Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk näringslivets kompetensförsörjning i Övre Norrland

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Har du idéer för projekt som främjar insatser för kompetensutveckling inom utpekade områden för smart specialisering? Sök EU-finansiering för insatser som ska bidra till att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning i Norrbotten och Västerbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt som bidrar till att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom offentlig sektor, utbildning och det företagsfrämjande systemet.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 50 miljoner kronor
Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen ska bidra till att främja flexibla och behovsanpassade insatser för kompetensutveckling inom utpekade områden för smart specialisering. Den ska också främja det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 1: Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.4: Utveckla färdigheter för smart specialisering

Vad är smart specialisering?
Smart specialisering är centralt inom i EU:s sammanhållningspolitik och är ett verktyg för att styra användningen av EU:s fonder. Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor.

Specialisering och spets kräver kompetens och det är därför viktigt att insatser för kompetensutveckling har en tydlig koppling till Norrbottens och Västerbottens utpekade områden för smart specialisering. Längre ned hittar ni en lista med utpekade områden för smart specialisering.

Exempel på insatser som efterfrågas i Övre Norrland:

 • Kompetensutveckling som är anpassad till de behov näringslivet har i Västerbotten och Norrbotten
 • Genomföra insatser för att arbeta strategiskt kompetensförsörjning i företag
 • Utveckla ett system för rådgivning, gärna ambulerande, där företag kan få coaching i kompetensfrågor, rådgivning och utbildning nära sin verksamhetsort
 • Utveckla modeller för rekrytering och tillsammans med ett utvalt antal företag i smart specialiseringsbranscher och ett par kommuner med syftet att underlätta inflyttning av arbetskraft.
 • Öka tillgången till kompetens inom utpekade områden för smart specialisering genom att få fler universitetsstudenter att stanna i regionen efter examen.
 • Främja det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.
  Främja arbete med jämställdhet, integration och mångfald för att öka förmågan hos företag att attrahera och bibehålla kompetens.
 • Främja kunskapsutbyten och kunskapshöjande insatser i näringslivet genom samverkan med lärosäten, vilket också kan främja ungas samt studenters entreprenörskap och företagande.
 • Främja den samiska befolkningens entreprenörskap och företagande genom kompetenshöjande insatser. Främja social innovation och socialt entreprenörskap och företagande genom kompetenshöjande insatser med fokus på det utpekade området för smart specialisering Smarta samhällen
 • Utveckla system för att möta snabbt föränderliga kompetensbehov, och behov som uppstår på grund av teknikskiften eller stora etableringar.
 • Förbättra flexibiliteten kring modeller för att tillhandahålla yrkesutbildning och högre utbildning samt utveckla nya metoder för utbildning och lärande, exempelvis arbetsintegrerat lärande.
 • Utveckla fysisk infrastruktur och digitala lösningar för att hitta nya sätt för samverkan och kompetensutveckling samt överbrygga geografiska hinder för att tillgängliggöra relevant utbildning för branscher, sektorer och företag.
 • Stimulera framväxten av fler entreprenörer inom kunskapsintensiva branscher genom kompetenshöjande insatser.
 • Stimulera funktionell, geografiskt oberoende samverkan och kompetensutbyte mellan utbildningsaktörer, företag och organisationer för stärkt entreprenörskap och företagande.

Koppla insatserna till regionernas utpekade områden för smart specialisering
Projekt som genomförs inom ramen för denna utlysning ska ha en tydlig koppling till Norrbottens och Västerbottens utpekade områden för smart specialisering. Områdena anges nedan:

 • Naturbaserad ekonomi/ Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
 • Testbäddar
 • Energiteknik
 • Rymdteknik
 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Hälso- och sjukvård/Life Science
 • Smarta samhällen

Läs mer om Västerbottens och Norrbottens utpekade områden för smart specialisering i regionala strategier:

Norrbottens strategi för smart specialisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbottens innovationsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Stora utmaningar inom kompetensförsörjning

Regionens rekryteringsbehov är idag och på lång sikt betydande. Dessa utmaningar inom kompetensförsörjning beror bland på de stora industriinvesteringar som sker i Övre Norrland. Andra orsaker är bland annat gles befolkningsstruktur, en åldrande befolkning, starkt könssegregerad arbetsmarknad, låg digitaliseringsgrad och långa avstånd, långa avstånd till högskolor och universitet samt utflyttning.

Kompetensbrister - ett tillväxthinder

Kompetensbrister är idag det största tillväxthindret för företagens utveckling. Genom att geografiskt oberoende främja kompetensförsörjning såväl för spets- och nyckelkompetenser som för grundläggande breddkompetens, ökar möjligheten till att omställning till hållbara affärsmodeller och livslångt lärande matchas mot regionens näringslivsstruktur och arbetsmarknad.

Behov av koordinerade kompetensförsörjningsinsatser

Systemen för kompetensförsörjning är komplexa med en mängd aktörer, inom olika politikområden som påverkar utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå. Regionala och lokala aktörer som kan tydliggöra och driva näringslivets behov av kompetensförsörjning är därför viktiga för att utveckla strategisk samverkan för kompetensförsörjning.

Skillnader i tillgänglighet till utbildning

I regionen finns kunskapsintensiva fysiska miljöer främst koncentrerade till orter nära regionens universitet och forskningsinstitut. Det finns ett behov av investeringar i fysiska miljöer och teknik för distansutbildning för att öka förutsättningar till en ökad tillgänglighet och minskade restider för regionens mer glesa miljöer.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och förmågan hos sektorer och branscher att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd.

Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav. Ett baskrav är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för denna utlysning och för Digitalisering: Hållbar energi för alla (Mål 7); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 5.1; Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Delmål 8.2; Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering. Delmål 9.1; Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027. Öppnas i nytt fönster.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Preliminärt program Övre Norrland
Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna utlysning avser:
Politiskt mål 3: Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.4: Utveckla färdigheter för smart specialisering, kompetensförsörjning

Mer om programområdet Övre Norrland

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället kan söka stödet. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF+) har liknande inriktningar på insatser men skiljer sig tydligt åt när det gäller vilka målgrupper de riktar sig till och vart insatsernas främsta fokus ligger. Regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering medan utgångspunkten i ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

Resultatkedjor
Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .
Om Förändringsteorin Öppnas i nytt fönster.

Insats i annat land
En insats får helt eller delvis genomföras i annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan också läggas till ett redan pågående projekt i form av ett påbyggnadsprojekt, för att stärka arbetet mot projektmålet. Båda alternativen kan användas för insatser i linje med exempelvis smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi för Östersjöregionen.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030 Öppnas i nytt fönster.
Bidra till Östersjöstrategin Öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel, exempelvis medfinansiering genom regionala tillväxtmedel (anslag 1:1), eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra ansökningsdatum som ni behöver förhålla er till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. En förutsättning för att ansökan ska öppna är att programmet godkänns. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projekt-ansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 00 (växel)