Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk små och medelstora företag i Övre Norrland

  • Stängd 15 december 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer (RUA) ansöka om finansiering till regionalt företagsstöd. Stödet ska gå till insatser som stärker företagens konkurrens - och attraktionskraft, innovationsförmåga och förmåga att internationalisera. Stödet ska även gå till att satsa på en grön och digital omställning.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Ramprojekt för regionala företagsstöd.

Illustration av en profil

Vem?

Regioner och
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 150 miljoner kronor
Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Stödet ska bland annat bidra till ökad attraktivitet, ökat förädlingsvärde, att hitta nya marknader och bidra till grön och digital omställning i små och medelstora företag. Viktiga aspekter för långsiktig konkurrens- och attraktionskraft är att arbeta för att öka inkludering, jämställdhet och mångfald för ett breddat företagande i hela Övre Norrland. Företagens kreativitet och engagemang är en nödvändighet i arbetet med att bidra till en hållbar lokal och regional utveckling bidrar till regionens välfärd och möjligheter till synergieffekter i den gröna omställningen.

Utlysningen enbart är öppen för regioner och andra regionalt utvecklingsansvariga aktörer med godkänd stödordning som möjliggör att stöd kan beviljas till företag. Målgrupp för insatserna är små och medelstora företag med god omställningsförmåga och vilja att satsa på utveckling, förnyelse och innovation. Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet att satsa på hållbar tillväxt.

Med målet att främja företagens konkurrenskraft är följande tematiska inriktningar önskvärda: ökat attraktivitet och konkurrenskraft, innovation, internationalisering samt digital och grön omställning. Insatserna behöver också rikta sig mot investeringar i enskilda företag.

Exempel på önskvärda inriktningar:

Insatser som ökar företagens attraktivitet och konkurrenskraft

För att stärka företagens konkurrenskraft och bidra till ökad näringslivets attraktivitet behövs insatser som främjar kunskap om jämställdhet, integration och mångfald som konkurrensfördelar och attraktionskraft för stärkt entreprenörskap och företagande.


Innovation

Det behövs satsningar på aktiviteter som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. För att tillvarata innovationskraft och tillväxtpotential är det viktigt att projekten säkerställer att stöd fördelas jämställt och når en mångfald av företagare.


Internationalisering

Regionens företag behöver öka sin närvaro på växande globala marknader, inte minst med tanke på att utvecklingen i många tillväxtländer leder till ökad efterfrågan på varor och tjänster inom områden där Övre Norrlands företag ligger långt framme i utvecklingen. Internationalisering ska vara ett naturligt steg i företagens utveckling samtidigt som olika branscher har olika behov av stöd vid internationalisering och export.


Digital och grön omställning

Företagsstödet ska bidra till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Övre Norrland genom att underlätta för en digital och grön omställning samt utveckling i befintliga företag.

Insatserna ska också vara kopplade till något, eller några, av programområdets områden för smart specialisering. Inom regionernas fokusområden för smart specialisering finns bland annat besöksnäring och kulturella och kreativa näringar upptagna som viktiga områden för diversifiering av näringslivsstrukturen.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Att förbättra små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft

Företag inom olika branscher har olika behov när det gäller attraktivitet, innovation, internationalisering samt digital och grön omställning. Det finns behov att ge förutsättningar till små och medelstora företag i Övre Norrland för att de ska kunna fortsätta växa och stärka sin konkurrenskraft. En utmaning är dock att förädlingsgraden av varor och tjänster fortfarande är relativt låg hos företagen. Företag behöver resurser och ekonomiska möjligheter för att göra de investeringar som krävs för att kunna utveckla sina produkter och tjänster. En viktig aspekt med att förbättra små och medelstora företagens konkurrenskraft är att arbeta med ökad jämställdhet och inkludering inom näringslivet för att möta utmaningar kring kompetensförsörjningsbehov, attraktivitet och innovationsförmåga.

Insatserna inom ramen för Regionalfonden ska stödja satsningar på aktiviteter som stimulerar företagare i hela Övre Norrland till nyetablering, expansion och innovation och som bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. För att ta tillvara på innovationskraft och tillväxtpotential är det viktigt att programmet säkerställer att stöd fördelas jämställt och når en mångfald av företagare. De stora investeringar som för närvarande sker inom programområdets geografi öppnar upp nya möjligheter, och kommer också att innebära nya utmaningar, för företag. Nya produkter och tjänster kommer att efterfrågas och det kommer att krävas en omställning av befintliga näringars verksamheter för att möta upp nya tekniska och miljömässiga krav.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och förmågan hos sektorer och branscher att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd. Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17). Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för denna utlysning: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12). Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis:

Delmål 8.3; Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
Delmål 8.5; Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Delmål 12.2; Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Delmål 17.17; Uppmuntra effektiva partnerskap

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att reglerna för stödet följs.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att det är tydligt om någon del i ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet finns i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Preliminärt program Övre Norrland
Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna utlysning avser:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.3 - Små och medelstora företag tillväxt och konkurrenskraft
Mer om programområdet Övre Norrland

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Vem kan söka?

Regioner och Regionalt utvecklingsansvariga aktörer med godkänd stödordning har även möjlighet att ansöka om: ramprojekt för regionala företagsstöd i enlighet med de gällande särskilda förordning för ramprojekt

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Denna utlysning är öppen för regioner och regionalt utvecklingsansvariga aktörer med godkänd stödordning för att söka om ramprojekt där företagsstöd tillämpas. Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar sitt EU-stöd vidare till de företag och organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser. Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd, företagscheckar eller delprojekt inom projektet.


Ni ska rikta er ansökan på följande prioritering och särskilt mål:

- Politiskt mål 1: ett smartare Europa/Prioritering: Smart specialisering inom digitalisering, entreprenörskap och kompetensförsörjning
- Särskilt mål: Små och medelstora företag tillväxt och konkurrenskraft.


Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.
Om Förändringsteorin.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel, exempelvis medfinansiering genom regionala tillväxtmedel (anslag 1:1), eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra ansökningsdatum som ni behöver förhålla er till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader. Större strukturella satsningar som ramprojekt kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. En förutsättning för att ansökan ska öppna är att programmet godkänns. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Här hittar ni information om vad som gäller för ramprojekt: Särskilda krav för vissa typer av projekt. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handboken för EU-projekt. Läsa mer om Krav på projektet och Krav på er som ansöker EU-stöd.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projekt-ansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: ovrenorrland@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)