Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla färdigheter för smart specialisering

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har du idéer på satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap?

Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska bidra till ökad kapacitet för god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier för att utveckla färdigheter för smart specialisering.

Illustration av en profil

Vem?

Näringsliv, offentlig sektor, och akademi som deltar i regionalt utvecklingsarbete.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt fördelas 72 miljoner kronor.
Maximalt 40 procent av projektets totala budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till vid satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Ansökan måste ske i dialog med någon eller båda av Mellersta Norrlands regioner - Region Västernorrland och/eller Region Jämtland Härjedalen.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande utmaningar

God styrning av regionala strategier för smart specialisering


Aktörer i Mellersta Norrland behöver möta en omvärld i förändring, bland annat effekterna av den digitala transformationen och den gröna omställningen, för att även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga på marknaden. I det arbetet är innovation och insatser för hållbar industriell omvandling centralt, det lyfts i såväl europeiska rekommendationer som nationella och regionala strategier.

När Mellersta Norrland tar del av Regionalfondens insatser för innovativ och smart ekonomisk omvandling är god styrning av de regionala strategierna för smart specialisering avgörande. Kravet är nytt för denna programperiod och därmed uppkommer behov av regionala satsningar och investeringar för att realisera god styrning samt för att bygga kapacitet för utveckling av färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna med:

 • inkluderande regional samverkan med ett utvecklingsarbete som förbättrar ett mer resultatinriktat genomförande samt insatser som fokuserar till smarta specialiseringsstrategiernas styrkeområden och behov.
 • skräddarsydda regionala ekosystem utifrån och utbildning anpassade efter regionala och lokala förutsättningar.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet anses särskilt stödja globalt mål 9 genom prioriteringarna inom smart specialisering, innovation och transportinfrastruktur, samt mål 7 för insatserna kopplade till förnybar energi. Även mål 12 är fokus för programmet genom prioriteringen cirkulär ekonomi. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan.

Ni ska beskriva hur projektet ska ge direkta bidrag till främst mål 9.

Programmets valda specifika mål har goda förutsättningar att bidra till ett stort antal andra mål i Agenda 2030 genom kravet att alltid balansera och förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgå ifrån projektets insatser och förväntat resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenserna som projektets insats kan ha på Agenda 2030-målen.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Innan du ansöker ska du bör du testa din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé här:

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, små- och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället som är aktivt inom det smarta specialiseringsarbetet söka stödet.

Ansökan ska ske i dialog med Region Västernorrland och/eller Region Jämtlant Härjedalen

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatser som går att söka stöd för är utveckling av stödstrukturer. Kravet om god styrning av regionala strategier för smart specialisering är nytt för denna programperiod och centralt för att lyckas med andra insatser för innovation och smart ekonomisk omvandling. Behovet av satsningar för innovation och smart ekonomisk omvandling är därmed stort.

Projektet ska bidra till:

 • Satsningar som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
 • Satsningar på mötesplatser som samlar aktörer inom län och över läns- och landsgränser för att exempelvis identifiera utvecklingsinsatser, samla aktörers behov för att flytta fram positioner, nya marknader och möjligheter till FoU-samarbeten.
 • Kompetensutveckling och utbildning hos involverade aktörer om smart specialisering, bland annat en inkluderande samverkan för att tillvarata affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet oavsett kön och bakgrund.
 • Stödstrukturer för bland annat innovation, kompetensförsörjning samt internationalisering som kopplar samman aktörer i Mellersta Norrland med aktörer och värdekedjor på nationell och internationell nivå.
 • Framtagande av analyser för att löpande utveckla processen och hantera flaskhalsar och arbetet med smart specialisering.

Effekter på kort och medellång sikt:

 • Mötesplatser formade för glesa miljöer
 • Etablerade processer för hållbar smart specialisering som anpassats efter regionala
  förutsättningar
 • Nya arbetssätt och metoder för entreprenöriellt deltagande i S3-arbetet
 • Fler aktörer och fler kluster som deltar i regionala S3-processer

Jämtland Härjedalen och Västernorrlands smart-specialiseringsstrategier återfinns hos vardera regions tillväxtavdelning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1.4 finns 72 miljoner kronor att söka. n

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)