Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk nyttan av digitalisering i Övre Norrland

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Har ni idéer på projekt som förbättrar företags digitalisering och stärker nyttjandet och potentialen med digital teknik? Sök EU-finansiering för insatser som förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation. Syftet är att möta samhällsutmaningar och minska skillnader inom regionerna i Övre Norrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier med syftet att öka nyttjandet med digitalisering,

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga aktörer, Universitet/högskolor, och övriga företagsfrämjande aktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 75 miljoner kronor. Maximalt 40 procent av projektets budget

Vad handlar erbjudandet om?

Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Övre Norrland. Det krävs en effektivisering av traditionella processer och en omställning till nya. Digitalisering har även ett stort betydelse för att minska det geografiska avståndet. Den digitala omställning behöver olika typer av insatser, utifrån ett regionalt perspektiv, som innefattar både spets och bredd och baseras på nytta.

Målet är att säkerställa en långsiktig och hållbar digital transformation där kompetens, förmågor och kapacitet byggs upp och tas tillvara på sätt som kan gynna samhället.

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:

Politiskt mål 1: Ett smartare Europa,
Specifikt mål 1.2: Stärka nyttan av digitalisering.

Exempel på insatser som efterfrågas är:

 • Artificiell intelligens och nya tekniker och applikationsområden som driver på den digitala utvecklingen och som under de kommande åren direkt eller indirekt kommer att påverka de flesta verksamheter och affärsområden.
 • Stimulera utveckling och användning av digital teknik samt en ökad digital delaktighet med potential att leda näringslivets och organisationers strukturomvandling.
 • Stödja initiativ för att öka förståelsen för digitaliseringens påverkan på verksamhets- och affärsmodeller. Beslutsfattare och ledare är t.ex. en viktig målgrupp för att realisera det förändringsarbete som digitaliseringen medför.
 • Uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra digitaliseringens potential.
 • Stödja etablering av digitala plattformar/hubbar och stödstrukturer för att kunna erbjuda det regionala näringslivet och offentlig sektor större förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Insatser som leder till utveckling av digitala varor och tjänster som kan erbjudas på en såväl lokal, nationell som global marknad.
 • Förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation i syfte att möta samhällsutmaningar och minska inom regionala skillnader.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Digitalisering är i sig inte ett självändamål. Utan det är ett medel som hjälper med att lösa regionala behov och utmaningar. Rätt använt är det ett verktyg för att på ett hållbart sätt skapa utveckling, konkurrens- och attraktionskraft likväl som att säkerställa en effektiv service och välfärd för att skapa hög livskvalitet till invånarna.

För att såväl regionens näringsliv, offentliga sektor och civilsamhället ska kunna utvecklas och ha konkurrenskraftiga verksamheter krävs att de kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Öka små och medelstora företags konkurrens- och attraktionskraft
Digitalisering kan skapa värde, göra nytta och bidra till att möta samhällsutmaningar på många olika sätt. Små och medelstora företag kan t.ex. nyttja digitalisering för att effektivisera sin verksamhet, höja kvaliteten, flexibiliteten och skapa nya affärsmöjligheter genom ett förändrat utbud av produkter som kan nå en global marknad. För att klara av den digitala transformationen måste företagen kunna ta till sig ny teknikutveckling och koppla den till nya affärsmodeller samt ha förmåga att ställa om organisationen för att dra nytta av den nya tekniken.

För vissa företag handlar det om att komma igång och ta det första stegen på sin digitala resa medan det för andra handlar om att fortsätta en redan påbörjad resa. För att kunna stödja alla måste det finnas ett brett perspektiv där så många som möjligt kan få stöd för att ta del av den digitala transformationen men också ett perspektiv där organisationer i framkanten kan få stöd att utveckla nya digitala innovationer och lösningar.

Behov till digital omställning inom olika och flera sektorer
Det finns stora skillnader mellan och inom olika sektorer på hur bra man är på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att man nyttiggör digitaliseringen av rättsväsendet så att ny teknik säkerställer dess digitala funktioner, t.ex. när det gäller cybersäkerhet.

Det finns studier som visar att mindre organisationer generellt är sämre än större på att ta tillvara möjligheterna. Organisationens lokalisering kan påverka förmågan för den digitala transformation.

Det finns stora skillnader mellan och inom olika branscher. Störst effekt av digitalisering får de organisationer som lyckas kombinera sina digitala investeringar med en tydlig strategi för sin övergripande affärs- eller verksamhetsutveckling.

Underlätta och påskynda strukturomvandling
Användningen av digitala lösningar kan underlätta och påskynda strukturomvandling inom såväl näringslivet som offentlig sektor. Detta kan i sin tur bland annat medföra exempelvis en högre kvalitet inom äldreomsorgen, en minskad miljöbelastning och ett främjade av kulturell mångfald.

Samhällets konkurrenskraft ökar när nya digitala produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas. Det minskar även resande och leder till en mer hållbar konsumtion och produktion. Inom många områden sker idag den digitala utvecklingen allt mer genom en samverkan av aktörer utifrån gemensamma systemperspektiv. Detta för att ta till vara möjliga synergier och för att inte begränsas av strukturella indelningar i olika sektorer, branscher eller företag.

Det är viktigt att såväl aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan ta tillvara på digitaliseringens potential för att öka sin utveckling och attraktionskraft.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och förmågan hos sektorer och branscher att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd.

Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav. Ett baskrav är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för denna utlysning och för Digitalisering: Hållbar energi för alla (Mål 7); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 5.1; Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Delmål 8.2; Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering. Delmål 9.1; Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Preliminärt program Övre Norrland
Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna utlysning avser:
Politiskt mål 3 - Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.2 - Dra nyttan av digitalisering
Mer om programområdet Övre Norrland

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället kan söka stödet. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Tre resultatkedjor
Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen. Om Förändringsteorin Öppnas i nytt fönster.

Policyinitiativ om digitalisering som insatser kan/bör kopplas till:
På flera olika arenor - internationella, nationella, regionala och hos olika myndigheter - pågår det stora initiativ för att främja den digitala utvecklingen. Det här kommer att påverka finansiella utrymmen och regler kring stimulanser till företagen och dess utveckling och det är därför viktigt att ta upp detta systemperspektiv.

 • Sveriges nationella digitaliseringsstrategi
 • Europeiska unionen - DIGITAL och EUs gröna giv
 • Europeiska unionen - Digital Market Act och Digital Services Act
 • Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021 -2030
 • Myndighetssamarbete - Kraftsamling för digital strukturomvandling för ett hållbart digitaliserat Sverige
 • Digital spetskompetens

Insats i annat land
En insats får helt eller delvis genomföras i annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan också läggas till ett redan pågående projekt i form av ett påbyggnadsprojekt, för att stärka arbetet mot projektmålet. Båda alternativen kan användas för insatser i linje med exempelvis smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi för Östersjöregionen.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030
Bidra till Östersjöstrategin (länk)

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel, exempelvis medfinansiering genom regionala tillväxtmedel (anslag 1:1), eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra ansökningsdatum som ni behöver förhålla er till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. En förutsättning för att ansökan ska öppna är att programmet godkänns. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projekt-ansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 00 (växel)