Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk konkurrens­kraft och entreprenör­skap

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

De stora industriinvesteringar som sker inom Övre Norrland ställer nya krav på företag. Både för de som som påverkas direkt av omställningen, exempelvis underleverantörer och närliggande industri. Vissa sektorer påverkas också indirekt på grund av det ökade behovet av inflyttning till länen. Nu kan ni söka finansiering för insatser som hjälper till att möta de nya förutsättningarna och som främjar tillväxt och entreprenörskap.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Illustration av en profil

Vem?

 Offentliga aktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, kommuner med flera.


Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningens budget är
cirka 75 miljoner kronor.
Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Stärk ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv

Ett stärkt entreprenörskap är viktigt för Övre Norrlands förmåga att utvecklas och fortsätta att stärka sin konkurrenskraft. Nu kan ni ansöka om finansiering för insatser som bidrar till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom att underlätta för en grön omställning och utveckling i nya och befintliga företag. Det kan exempelvis handla om satsningar på aktiviteter som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation och som bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. Det kan också avse strukturer för att utveckla nya typer av affärsmodeller, exempelvis med basen i civilsamhället eller andra affärsmodeller som utmanar traditionella sätt att värdera företagande.

Öka närvaron på globala marknader

Regionens företag och organisationer behöver öka sin närvaro på växande globala marknader, inte minst med tanke på att utvecklingen i många tillväxtländer leder till ökad efterfrågan på varor och tjänster inom områden där Övre Norrlands företag ligger långt framme i utvecklingen. Internationalisering ska vara ett naturligt steg i företagens utveckling samtidigt som olika branscher har olika behov av stöd vid internationalisering och export.

Anpassa till lokala och regionala behov

Stödstrukturerna bör anpassas efter lokala och regionala behov, där vissa former bör vara riktade både mot kunskapsintensivt företagande och etablering av spjutspetsföretag, samt företagande med lägre kunskapsintensitet som har tillväxtpotential.

Koppla ihop insatsen med utmaningarna och områden för smart specialsering

Insatserna bör vara kopplade till att lösa några av de utmaningar, eller ta vara på möjligheter, som följer i spåren av de stora industriinvesteringar som sker inom programområdet. Satsningar på en breddad och diversifierad arbetsmarknad omfattas av utlysningen.

Insatserna ska också vara kopplade till något, eller några, av programområdets områden för smart specialisering. Inom regionernas fokusområden för smart specialisering finns bland annat besöksnäring och kulturella och kreativa näringar upptagna som viktiga områden för diversifiering av näringslivsstrukturen

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål


Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevanta: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12). Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 8.3; Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet, delmål 8.5; Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla, delmål 12.2; Hållbar förvaltning och användning av naturresurser eller delmål 17.17; Uppmuntra effektiva partnerskap

Varför Agenda 2030?

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Krav på hållbarhet i alla insatser

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt

Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Små företag på stor geografisk yta

Övre Norrland har många små företag på en stor geografisk yta. Över 90 procent av företagen tillhör kategorin mikro- och småföretag. Medelstora företag är underrepresenterade. För att möta utmaningen med begränsad kapacitet är det nödvändigt att företag samspelar med det företagsfrämjande systemet och aktörer på andra orter eller regioner. Det innebär att kommuner i glesbygd behöver ta en större roll i att samverka och främja kontakter med täta miljöer längs kusten för att stärka sin kapacitet.

Nya tekniska och miljömässiga krav

De stora investeringar som för närvarande sker inom programområdets geografi öppnar upp nya möjligheter, och kommer också att innebära nya utmaningar, för företag. Nya produkter och tjänster kommer att efterfrågas och det kommer att krävas en omställning av befintliga näringars verksamheter för att möta upp nya tekniska och miljömässiga krav. För att underlätta och på bästa sätt nyttja de möjligheter som skapas behöver näringsliv, branschorganisationer, intresseorganisationer, offentlig förvaltning, kommuner, regioner och forskning utveckla och fördjupa sin samverkan. Stödstrukturer behöver också anpassas efter lokala och regionala behov, samt vara tillgängliga för företag oavsett var i programområdets geografi de är lokaliserade.

Företagande på lika villkor

Programmet ska stödja satsningar på aktiviteter som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion och innovation och som bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. För att ta tillvara på innovationskraft och tillväxtpotential är det viktigt att programmet säkerställer att stöd fördelas jämställt och når en mångfald av företagare.

Grön omställning

Insatserna inom denna utlysning ska bidra till att långsiktigt stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Övre Norrland genom att underlätta en grön omställning och utveckling i befintliga företag. Nyckelinsatser kan riktas mot att öka förädlingsvärdet, innovationsförmågan och att hitta nya marknader.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Preliminärt program Övre Norrland

Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027

Denna utlysning avser:

 • Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
 • Specifikt mål 1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Mer om Programområdet Övre Norrland

Vi uppmuntrar er att ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan ni söka?

Exempel på insatser som behövs

 • Ta fram och utveckla stödstrukturer samt införa nya affärsmodeller
 • Utveckla affärsmodeller och företagskoncept som kombinerar företagande och engagemang för att bidra till att lösa stora samhällsproblem
 • Stärka och utveckla företagande baserat på hållbara, nya och utvecklade produkter från utpekade smarta specialiseringsområden
 • Bidra till att skapa innovativa mötesplatser, kluster och klusterallianser vilket möjliggör ett tvärsektoriellt arbete där olika kompetenser och branscher främjas
 • Stödja innovationskraft och möjlighet att kommersialisera utvecklingsidéer

Tre resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Koppla insatserna till regionens strategi för smart specialisering

Insatserna ska vara kopplade till något av de områden som är kopplade till Norrbottens och Västerbottens strategier för smart specialisering.

Norrbottens strategi för smart specialisering

Västerbottens innovationsstrategi

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Om Förändringsteorin

Insats i annat land

En insats får helt eller delvis genomföras i annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan också läggas till ett redan pågående projekt i form av ett påbyggnadsprojekt, för att stärka arbetet mot projektmålet. Båda alternativen kan användas för insatser i linje med exempelvis smart specialiseringsstrategier, Agenda 2030 eller EU:s strategi för Östersjöregionen.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030
Bidra till Östersjöstrategin

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel, exempelvis medfinansiering genom regionala tillväxtmedel (anslag 1:1), eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra ansökningsdatum som ni behöver förhålla er till.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.
 • En förstudie kan pågå i 12 månader.
 • Större strukturella satsningar som omfattar många olika partner kan i undantagsfall beviljas längre projekttid

Krav, villkor och regler

Observera att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027. Läs mer om Krav på projektet och Krav på er som ansöker EU-stöd.

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Krav och urvalskriterier.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Handbok för EU-projekt

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)