Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk grön omställning och bekämpa klimat­förändringar

  • Stängd 15 december 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

Övre Norrland behöver möta utmaningarna med fossilberoendet inom transportsektorn. Det finns behov av förnybar energi genom en grönare och mer koldioxidsnål ekonomi med noll nettoutsläpp i linje med nettonollmålet 2045. Sök EU-finansiering för insatser som främjar en ren och klimatanpassad energiomställning, en hållbar transportsektor och en cirkulär ekonomi.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärka den gröna omställningen och bekämpa klimatförändringarna i Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga aktörer, Universitet/högskolor, och övriga företagsfrämjande aktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 120 miljoner kronor
Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver Övre Norrland anta utmaningarna kopplat till klimatet genom teknologisk utveckling med fokus på bland annat fossilfria energislag, effektiv energilagring och effektivare produktionsprocesser samt cirkulär ekonomi.

Inom denna utlysning går det att söka finansiering inom det politiska målet 2 – Ett grönare Europa, inom ett av följande specifika mål:

Främja förnybar energi
I Övre Norrland finns goda möjligheter mot att producera biobaserade, förnybara drivmedel av sidoströmmar från regionens basindustrier, bland annat av restmaterial från skogsindustrins verksamhet. En utvecklad regional produktion av förnybara drivmedel kan både bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och öka vidare förädlingsgraden i regionen samt minska behovet av importerad fossil energi. För att göra detta krävs insatser med fokus på exempelvis utvecklandet av nya affärs- och organisationsmodeller, uppbyggnad av nya kluster och nätverk samt insatser som främjar investeringar för produktion av förnybara drivmedel. För fler exempel på insatser, vänligen se programdokumentet.

Utveckla smarta energisystem
Genom att skapa hållbara lokala och regionala infrastrukturlösningar samt stimulera uppbyggnaden av nätverk och kluster av företag som tillsammans kan erbjuda innovativa lösningar för energilagring kan utvecklingen mot hållbara samhällen främjas. En ökad andel förnybar el ställer nya krav på lagring och styrning- ju större andel förnybar el, desto högre kommer kraven bli. Detta är förhållandevis nya utmaningar för Övre Norrland vilket gör att insatser kopplat till kompetensutveckling inom området ses som viktiga.

Andra exempel på insatser som behöver stärkas upp är utveckling av styrsystem för distribution och lagring av förnybar energi, testning och investering i lokala och flexibla energilagringslösningar och insatser som främjar tillvaratagandet av överskottsenergi i verksamheter.

För att lösa problematiken med en ökad intermittent elproduktion krävs implementering av lösningar som främjar en anpassningsbar energianvändning, exempelvis smarta elnät. För fler exempel på insatser, vänligen se programdokumentet.

Anpassa till klimatförändringarna
Samhället och olika verksamheter behöver rustas för att klara de utmaningar som ett föränderligt klimat ger. Anpassning till de nya förhållandena gör att sårbarheten för klimatrelaterade händelser så som bränder och översvämningar samt tekniska olyckor minskas, men också att förutsättningar för att ta vara på de positiva effekter som förändringen ger skapas. Exempel på insatser som behöver förstärkas i programområdet är utveckling av kunskapen om klimateffekter på skogsbruket i norra Sverige likväl som kunskapen om vilka anpassningsåtgärder som är lämpliga.

Det finns behov till att utarbeta klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner, utforma klimatanpassningsvägledningar för hela kedjan och klarlägga risker avseende klimateffekter. För fler exempel på insatser, vänligen se programdokumentet.

Främja cirkulär ekonomi
Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället och är nödvändig för att Övre Norrland ska uppnå sina klimatmål och bibehålla näringslivets globala konkurrenskraft.

Att gynna användning av återvunna material och resurser, stimulera utvecklingen av energieffektiva produktionsprocesser och skapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning och delningstjänster är nödvändigt för att nå de globala målen.

Utveckla och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i affärsmodeller och olika materialflöden. Genom att hantera material och produktdesign mer cirkulärt kan mängden avfall minskas och regionen kan bidra till att bibehålla näringslivets globala konkurrenskraft.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Omställning till fossilfria energislag
Övre Norrland har goda förutsättningar att bidra till att andelen förnybar, bio- och elbaserad energi ökar både genom produktion, energieffektivisering och FoU. Samtidigt är förutsättningarna för att göra detta på kommersiella grunder svaga då hållbar förnybara drivmedel generellt är dyrare att producera än fossilbaserade drivmedel. Behovet till att främja förnybara energi är en stor utmaning och har en klar koppling till försörjningstrygghet. Flertalet av utmaningarna beror på och söker hantera regionens glesa befolkningsstruktur och långa avstånd.

Genom att stimulera utveckling av metoder och affärsmodeller för produktion av bio-och elbaserad förnybar energi skapas förutsättningar för såväl en ekonomisk utveckling i hela regionen som en hållbar infrastruktur och hållbara samhällen.

Hållbara och smarta energisystem
En utmaning för energisystemet i Övre Norrland är att en ökning av produktionen av förnybar energi, framför allt el från landbaserad vindkraft och sol, inte kan tillgodogöras fullt ut på grund av kapacitetsbrist i överförings- och distributionsinfrastrukturen. Utmaningen förstärks av exempelvis att först till kvarn gäller avseende möjligt effektuttag. Vilket innebär att kunder ofta ”bokar upp” mer effekt än vad de behöver och omställningen till ett förnybart elsystem medför en ojämnare elproduktion.

Anpassning till ett förändrat klimat
Övre Norrlands geografiska placering i Arktis medför stor påverkan och konsekvenser av de pågående klimatförändringarna. Enligt Skogsstyrelsen flyttar klimatzonerna i Sverige norrut med mellan 5 och 10 kilometer om året. Det gör att den skog som planteras och brukas idag även ska kunna producera och vara lönsam i en framtida klimatzon. Skogen ska utöver att producera virke också bevara biologisk mångfald och ge möjligheter till naturvistelse även för kommande generationer. I ett förändrat klimat kan antalet skogsbränder och deras utbredning komma att öka. Den ökade risken för ras och skred och erosion bidrar till en ökad föroreningsrisk framöver.

För att minska risken för spridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas till framtida klimateffekter och att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden.

Övergång till cirkulär ekonomi
Genom att främja övergången till en cirkulär ekonomi bidrar programmet till att begränsa klimatförändringarna och till ett mer hållbart samhälle. En cirkulär ekonomi bidrar till att minska mängden avfall samt till att öka användningen av återvunna material och resurser. På kort sikt förväntas övergången till en cirkulär ekonomi bidra till att nya näringar växer fram, exempelvis skapas förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster i hela regionen.

Möjligheten att använda biprodukter från befintlig industri och existerande företag där det är lämpligt och på så vis bidra ytterligare till cirkulär ekonomi istället för att använda nyproducerat material behöver utvecklas. Detta bör bidra till en hållbar konsumtion och till en ökad energieffektivitet.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030.

I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd.

Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för respektive specifikt mål i denna utlysning. De gemensamma målen är: God utbildning för alla (Mål 4); Rent vatten och sanitet för alla (Mål 6); Hållbar energi för alla (Mål 7); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål man avser arbeta mot enligt följande:

Specifikt mål 2.2 - Främja förnybar energi
Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektiviteten

Specifikt mål 2.3 - Utveckla smarta energisystem
Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektiviteten

Specifikt mål 2.6 - Främja cirkulär ekonomi
Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Delmål 12.3 halvera matsvinnet i världen
Delmål 12.5 minska mängden avfall markant

Specifikt mål 2.4 - Anpassa till klimatförändringarna
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
Delmål 13.1 Stärkt motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
Delmål 13.2 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027. Öppnas i nytt fönster.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

Preliminärt program Övre Norrland
Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället kan söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Resultatkedjor
Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .
Om Förändringsteorin Öppnas i nytt fönster.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030 Öppnas i nytt fönster.
Bidra till Östersjöstrategin Öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. En förutsättning för att ansökan ska öppna är att programmet godkänns. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projekt-ansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)