samarbete, i syfte att utbyta kunskaper och uppnå en kritisk massa för specialiseringarna, uppmuntras. Det framhålls att innovationskapacitet kan öka genom samarbete mellan lärosäten och små och medelstora företag. Kommissionen konstaterar även att behov finns av att utveckla färdigheter för att skapa regionala innovationssystem.

Svårt att få ut effekter av digitalisering

Småland och öarna är ett industri- och förädlingsstarkt område men graden av automatisering, Artificiell intelligens (AI)och robotisering är för låg. Ett digitaliseringslyft med fokus på säkrad nytta behövs i tillhandahållande av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Globala mål

Projektansökningarna ska ligga i linje med ett eller flera av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.

5 och 10 - Jämställdhet och Jämlikhet

Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling, globalt mål 5.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av Till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Projekt som integrerar jämlikhet i sin organisation och sina aktiviteter minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

För att uppnå en hållbar utveckling kopplad till målgruppen små- och medelstora företag vill vi att alla projekt beaktar jämställdhet och jämlikhet inom ramen för sina aktiviteter. Jämlikhet och jämställdhet ger också större förutsättningar för nytänkande och innovation.

7 - Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

11 - Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

13 - Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon. Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland: Roland Engkvist
roland.engkvist@gotland.se
Tel: 070-447 70 10

Vem kan söka?

Exempel på organisationer som förväntas söka i Småland och Öarna är organisationer inom det regionala företagsfrämjandesystemet och ägare av miljöer och infrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer. Även organisationer med säte utanför området är välkomna att söka för insatser som stärker små- och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för följande insatser:

 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

Mer om Regionalfonden Småland och öarna.

Hur mycket kan ni få i stöd?

 • Ni kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.
 • Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.
 • Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Handbok för EU-projekt

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt kan pågå i maximalt: 40 månader

Det är inte möjligt att söka för förstudier i denna utlysning.

Mer om projekttyperna i Handbok för EU-projekt

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Småland och Öarnas program inom Regionalfonden. Ändringar i programmet kan fortfarande ske. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmet godkänds.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Åtgärder för att säkerställa jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet och verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska integreras horisontellt i alla projekt. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna ska yttra sig över vilka ansökningar som prioriteras bland de ansökningar som har godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverket fortsatta beredning. Prioritering av ansökningar är planerad till slutet av mars 2023

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson, Ellen Khoushaba, Malin Hassler eller Henrik Blomberg.

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Den 3 oktober kl. 13.00-14.00 ges tillfälle att delta i digitalt informationsmöte kopplat till innehållet i publicerade utlysningar. Vill ni delta, hör av er till oss. Se mejladress ovan.